Zapisz się na warsztaty rozwoju osobistego

Zapisz się na warsztaty rozwoju osobistego!

(grupa zamknięta trwająca 3 miesiące)

Pierwsze spotkanie :

10.09.2019r., godz. 15:00,

tel. (87) 4210 019 wew. 213.

Możliwość komentowania Zapisz się na warsztaty rozwoju osobistego została wyłączona

„Szkoła dla Rodziców”

Zapisz się na bezpłatne warsztaty!

„Szkoła dla Rodziców”

Pierwsze zajęcia :

06.09.2019r., godz. 14:00,

tel. (87) 4210 019 wew. 213.

Możliwość komentowania „Szkoła dla Rodziców” została wyłączona

STYPENDIA SZKOLNE

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych –do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych –do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

3) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych –do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  –  stypendium szkolne  nie przysługuje  dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 01 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po

upływie terminu określonego wyżej.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego jest do pobrania na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach lub osobiście  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach.
Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego.
Obecnie kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty  528,00 zł netto na członka rodziny.


Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
7) świadczenia wychowawczego „500 +”
8) świadczenia z programu „Dobry Start”


Wypłata Stypendium
1. Stypendium jest wypłacane w dwóch okresach wrzesień – grudzień, styczeń – czerwiec danego roku szkolnego  po otrzymaniu dotacji.
2. Realizacja stypendium następuje po rozliczeniu faktur.
3. Faktury przedkłada się w miejscu złożenia wniosku.
4. Wysokość stypendium szkolnego od 1 września 2019r. wyliczana będzie na podstawie ilości uczniów  zakwalifikowanych do przyznania stypendium oraz wysokości otrzymanej dotacji.


Zasiłek szkolny
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH.

Możliwość komentowania STYPENDIA SZKOLNE została wyłączona

Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2019/2020

Podobny obraz
OGNISKO WYCHOWAWCZE

1. Do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” przyjmowani są uczniowie szkół podstawowych, którzy mieszkają na terenie Gminy Wydminy.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” jest złożenie w wyznaczonym terminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku zapisu dziecka do placówki. Wnioski można osobiście odebrać w GOPS Wydminy lub wydrukować ze strony.

3. Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do:

16 sierpnia 2019 roku

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Ogniska mogą składać rodzice (opiekunowie prawni), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pedagog szkolny, wychowawcy klas oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez Ognisko.

5. Do Ogniska przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej, sprawiające problemy dydaktyczno – wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” podejmuje Komisja.

7. Lista uczniów przyjętych do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” będzie dostępna od września u wychowawcy świetlicy a także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach; pl. Rynek ¼.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WYDMINACH ROK SZKOLNY 2019/2020

Możliwość komentowania Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2019/2020 została wyłączona

BAZY INSTYTUCJI POMOCOWYCH W WOJ. WARMIŃSKO – MAZURSKIM

Realizując zadanie określone w działaniu 2.1.3 „Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” przyjętego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r., prezentujemy w załącznikach niżej wymienione bazy instytucji pomocowych z województwa warmińsko-mazurskiego tj.:

baza teleadresową organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;

baza teleadresową podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;

baza teleadresową realizatorów programów korekcyjno – edukacyjnych;

baza teleadresową realizatorów programów psychologiczno – terapeutycznych;

rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia;

rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego.

Możliwość komentowania BAZY INSTYTUCJI POMOCOWYCH W WOJ. WARMIŃSKO – MAZURSKIM została wyłączona