Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny – wnioski elektroniczne

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Kart Dużej Rodziny również drogą elektroniczną.za pośrednictwem platformy ePUAP, pod warunkiem posiadania przez obywatela konta użytkownika na platformie (do końca 2015 roku).

Od dnia 1 stycznia 2016 roku będzie istniała możliwość składania drogą elektroniczną ww. wniosków oraz dokumentów wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego (Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PIU Emp@tia) dostępnym pod adresem https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup#

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny od 4 stycznia 2016 roku mogą być składane elektronicznie na portalu PIU www.empatia.mpips.gov.pl

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozpoczął realizację projektu w zakresie wsparcia rodzin wielodzietnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zarząd Województwa przyjął Projekt pn. „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny” mający na celu wspieranie i poprawę jakości życia rodzin wielodzietnych. Projekt zakłada stworzenie katalogu miejsc przyjaznych rodzinie – placówek, instytucji, firm wspierających rodziny poprzez oferowane usługi, produkty i artykuły oraz realizację działań przyczyniających się do wzrostu kondycji rodziny.

Działania Projektu skierowane będą do rodzin wielodzietnych m.in. których status został potwierdzony wydaniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Tym samym Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwraca się do podmiotów prowadzących działalność na terenie naszej gminy o zainteresowanie się Projektem. Chęć uczestnictwa można zgłaszać poprzez przesłanie formularza aplikacyjnego do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, który koordynować będzie wdrażanie Projektu: ul. Głowackiego 17, 10-449 Olsztyn, pok. 24a, e-mail: rops@warmia.mazury.pl. Po zweryfikowaniu zgłoszenia potencjalni partnerzy zaproszeni zostaną do podpisania porozumienia ws. Współpracy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Panią Anną Daukszys, tel. 89-521-95-52, e-mail: a.daukszys@warmia.mazury.pl oraz Panią Izabelą Ciesielską, tel. 89-521-95-23, e-mail: i.ciesielska@warmia.mazury.pl


Rząd podjął decyzję: jest Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Projekt ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, opracowany przez Ministerstwo Pracy i  Polityki Społecznej, został przyjęty przez Radę Ministrów. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Szacuje się, że zniżki obejmą nawet 3,4 mln osób w rodzinach 3+.

Zależy nam na promowaniu pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej oraz na zapewnieniu jej konkretnego wsparcia. Karta Dużej Rodziny ma być ułatwieniem dla rodzin w dostępie do kultury, sportu, rekreacji – mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Karta Dużej Rodziny pozwoli na obniżanie kosztów comiesięcznych wydatków dużych rodzin i umożliwi im aktywne spędzanie czasu. Liczę, że do współpracy zgłosi się wiele firm prywatnych, które zaoferują dużym rodzinom atrakcyjne zniżki – dodał minister Kosiniak-Kamysz.

Dobra i długo oczekiwana wiadomość dla rodzin wielodzietnych. 27 maja 2014 Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Uchwała wejdzie w życie 16 czerwca 2014.

Tym samym Rząd ustanowił program dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w takich rodzinach.

Dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie zostanie wprowadzona Karta Dużej Rodziny, która będzie potwierdzeniem przyznanych w ramach programu uprawnień. Rodzice otrzymają karty ważne bezterminowo. Dzieci otrzymają karty do ukończenia 18 lat lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Nie będzie ograniczeń wiekowych dla dzieci mających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak podaje portal internetowy Kancelarii Premiera:

„Program jest podstawą do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych. W praktyce chodzi o zniżki za wstęp do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych.”

Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne, np. sklepy, restauracje, hotele. Szczególnie firmy komercyjne, proponując rodzinom wielodzietnym zniżki i rabaty na swoje produkty, mogłyby zmniejszyć ich wydatki.”

Instytucje i przedsiębiorcy, którzy przystąpią do programu będą mogły wykorzystać w materiałach reklamowych lub informacyjnych znak „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Program będzie realizowany przy współudziale gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji publicznej.” Karta będzie przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Karta będzie wydawana bezpłatnie, jednak w przypadku jej utraty, kradzieży lub zgubienia ma być wydawany płatny duplikat. Koszt wydania duplikatu określono na 8,76 zł. Przewidywane są zwolnienia z opłat. Zmiana danych w Karcie będzie wymagała wydania nowego dokumentu.

Kto będzie mógł korzystać z karty?

Rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności.

Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl i będzie na bieżąco aktualizowany.