OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

 

Stanowisko: asystent rodziny

Wymiar etatu: cały etat – zadaniowy czas pracy

Asystentem rodziny może być osoba, która

a)  posiada:

  • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

  • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447 ze zm. ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

  • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

b)  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

c)  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

d)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)  posiada obywatelstwo polskie;

f)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Wymogi pożądane:

a) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o pomocy społecznej,

b) wysoka kultura osobista,

c) znajomość obsługi komputera i programów,

d) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem  trudnym, odporność na stres,

e) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

f) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

g) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy , kreatywność,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) nieposzlakowana opinia,

j) umiejętność pracy w grupie,

k) Prawo jazdy kategorii B, możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

f) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

p) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach oraz sporządzanie sprawozdań;

q) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

r) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

a)  podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

b) CV; List motywacyjny

c) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;

d) Oświadczenie o niekaralności;

e) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;

f) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;

g) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

i) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a) Termin składania dokumentów: do dnia 30.11.2022r. do godziny 15:00.

b) Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.00-15.00, lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”  w terminie do dnia 30.11.2022r. do godziny 15:00.

c) Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.

d) Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

e) Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatów, można je odebrać osobiście w siedzibie GOPS przez okres trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

f) Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie GOPS Wydminy, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

zał-1-Klauzula_informacyjna_dotyczaca_ochrony_danych_osobowych_dla_kandydatow-1

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY została wyłączona

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Niepełnosprawna kobieta na wózku z asystentką

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej informujemy, że uruchomiono nabór wniosków na realizację programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Poniżej bezpośredni link do strony, w którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące programu.
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1417,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 została wyłączona

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej informujemy, że uruchomiono nabór wniosków na realizację program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Poniżej bezpośredni link do strony, w którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące programu.
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 została wyłączona

Znowelizowane przepisy ustawy o dodatku węglowym

W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), w której (w art. 50) zawarto zestaw przepisów nowelizujących przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692).

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku
o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do
dnia 30 grudnia 2022 r.

Jedną ze zmian wprowadzonych w nowelizacji ustawy o dodatku węglowym jest
doprecyzowanie kwestii terminu dokonania zgłoszenia lub wpisania głównego źródła
ogrzewania do CEEB. Powodem wprowadzenia ww. doprecyzowania były informacje
o próbach wyłudzenia dodatków węglowych poprzez nieuprawnione zmodyfikowanie złożonej wcześniej deklaracji CEEB, aby zyskać uprawnienie do pobrania świadczenia (np. poprzez zamianę zgłoszonego kotła gazowego na kocioł węglowy).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, główne źródło ogrzewania wskazane we wniosku o wypłatę dodatku węglowego musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w
przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wobec tego, w przypadku gdy po 11 sierpnia 2022 r. dokonano modyfikacji złożonej deklaracji CEEB, która to modyfikacja spowodowała uzyskanie uprawnienia do pobrania dodatku  – świadczenie to nie może być przyznane.

Gospodarstwo domowe, które wynajmuje lokal mieszkalny lub któremu jest on użyczany może wnioskować o przyznanie dodatku węglowego – nie jest istotne kto jest właścicielem lokalu. Dla jednego lokalu nie może być złożony więcej niż jeden wniosek o wypłatę dodatku węglowego (np. złożenie dodatku przez najemcę oraz przez właściciela). Uprawnioną osobą do otrzymania dodatku węglowego jest ta, która faktycznie dysponuje lokalem i prowadzi w nim swoje gospodarstwo domowe (co w przypadku wątpliwości może być zweryfikowane np. poprzez żądanie przedstawienia umowy najmu). Jednocześnie przyjmuje się, że prowadzenie gospodarstwa domowego możliwe jest tylko w jednej lokalizacji. Wobec tego niedopuszczalne jest występowanie przez wnioskodawcę                    o wypłacenie kilku dodatków węglowych w związku z np. okresowym zamieszkiwaniem
w kilku lokalizacjach (które mogą znajdować się w tej samej gminie bądź różnych gminach). Należy mieć tutaj na uwadze, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego (zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o dodatku węglowym).

Należy wskazać, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym świadczenia
przysługuje osobie w gospodarstwie domowym zdefiniowanym w ust. 2 z użyciem określenia „zamieszkiwanie i gospodarowanie”. Wobec tego należy stwierdzić, że dodatek węglowy nie może być przyznany wnioskodawcy deklarującemu prowadzenie gospodarstwa w budynku niemieszkalnym (np. altanka działkowa, garaż), ponieważ w oczywisty sposób w takiej sytuacji nie jest spełniony warunek zamieszkiwania. W tym kontekście warto wskazać również, że zgodnie z art. 12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2014 poz. 40) na działce ROD nie wolno zamieszkiwać.

Nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania w miejscu prowadzenia
gospodarstwa domowego.Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest faktyczne zamieszkiwanie i prowadzenie gospodarstwa domowego w danym miejscu, na obszarze gminy, do której składa się wniosek.Jednocześnie prowadzenie gospodarstwa domowego możliwe jest tylko w jednej lokalizacji. Wobec tego niedopuszczalne jest występowanie przez wnioskodawcę o wypłacenie dodatku węglowego w więcej niż jednym miejscu nawet w przypadku, kiedy wnioskodawca ma kilka nieruchomości zlokalizowanych w różnych miejscach w Polsce. Należy mieć tutaj na uwadze, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego (zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o dodatku węglowym).

Dodatkowo art. 2 ust. 15b-15e daje organom rozpatrującym wnioski o wypłatę dodatku
węglowego możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, który ma na celu
ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego. Niewyrażenie zgody na
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania
dodatku węglowego.

Należy mieć również na uwadze, że oświadczenia wnioskodawcy zawarte we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i w przypadku uzasadnionych wątpliwości konieczne jest
zawiadomienie organów ścigania.

Do spraw związanych z dodatkiem węglowym, mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA). Zgodnie z art. 3 ust 3 ustawy o dodatku węglowym w sprawach nieuregulowanych stosuje się
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301).

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Znowelizowane przepisy ustawy o dodatku węglowym została wyłączona

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach została wyłączona