Zadania Biura

Do najważniejszych zadań Biura Projektów Społecznych należy:

1. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, wdrażaniem i funkcjonowaniem gminnego systemu wspierania rodziny, pomocy osobom niepełnosprawnym, starszym i uzależnionym oraz systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

2. opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie projektów i  programów, wynikających ze Społecznej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w zakresie pomocy społecznej i profilaktyki;

3. wspieranie jednostek organizacyjnych gminy Wydminy oraz osób prawnych (w tym organizacji pozarządowych) działających na terenie gminy Wydminy w opracowywaniu i wdrażaniu projektów z zakresu polityki społecznej finansowanych ze środków funduszy zewnętrznych, w tym funduszy europejskich;

4. realizowanie zadań beneficjenta funduszy zewnętrznych, w tym funduszy europejskich dla projektów społecznych  realizowanych przez Samorząd Gminy Wydminy (w tym GOPS);

5. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z innymi instytucjami w realizacji zadań publicznych w zakresie działania Biura;

6. prowadzenie, w zakresie działań Biura, spraw związanych z realizacją projektów społecznych, w tym także projektów innowacyjnych, finansowanych w szczególności ze środków funduszy europejskich oraz współpraca z innymi podmiotami w ramach zawieranych partnerstw;

7. koordynowanie procesu wdrażania projektów społecznych zatwierdzonych do dofinansowania, w szczególności projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;

8. prowadzenie działań i realizacja projektów związanych z tworzeniem systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowywanie i realizacja projektów związanych z problematyką przemocy, diagnozowanie potrzeb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, badanie skuteczności działań, opracowywanie analiz, sprawozdań, prognoz, standardów i innych materiałów;

9. prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizacja społeczno-zawodowa oraz realizacja projektów zmierzających do zapewnienia dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego.