Programem „Opieka 75+” na rok 2021

 

https://gopsstryszow.pl/wp-content/uploads/2021/02/znaki_strona_www-768x256-1.png

Programem „Opieka 75+” na rok 2021

W ramach Umowy Nr PS-I.946.22.39.2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim, reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a Gminą Wydminy w imieniu której, działa Wójt Gminy Wydminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy została przyznana dotacja w ramach działu 852, rozdziału 85228 § 2030 klasyfikacji budżetowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w związku z realizacja Programu „Opieka 75+” na rok 2021

Celem dotacji jest wsparcie samorządu w poprawie dostępności do usług dla osób 75 lat i więcej poprzez dofinansowanie ;

1)  usług, w tym specjalistycznych dla osób którym były świadczone usługi w 2020r i będą kontynuowane w 2021,

2) dla osób, którym w 2020r nie były świadczone,

3) zwiększenia liczby godzin

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące i nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji całego zadania. Beneficjent dotacji przeznaczy na dofinansowanie zadania ze środków własnych minimum 50% kosztów realizacji całego zadania, na które została przyznana dotacja.

Całkowity koszt zadania publicznego planuje  się na kwotę : 70.000 zł

Z tego wartość dofinansowania 35.000 zł

Ten wpis został opublikowany w kategorii Programem „Opieka 75+” na rok 2021. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.