PROJEKT „Pomyślny wiatr”

Stowarzyszenie Monti (Partner Wiodący) w partnerstwie z: Gminą Wydminy, w imieniu której realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach oraz Fundacją „Plan B”  realizuje projekt „Pomyślny wiatr”.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego 14 rodzin (53 osób) zagrożonych wykluczeniem społecznym dośwadczających trudności w pełnieniu funcji opiekuńczo-wychowawczych (rodziny naturalne – ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zagrożonych utratą możliwości opieki nad dziećmi) z Gminy Wydminy w okresie 01.09.2020-31.08.2021 poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych lokalnie.

Projekt „Pomyślny wiatr” zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.1111 z późn. zm.), w tym w szczególności poprzez:

1. Poradnictwo specjalistyczne w tym:
Prawno-obywatelskie
Rodzinne
Psychologiczne
Społeczno-obywatelskie
2.Wsparcie terapeutyczne dla osób i członków rodzin z problemami alkoholowymi i/lub współuzależnieniem –
3. Szkołę dla Rodziców-warsztaty wsparcia rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa
4. Animacje dla rodzin z dziećmi – Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny
5. Grupy zabawowe i zajęcia dla młodzieży – usługi dla rodzin z dziećmi i zajęcia dla młodzieży wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań
6. Treningi i warsztaty psychospołeczne – wsparcie umiejętności społecznych rodzin.
7. Asystentura rodzinna

Planowane efekty i rezultaty projektu:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych

istniejących po zakończeniu projektu – 9

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 53
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy
 • zastępczej w programie – 53
 • Liczba godzin przeprowadzonego doradztwa specjalistycznego – 1160
 • Liczba zrealizowanych godzin animacji dla rodzin z dziećmi – 300
 • Liczba godzin zrealizowanej usługi wsparcia w ramach grup zabawowych dla dzieci i zajęć dla młodzieży – 200
 • Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny – 10

Liczba rodzin objetych projektem – 14Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny szczególnie na obszarach peryferyjnych oddalonych od miasta poprzez świadczenia usług w środowisku lokalnym – miejscu zamieszkania uczestników (mobilna praca specjalistów). Dzięki wsparciu specjalistów odpowiednio do potrzeb rodzice mają szansę na odbudowanie potencjału do pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskując poczucie kontroli, a także wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji. Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów. Rekrutacja do projektu: do 30 września 2020 r. Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego : (w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego zalecamy najpierw kontakt telefoniczny/mailowy) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, tel.: 87 421 10 15 lub poprzez e-mail: gops@wydminy.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia Monti w Giżycku, al. 1 Maja 4a/32, 11-500 Gizycko lub zgłoszenie pocztą elektroniczną: ania@monti.org.pl, tel.: 600 600 071

Priorytety przy rekrutacji ustalono dla następujących rodzin/osób:

Spośród zgłaszających się w pierwszej kolejności zakwalifikowane do wsparcia są :

1) osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (3 i więcej przesłanek-5 pkt,2 przesłanki-2 pkt),

2) osoby/rodziny, których członkami są osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (5 pkt)

3) osoby/rodziny korzystające z POPŻ (5 pkt)

Działania rekrutacyjne są prowadzone w sposób zapobiegający wszelkim dyskryminacjom (płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie). Partnerzy zapewniają o otwartości dla wszystkich zainteresowanych – w projekcie zakładamy równy dostęp do form wsparcia.

Wartość projektu: 420 300,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 357 200,00 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 357 200,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl

REGULAMIN PROCESU REKRUTACJI I SELEKCJI

projektu „Pomyślny wiatr”

Projekt realizowany jest w ramach RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym-projekty konkursowe,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

realizowanego przez Stowarzyszenie Monti w partnerstwie z Fundacją „Plan B” z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach.

§1 Przepisy ogólne

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy nr RPWM.11.02.03-28-0171/19-00 Czas trwania projektu: 01.09.2020 r. – 31.08.2021 r.
 2. Uczestnikami projektu będzie co najmniej 14 rodzin (53 osoby) zamieszkujących gminę Wydminy, korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze.
 3. Wsparcie dla Beneficjentów/ek Ostatecznych obejmuje cykl działań zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w następującym zakresie:
1. Poradnictwo specjalistyczne w tym:
Prawno-obywatelskie
Rodzinne
Psychologiczne
Społeczno-obywatelskie
2.Wsparcie terapeutyczne dla osób i członków rodzin z problemami alkoholowymi i/lub współuzależnieniem –
3. Szkołę dla Rodziców-warsztaty wsparcia rodzin w rozwiązywaniu problemów Opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa
4. Animacje dla rodzin z dziećmi- Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny
5. Grupy zabawowe i zajęcia dla młodzieży-usługi dla rodzin z dziećmi i zajęcia dla młodzieży wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań
6. Treningi i warsztaty psychospołeczne – wsparcie umiejętności społecznych rodzin.
7. Asystentura rodzinna
 1. Regulamin Projektu określa zasady uczestnictwa w projekcie, w szczególności:
 1. Przepisy ogólne
 2. Kryteria uczestnictwa w projekcie
 3. Zasady rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń
 4. Wsparcie towarzyszące
 5. Zasady monitoringu uczestników w trakcie trwania projektu
 6. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych regulaminie należy do kompetencji Koordynatora Projektu oraz prezesa Stowarzyszenia Monti.

