Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

Zarządzenie Nr 1/2022

z dnia 3 stycznia 2022 roku

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1320) oraz § 12 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się dodatkowy dzień wolny od pracy 7 stycznia 2022 roku (piątek) w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 1 stycznia 2022 roku.

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz zamieszcza się na tablicy informacyjnej.

§ 3.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik GOPS Wydminy

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach. została wyłączona

Złóż wniosek o dodatek osłonowy

dodatek osłonowy

Od 7 stycznia 2022 r. można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Według zapisów ustawy dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku osób, które przekroczą kryterium dochodowe zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę”. Dodatek będzie proporcjonalnie zmniejszony.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Rusza infolinia

„Od 4 stycznia 2022 r. będzie czynna specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00”

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wzór Wniosku

Dodatek osłonowy

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Złóż wniosek o dodatek osłonowy została wyłączona

Programem „Opieka 75+” na rok 2021

 

https://gopsstryszow.pl/wp-content/uploads/2021/02/znaki_strona_www-768x256-1.png

Programem „Opieka 75+” na rok 2021

W ramach Umowy Nr PS-I.946.22.39.2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim, reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a Gminą Wydminy w imieniu której, działa Wójt Gminy Wydminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy została przyznana dotacja w ramach działu 852, rozdziału 85228 § 2030 klasyfikacji budżetowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacja Programu „Opieka 75+” na rok 2021

Celem dotacji jest wsparcie samorządu w poprawie dostępności do usług dla osób 75 lat i więcej poprzez dofinansowanie ;

1)  usług, w tym specjalistycznych dla osób którym były świadczone usługi w 2020r i będą kontynuowane w 2021,

2) dla osób, którym w 2020r nie były świadczone,

3) zwiększenia liczby godzin

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące i nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji całego zadania. Beneficjent dotacji przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 50% kosztów realizacji całego zadania, na które została przyznana dotacja.

Całkowity koszt zadania publicznego planuje  się na kwotę : 70.000 zł

Z tego wartość dofinansowania 35.000 zł

Zaszufladkowano do kategorii Programem „Opieka 75+” na rok 2021 | Możliwość komentowania Programem „Opieka 75+” na rok 2021 została wyłączona

24 grudnia 2021 rok dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

Zarządzenie Nr 12/2021

z dnia 8 grudnia 2021 roku

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1320) oraz § 12 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się dodatkowy dzień wolny od pracy 24 grudnia 2021 roku (piątek) w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 25 grudnia 2021 roku.

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz zamieszcza się na tablicy informacyjnej.

§ 3.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania 24 grudnia 2021 rok dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach. została wyłączona

Życzenia Świąteczne

https://gopswydminy.pl/wp-content/uploads/2021/12/zyczenia2.png

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Życzenia Świąteczne została wyłączona