OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO

Gmina Wydminy, w imieniu której realizatorem

projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

w partnerstwie z „Stowarzyszeniem Monti” (Partner Wiodący)

oraz Fundacją „Plan B”

realizuje projekt „Pomyślny Wiatr”

OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO

Stanowisko pracy: ASYSTENT RODZINY

Wymiar czasu pracy: 106 godz./msc.

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie:
 1. wyższe w kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, lub
 2. wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust.3 ustawy z dnia 9czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020, poz. 821 z póź. zm. ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną ( zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608) lub
 3. Średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowanie co najmniej 3 letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 5. Wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 8. Posiadanie prawa jazdy kategorii ‘B’ i możliwość korzystania z własnego samochodu dla celów służbowych;
 9. Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy- asystenta rodziny, a w szczególności:

-ustawy z dnia 9czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r, poz.821);

-ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020r., poz. 2018);

-ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz.1507);

-ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r., poz.473)

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
 2. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 3. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 4. Komunikatywność , empatia, zaangażowanie, asertywność;
 5. Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ: Bezpośrednia pomoc rodzinie w jej środowisku domowym, której celem jest: przezwyciężenie trudności i poprawa funkcjonowania rodziny, szczególnie w sferze opiekuńczo-wychowawczej pozwalająca na bezpieczny i prawidłowy rozwój dzieci. Towarzyszenie rodzinie, wspieranie jej i pomoc w zrozumieniu przyczyn jej kłopotów (diagnoza), przyczyny te dotyczą wielu problemów: uzależnień, przemocy, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności opiekuńczo-wychowawczej i w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ubóstwa. Pomoc w miejscu zamieszkania rodziny mająca na celu nabycie przez rodzinę umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego w zakresie budżetu, żywienia oraz higieny osobistej i otoczenia. Praca z rodziną, dostarczanie praktycznych informacji, wsparcie w prawidłowym zarządzaniu domowym budżetem (zgodnie z możliwościami rodziny i właściwą hierarchią potrzeb) . Asystent będzie pracował z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z rodzina. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta będę działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodzin. Kwalifikacje asystenta zgodnie z ustawą.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

 1. Miejsce pracy : teren gminy Wydminy
 2. Rodzaj umowy o pracę: umowa zlecenie

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny,
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające bieżące zatrudnienie,
 6. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. Oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 11. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
 12. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
 13. Podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 1. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Nabór asystent rodzin” osobiście w GOPS Wydminy lub przesłać pocztą na adres pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy do dnia 15 października 2020 roku do godz. 15.00.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do GOPS.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Rekrutacje na wolne stanowiska pracy Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach wyznaczony został Inspektor ochrony Danych Osobowych z którym kontakt możliwy jest za pomocą poczty e-mail: iod@wydminy.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: Rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą,
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który to obowiązek określa:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy,

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

Oraz inne, odrębne, właściwe ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisy prawa i / lub umowy, czy inne instrumenty prawne, w tym regulacje wewnętrzne administratora, do których stosowania administrator jest zobowiązany w związku z realizacją ww. celu przetwarzania. Odbiorcy danych osobowych / kategorie odbiorców danych: odbiorca publiczny oraz inne osoby fizyczne, prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, uprawnione na podstawie odrębnych, właściwych ze względu na ww. cel przetwarzania, przepisów prawa i / lub umów, czy innych instrumentów prawnych, w tym regulacji wewnętrznych administratora, do których stosowania administrator jest zobowiązany. Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuje, że: Z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w zdaniu drugim, Państwa dane osobowe przechowywane będę przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.

Jeżeli, w związku z realizacją ww. celu przetwarzania, zastosowanie znajdują przepisy prawa i / lub umowy, czy inne instrumenty prawne, w tym regulacje wewnętrzne administratora, pośrednio związane z ww. celem przetwarzania, stosuje się okresy przechowywania danych osobowych tam wskazane, o ile są dłuższe niż okres przechowywania niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie Państwa danych osobowych:

 1. Jest wymogiem ustawowym, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 2. Jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podanie Państwa danych osobowych, będących wymogiem ustawowym, umownym i / lub warunkiem zwarcia umowy, jest obowiązkowe.Podanie Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie zgody, jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe, jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania. Niepodanie danych osobowych, których podanie nie jest obowiązkowe, może co najwyżej niekorzystnie wpływać na przebieg realizacji ww. celu przetwarzania.

 1. Decyzje dotyczące Państwa nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 2. Państwa dane osobowe nie są profilowane.

Projektu „Pomyślny wiatr”

realizowany jest w ramach RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych,

w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Do dokumentów należy dołączyć:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.