Wydmińskie Dni Rodziny

Regulamin dot. konkursu znajduje się poniżej

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Wydmińskie Dni Rodziny została wyłączona

4 maja dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach

Komunikat 500+
Uprzejmie informujemy, że 4 maja 2021 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach.
Za wszelkie niedogodności z tym związane przepraszamy.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania 4 maja dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach została wyłączona

Konkursu Piosenki Angielskiej Fly High - http://staszic.wschowa.info

XXIII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

odbywać się będą pod hasłem:

„ Młodość – Miłość – Małżeństwo – Rodzina”

Tegoroczne „Wydmińskie Dni Rodziny” zostały zaplanowane w formie alternatywnej  ze względu na ogłoszoną pandemię. Będą odbywały się za pośrednictwem społecznych środków przekazu, dlatego też  ogłaszamy  konkurs, który swoim  honorowym patronatem objął:

Wójt Gminy Wydminy Radosław Król

————————————————————————————————–

Ten wyjątkowy konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Wydminy, niezależnie od wieku i profesji.

REGULAMIN KONKURSU

            Założeniem konkursu jest nagranie jednej króciutkiej etiudy tj. krótki utwór filmowy, fabularny bądź dokumentalny w formie teatralnej, literackiej, śpiewanej  lub tanecznej, na jeden      z wybranych tematów :

„ MŁODOŚĆ” – symbolizuje czas zdobywania doświadczeń, poznawania świata, szaleństwo, głupotę, okres beztroski, okres rozczarowań.

„ MIŁOŚĆ”-  to uczucie, więź, relacja międzyludzka, którą trudno jednoznacznie zdefiniować        

i wytłumaczyć ale może łatwiej w tym przypadku pokazać.

„ MAŁŻEŃSTWO” – kulturowo uznany związek, co najmniej dwóch osób, najczęściej mężczyzny 

i kobiety, zwanych małżonkami, który ustanawia prawa i obowiązki między nimi, jak również między nimi i ich dziećmi, a także między nimi i ich powinowatymi.

„ RODZINA” – grupa osób powiązanych ze sobą poprzez pokrewieństwo lub powinowactwo.

W węższym znaczeniu są to rodzice wraz z dziećmi, czyli tzw. rodzina nuklearna. Rodzina, zdaniem socjologów i według najprostszych jej definicji, to „najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo”.

            Nagrania powinny zawierać w sobie treści edukacyjne, zabawne a czasami refleksyjne, uwrażliwiające na zagrożenia płynące z sieci takie jak cyberprzemoc, wpisujące się w Gminny Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałaniu Narkomanii. Wykonane w prostej formie, trwające nie dłużej niż 3,5 minuty i przekazane organizatorowi konkursu, szczegóły w § 4 regulaminu.

§ 1.

Informacje ogólne:

            1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, przy dużym wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach.

            2. Patronat nad konkursem pełni Wójt Gminy Wydminy.

            3. Nagrania konkursowe prosimy przesyłać w terminie od  15 maja do 31 maja  2021r.

            4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.

            5. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich  do publikacji, wyrażeniem zgody na ich publikację oraz akceptacją warunków regulaminu konkursu, do którego jest dołączona klauzula RODO mówiąca o przetwarzaniu danych, ich administrowaniu, a także udostępnianiu danych osobowych i zgody na udostępnianie wizerunku.

            6. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz sporne, dotyczące organizacji, rozstrzyga organizator konkursu.

§ 2.

 Zakres przedmiotowy konkursu:

            1. Praca powinna być  zaopatrzona w krótki opis projektu.

            2. Każde nagranie będzie oceniana indywidualnie.

§ 3.

 Założenia konkursu:

            1. Konkurs ma charakter otwarty i każda osoba, grupa osób może w nim wziąć udział.

            2. Nagrania muszą być pracami autorskimi.

§ 4.

Miejsce, termin i sposób składania prac konkursowych:

            1. Nagrania – prace konkursowe, należy przesłać na maila d.labuz@wydminy.pl lub gops@wydminy.pl wpisując w tytule HASŁO: Dni Rodziny 2021, w terminie określonym  w § 1.

            2. Do każdego nagrania – pracy konkursowej  należy dołączyć dane  (imię i nazwisko, wiek autora, adres, telefon kontaktowy), jeśli jest to grupa prosimy podać wszystkich uczestników projektu. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu lub dostarczone po terminie, o którym mowa w § 1, pkt 3 nie będą podlegały ocenie komisji.

§ 5.

Zasady wyboru projektu :

            1. O wyłonieniu zwycięscy konkursu zadecyduje powołana komisja składająca się  z przedstawicieli  GOPS , GKRPA i GOK w Wydminach, oraz powołanego niezależnego eksperta.

