Zespół interdyscyplinarny

INFORMACJA
dot. dzielnicowych z terenu Gminy Wydminy

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach informuje, że w dniu 15.05.2016 rok w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku nastąpiła reorganizacja w strukturze Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.

W wyniku tej reorganizacji powierzono do obsługi rejonu Gminy Wydminy dzielnicowych tj.: mł. asp. Karol Romanowicz i sierż. szt. Robert Grzegorczuk.

Poniżej przedstawiam podział miejscowości na poszczególnych dzielnicowych:

Rejon nr 8 – sierż. szt. Robert Grzegorczuk, pok. 207, tel 87 429 92 60 lub 887876118

Miejscowości – Cybulki, Czarnówka, Ernstowo, Gajrowskie, Gawliki Małe, Gawliki Wielkie, Gębałki, Grądzkie, Łękuk Mały, Mazuchówka, Orłowo, Pietrasze, Róg Orłowski, Szczybały Orłowskie, Wężówka, Wydminy.

Rejon nr 9 – mł. ASP. Karol Romanowicz, pok 215, tel. 87 429 92 54 lub 887 876 209

Miejscowości – Berkowo, Biała Giżycka, Dudka, Franciszkowo, Grodkowo, Hejbuty, Krzywe, Malinka, Okrągłe, Pamry, Ranty, Radzie, Rostki, Siedliska, Sucholaski, Szczepanki, Talki.


Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Wydminach wchodzą:

1. Artur Grygiencza – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
Przewodniczący Zespołu

2. Sonia Frydecka – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach – Zastępca Przewodniczącego Zespołu

3. Elżbieta Drozdowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach – członek Zespołu

4. Ewa Zań – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wydminach

5. sierż. szt. Robert Grzegorczuk – Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

     mł. asp. Karol Romanowicz – Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

6. Roman Stefaniak – Forum NGO’S Wydminy

7. Anna Skrypoczka – Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

8. Magdalena Szewczyk – Szkoła Podstawowa w Zelkach

9. Paweł Grądzki – Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Wydminach

10. Agnieszka Stabińska –  starszy kurator w Sądzie Rejonowym w Giżycku

11. Karol Mysiukiewicz – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Giżycku

Placówki udzielające pomocy osobom doznającym przemocy:

[su_tabs][su_tab title=”GOPS”]Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, tel. 87 42 10 115, e-mail: gopswydminy@wp.pl

forma pomocy: pomoc w sprawach socjalnych, bytowych, prawnych[/su_tab] [su_tab title=”GKRPA”]Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach

Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, tel. 87 42 10 115

forma pomocy: możliwość złożenia wniosku o skierowanie osoby stosującej przemoc na leczenie odwykowe.

[/su_tab] [su_tab title=”UG Wydminy”]Urząd Gminy w Wydminach

Pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy, tel. 87 42 10 019

forma pomocy: pomoc prawna.

[/su_tab] [su_tab title=”KPP”]Komenda Powiatowa Policji w Giżycku

forma pomocy: możliwość złożenia wniosku o przestępstwo i uzyskanie podstawowej informacji prawnej.

[/su_tab] [su_tab title=”PCPR”]Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku

forma pomocy: poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, socjalne, prawne.

[/su_tab] [su_tab title=”MED-JAR”]„MED-JAR”

Wydminy, tel. 87 42 10 134

forma pomocy: otrzymanie zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach, pomoc lekarska

[/su_tab] [su_tab title=”Sąd Rejonowy”]Sąd Rejonowy w Giżycku Wydział Rodzinny

forma pomocy: pomoc w przezwyciężeniu problemów związanych z przemocą fizyczną i psychiczną, ochrona, wsparcie, poradnictwo

[/su_tab][/su_tabs]