Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – dostawa materiałów biurowych

kk          herb_logo               k

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach. tel. 874210115, faks: 874210117 zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu pn. „50 plus – to dopiero koniec początku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji zamówienia

Oferent zrealizuje wykonanie  zamówienia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia ofert. Zamówienie realizowane będzie raz na kwartał w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 20 lutego 2015 roku według cen jednostkowych podanych przez oferenta w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
Postępowanie o zamówienie publiczne jest przeprowadzane w trybie zamówień o wartości przekraczającej kwotę 10.000,00 zł netto, a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równoważność kwoty 14.000,00 euro zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Wydminy i jednostkach organizacyjnych Gminy.

Termin składania ofert ustalono na dzień  27.02.2014r. do godz. 12.00.

Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 40lecia PRL 4, 11-510 Wydminy lub za pomocą poczty elektronicznej biuro@wydminy-projekt.pl.

Załączniki
– zapytanie ofertowe
– formularz cenowy

Szczegółowych informacji w zakresie realizacji zamówienia udzieli Joanna Buźniak, Asystent Koordynatora Projektu „50 plus – to dopiero koniec początku”, nr tel. 874210115, kom. +48 519 68 99 95, fax 874210117, e-mail: biuro@wydminy-projekt.pl

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń, a wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.