 1. Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg konkursu.
 2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń komisja może podjąć decyzje o podziale uczestników i jego pracy na kategorie wiekowe
 3. Komisji przysługuje prawo niewyłonienia zwycięscy.
 4. Decyzje komisji są ostateczne i nieodwołalne, zapadają większością głosów.
 5. Komisja dokonując wyboru 4  najlepszych prac będzie brała pod uwagę technikę, poziom wykonania i pomysł.            

§ 6.

 Zasady przyznawania nagród:

            1. Powołana komisja konkursowa wyłoni :

 I miejsce –  dyplom i nagroda o wartości 500 zł.

II miejsce –  dyplom i nagroda o wartości 350 zł,

III miejsce – dyplom i nagroda o wartości 200 zł,

Wyróżnienie

Ponadto wszyscy uczestnicy biorący udział otrzymają podziękowania.

            2. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu i wręczeniu nagrody telefonicznie lub pisemnie (e-mail).

            3. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie oraz przygotowaniem nagrania ponosi uczestnik konkursu.

            6. Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczania nagrody zostanie podana na stronie internetowej GOPS, GOK, oraz na Facebook GOK .

§ 7.

Postanowienia końcowe:

            1. Zgłoszenie nagrania do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem majątkowych praw autorskich do tego projektu na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności na:

            a) publiczne prezentowanie,

            c) umieszczenie w sieci Internet,

            d) wprowadzenie do komputerów zamawiającego

            e) zwielokrotnienia określoną techniką, w tym na nośnikach elektronicznych i udostępnienia osobom trzecim.

            2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania imienia i nazwiska osób nagrodzonych i wyróżnionych w internecie, i  mediach.

Liczymy na wyjątkowe prace, które pokażą inwencję twórczą i kreatywną pracę zespołową

KLAUZULA ZGODY NA  OCHRONĘ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik/ opiekun prawny przystępujący do konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych / danych osobowych dziecka. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie Wydmińskie Dni Rodziny 2021 pt. ” Młodość – Miłość – Małżeństwo – Rodzina”Organizator informuje, iż  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119z 2016r., dalej zwanego RODO oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r.          o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2019 poz 1781 z późn. zm.) administratorem danych udostępnionych w ramach konkursu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          w Wydminach, Plac Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, posiadający REGON:511370810, NIP:845178578, e-mail: gops@wydminy.pl. Wyznaczony został Inspektor ochrony Danych Osobowych z którym kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail: iod@wydminy.pl.

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Cofniecie zgody uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie oraz utratą prawa   do jakiejkolwiek nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych organizatora konkursu. Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wysyłając  na adres e-maila: d.labuz@wydminy.pl lub gops@wydminy.pl  wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody         na przetwarzanie danych”,  w treści wiadomości należy podać nazwę konkursu.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z uczestnictwem w Konkursie pn. „Wydmińskie Dni Rodziny 2021”, wyrażam zgodę  na rozpowszechnianie wizerunku mojego/dziecka tj. (nagrania etiudy, formy teatralnej)  wykonanej przez uczestnika / uczestników projektu wraz z: imieniem  i nazwiskiem, oraz nazwą miejscowości w informacji o laureatach konkursu: w prasie lokalnej, Stronie internetowej Gminy Wydminy,  GOPS Wydminy, GOK Wydminy oraz fb GOK Wydminy zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880)

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona

Życzenia Wielkanocne

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem
i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć
w przyszłość…

Życzy kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach
wraz z pracownikami

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Życzenia Wielkanocne została wyłączona

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1). 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych niżej w dalszej części deklaracji. Strona internetowa została zaprojektowana w oparciu o kryteria sukcesu wymienione w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach dołoży wszelkich starań aby zapewnić zgodność technologiczną strony z obowiązującymi normami oraz dobrymi praktykami.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.0, brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.0, brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie WWW: filmów, zdjęć.

UDOGODNIENIA

Dedykowany kontrast dla dostępności, alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących, możliwość zmiany wielkości czcionki.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz.1696, z późn. zm.)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
dzwoniąc na numer telefonu 87 421 01 15 lub e-mail: gops@wydminy.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo: Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje o dostępności architektonicznej

 • Wejście główne do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach znajduje się od ulicy pl. Rynek 1/4,
 • Do wejścia budynku prowadzą schody,
 • Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Do budynku Ośrodka można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • Szerokość głównych drzwi wejściowych oraz ciągów komunikacyjnych na parterze jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
 •  W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące,
 • Budynek Ośrodka nie posiada windy umożliwiającej dostęp do piętra budynku. Ze względu na fakt, że część pomieszczeń Ośrodka znajduje się powyżej parteru (wejście po schodach) osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim mają możliwość załatwienia każdej sprawy realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w pomieszczeniu nr 1 tj. pierwsze pomieszczenie po lewej stronie od wejścia głównego do Ośrodka,
 • Na niskim parterze znajduje się również toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Ośrodku z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.
Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Deklaracja dostępności została wyłączona