Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz §12 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się 7 grudnia 2019 roku (sobota) dniem pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach w zamian za dzień 27 grudnia 2019 roku (piątek).

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz zamieszcza się na tablicy informacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach została wyłączona

OGŁOSZENIE PRACA

Znalezione obrazy dla zapytania oferta pracy

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie: Asystent osoby niepełnosprawnej

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

Wymiar etatu: umowa cywilnoprawna

Ilość etatów: umowa cywilnoprawna

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Program ma na celu:

1. Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;

2. Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;

3. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

4. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Podstawa prawna Programu:

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1696).

Rodzaj zadań

Realizacja usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają ww. formy wsparcia.

Data udostępnienia: 2019-11-26

Ogłoszono dnia: 2019-11-26

Termin składania dokumentów: 2019-12-13 godz. 12:00

Nr ogłoszenia: 1 AON/2019

Zlecający: Kierownik GOPS Wydminy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

Wymagania niezbędne:
 1. Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 2. Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym;
 3. Oświadczenie o niekaralności.
Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

c) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

d) komunikatywność,

e) dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) uczenie i rozwijanie u osoby niepełnosprawnej umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia za pośrednictwem:

a) asystowanie w codziennych czynnościach życiowych

b) podtrzymywanie uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowanie jej do współpracy z członkami rodziny)

c) asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów)

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (w tym np. asystowanie w poszukiwaniu informacji o wolnych stanowiskach pracy, kompletowaniu dokumentów, przygotowaniach do rozmowy z potencjalnym pracodawcą),

e) motywowanie do aktywności w szerszym niż do tej pory zakresie i podejmowania nowych działań,

2) towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków,

3) wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi,
w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego,

4) podtrzymywanie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu przez osobę niepełnosprawną z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej,

5) doradzanie osobie niepełnosprawnej w zakresie uzyskania specjalistycznej pomocy dotyczącej przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług medycznych, rehabilitacyjnych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem

6) diagnozowanie warunków życia osoby niepełnosprawnej i wspieranie jej dążenia do usuwania wszelkich barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.),

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • umowa cywilno-prawna,
 • usługa realizowana w okresie od stycznia do grudnia 2020r.
 • praca na terenie Gminy Wydminy (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) w godzinach 7.00-22.00 w oparciu o kartę zlecenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi.
 • limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV,
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,
 5. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Asystent osoby niepełnosprawnej”,

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin:

2019-12-13 godzina 12:00

Sposób:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek ¼ 11-510 Wydminy. Koperta powinna zawierać adnotację „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Ośrodka a także tablicy informacyjnej Ośrodka ( adres j. w).

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek ¼ 11-510 Wydminy jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

4. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

5. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach :

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

c. Miejsce:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek ¼ 11-510 Wydminy

VI. Informacje dodatkowe:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, email: iod@wydminy.pl Bolesław Idek

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE PRACA została wyłączona

KAMPANIA BIAŁEJ WSTĄŻKI

„Biała Wstążka” to największa na świecie kampania, której celem jest powstrzymać przemoc wobec kobiet. Prowadzona jest w ponad 60 krajach i skierowana przede wszystkim do mężczyzn, ale to także mężczyźni ją stworzyli. Bo dyskusji o przemocy wobec kobiet, także dzieci, i działań z jednej strony przemoc niwelujących, a z drugiej kobiety wspierających — nigdy za dużo.

Wszystko zaczęło się od tragedii. 6 grudnia 1989 r. na politechnice w Montrealu mężczyzna zamordował 14 kobiet, a kolejne 13 ranił, bo uważał, iż sam nie skończył studiów technicznych tylko dlatego, że te kobiety zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 r., kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. Jej symbolem postanowili uczynić białą wstążkę, znak niewinności, który mówi: to my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy — fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet. W ciągu ledwie sześciu tygodni 100 tys. mężczyzn założyło w Kanadzie białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Biała wstążka to też zobowiązanie noszącego ją mężczyzny: że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania KAMPANIA BIAŁEJ WSTĄŻKI została wyłączona

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze Animator

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Animator Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy,

 decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymała

Pan Marcin Reman

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

           Wybrana kandydat spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie o pracownikach samorządowych i został dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazał się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

    Umiejętności i predyspozycje kandydata pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy  przez okres 3 miesięcy.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania INFORMACJA O WYNIKACH NABORU została wyłączona

STYPENDIUM SZKOLNE

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach od dnia 06.11.2019 r. wydawane będą decyzje na stypendia szkolne. Rachunki za poniesione wydatki należy dostarczyć do dnia 11.12.2019 r.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania STYPENDIUM SZKOLNE została wyłączona