DODATEK MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach przypomina, że do 20 każdego miesiąca w tutejszym ośrodku można składać wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego, którego celem jest pomoc państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić kryteria dotyczące m.in. powierzchni mieszkania oraz wysokości dochodów.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1) 35 m2 – dla 1 osoby;
2) 40 m2 – dla 2 osób;
3) 45 m2 – dla 3 osób;
4) 55 m2 – dla 4 osób;
5) 65 m2 – dla 5 osób;
6) 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2, zaś jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju powierzchnię zwiększa się o 15 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ( liczony na podstawie dochodu z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku) nie przekracza kwoty 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (najniższa emerytura w roku 2016 wynosi 882,56zł brutto).

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym. Obecnie wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2015r. 1975,00zł (obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016r.) tj. miesięcznie 1ha = 164,58zł.
Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są:
1. czynsz;
2. opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
3. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
4. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
5. inne niż wymienione w pkt 1 – 4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;
6. opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych;
7. wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału;

Dodatek energetyczny

przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy oraz jest ona stroną umowy kompleksowej lub umowy ku7pna sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego na okres od dnia 1 mają 2016r. do dnia 30 kwietnia 2017r. :
1. prowadzone przez osobę samotną wynosi – 11, 29 zł/ miesięcznie
2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15, 68 zł/ miesięcznie
3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18, 81 zł/ miesięcznie

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są do dnia 10-tego każdego miesiąca w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Wydminach z ważnym dowodem osobistym.
W razie pytań lub wątpliwości przy składaniu wniosku pracownik udzieli wszelkich informacji, możliwy jest również kontakt telefoniczny 87 4210115.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.