Życzenia Świąteczne 2019

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2019 Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Zaszufladkowano do kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy | Możliwość komentowania Życzenia Świąteczne 2019 została wyłączona

Kursy i staże zawodowe dla mieszkańców Gminy Wydminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach rozpoczął kolejną rekrutację do uczestni ctwa w Klubie Integracji Społecznej w Wydminach. Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Wydminy pozostających bez zatrudnienia, w wieku od 18 do 64 roku życia.Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, po którym odbędą kursy zawodowe oraz półroczne płatn e staże u wybranego pracodawcy.
Formularze rekrutacyjne przyjmowane są do 17 września 2018r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, w którym można uzyskać szczegółowe informacje.
                                                                        Serdecznie zapraszamy!

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaszufladkowano do kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy | Możliwość komentowania Kursy i staże zawodowe dla mieszkańców Gminy Wydminy została wyłączona

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Pomoc materialna przysługuje:
–  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończeni  24 roku życia.
– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  –  do czasu  ukończenia realizacji obowiązku nauki.
– uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
– słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych  –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  –  stypendium szkolne  nie przysługuje  dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 01 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu określonego wyżej.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego jest do pobrania na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach lub osobiście  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach.
Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego.
Obecnie kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty  514,00 zł netto na członka rodziny.


UWAGA: Od dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł netto na członka rodziny- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).


Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
7) świadczenia wychowawczego „500 +”
8) świadczenia z programu „Dobry Start”


Wypłata Stypendium
1. Stypendium jest wypłacane w dwóch okresach wrzesień – grudzień, styczeń – czerwiec danego roku szkolnego  po otrzymaniu dotacji.
2. Realizacja stypendium następuje po rozliczeniu faktur.
3. Faktury przedkłada się w miejscu złożenia wniosku.
4. Wysokość stypendium szkolnego od 1 września 2018r. wyliczana będzie na podstawie ilości uczniów  zakwalifikowanych do przyznania stypendium oraz wysokości otrzymanej dotacji.


Zasiłek szkolny
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH.

wniosek >>>

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego >>>

Zaszufladkowano do kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy | Możliwość komentowania POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW została wyłączona

Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina”

Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2018/2019


 

1. Do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” przyjmowani są uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjalnej, którzy mieszkają na terenie Gminy Wydminy.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” jest złożenie w wyznaczonym terminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku zapisu dziecka do placówki.

3. Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do

7 września 2018 roku.

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Ogniska mogą składać rodzice (opiekunowie prawni), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pedagog szkolny, wychowawcy klas oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez Ognisko.

5. Do Ogniska przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej, sprawiające problemy dydaktyczno – wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” podejmuje Komisja.

7. Lista uczniów przyjętych do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” będzie dostępna od września u wychowawcy świetlicy a także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach; pl. Rynek ¼.

Karta zgłoszenia do Ogniska Wychowawczego 2018 – 2019>>>

Zaszufladkowano do kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy | Możliwość komentowania Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” została wyłączona

Wtorek z Bingo

Zaszufladkowano do kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy | Możliwość komentowania Wtorek z Bingo została wyłączona