6. Definicje użyte na potrzeby niniejszego regulaminu

 • Beneficjent/Lider projektu– Stowarzyszenie Monti
 • Partner Projektu A – Fundacja „Plan B”
 • Partner Projektu B – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
 • Uczestnik/czka/rodzina– kandydat/ka, rodzina który/a spełnił/a wszystkie wymogi formalne określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz otrzymał/a pozytywną opinię kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną.
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie.
 • Kandydat/ka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
 •  Komisja Rekrutacyjna – zespół, którego zadaniem jest wybór rodzin spełniających wymogi kwalifikacyjne do udziału w projekcie.
 • Organizator– Stowarzyszenie Monti

Projekt – należy przez to rozumieć projekt p.n. „Pomyślny wiatr” realizowany w ramach RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym-projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

§2 Kryteria uczestnictwa w projekcie

 1. W projekcie uczestniczyć mogą rodziny spełniające wszystkie poniższe kryteria Uczestników/czek projektu tj.
 • Osoby/rodziny zamieszkujące gminę Wydminy,
 • Osoby/rodziny korzystające ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.
 • Osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
 • Osoby/rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, rodzice wykazujący  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

(bez możliwości wsparcia dla osób odbywających karę pozbawienia wolności)

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest potwierdzenie spełniania powyższych kryteriów zawartych dokonane własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem znajdującym się w kwestionariuszu/formularzu osobowym uczestnika projektu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz wypełnienie i dostarczenie w terminie określonym w §3 pkt 4:

 1. Załącznik 2 – Deklaracji uczestnictwa w projekcie
 2. Załącznik 3 – Oświadczenia uczestnika projektu

Kandydat/ka/rodzina, która nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym czasie zostanie wykluczony/a z etapu rekrutacji i tym samym wyłączony/a z udziału w projekcie. Za małoletnie dzieci powyższe dokumenty wypełnią rodzice lub opiekunowie prawni.

 1. Zasady uczestnictwa w projekcie zgodne są z polityką równych szans i niedyskryminacji. W projekcie zakładamy równy dostęp wszystkich uczestników do form wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych o różnych potrzebach funkcjonalnych
 2. Na potrzeby rekrutacji ustalono punktację rozstrzygającą o kwalifikowalności rodzin do projektu

– I etap rekrutacji warunkowy ( dostarczenie i niezbędnych dokumentów)

– II etap rekrutacji o zakwalifikowaniu decyduje ilość punktów zaczynając od największej (lista rankingowa).

I etap złożone dokumenty

RODZAJ DOKUMENTU ZŁOŻONY PRZEZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW RODZINY ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU
1. Załącznik 1. /Kwestionariusz-Formularz osobowy uczestnika projektu
2. Załącznik 2– Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3. Załącznik 3 – Oświadczenia uczestnika projektu

II etap kryteria selekcji

II etap kryteria selekcji

LP KRYTERIA REKRUTACJI RODZINY (priorytety)


1.
Osoba/rodzina* zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu poniższych przesłanek: 1)ubóstwa; 2)sieroctwa; 3)bezdomności; 4)bezrobocia; 5)niepełnosprawności; 6)długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7)przemocy w rodzinie; 7a)potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8)potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9)bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10)trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 11)trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 12)alkoholizmu lub narkomanii; 13)zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 14)klęski żywiołowej lub ekologicznej.
2.  osoba* o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz członkowie rodzin w których znajdują się w/w osoby* 5 pkt
3. Osoba/rodzina korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) * 5 pkt

*osoba w rozumieniu członek rodziny. Punktację dla rodziny stosuje się łącznie. Zostanie ona dostosowana względem pozostałych członków rodziny w wypadku gdy przynajmniej jeden z jej członków spełnia przesłanki wyżej wymienione o wyższej punktacji.

W przypadku rodzin spełniających wymagane kryteria rekrutacyjne, które uzyskały taką samą ilość punktów z II etapu rekrutacji decydować będzie w pierwszej kolejności priorytet dla rodzin wielodzietnych, później priorytet dla rodzin z grupy inicjatywnej, deklarujących chęć uczestnictwa na etapie projektowania wniosku. Zostanie stworzona lista rezerwowa w przypadku większej ilości zgłoszeń. W celu ustalenia faktu uczestnictwa w/w, są wysyłane pisma z zapytaniem do instytucji i organizacji zajmujących się realizowaniem projektów na terenie gminy Wydminy.

Pracownicy socjalni GOPS Wydminy potwierdzą w formularzu osobowym uczestnika, że na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego rodzina kwalifikuje się do udziału w „Pomyślny wiatr”.

§3 Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń

 1. Rekrutacja dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: przedstawiciel zarządu Lidera i przedstawiciel GOPS Wydminy.
 2. Procedura rekrutacji obejmuje etapy zgodne z planem rekrutacji:
 1. weryfikacja kwalifikowalności potencjalnych uczestników,
 2. propozycja współpracy,
 3. wypełnienie formularza rekrutacyjnego (możliwe elektronicznie – oszczędność papieru, dostępność dla osób niemobilnych, niepełnosprawnych),
 4. dostosowanie wsparcia, ustalenie składu grupy przez Komisję Rekrutacyjną,
 5. podpisanie kontraktu socjalnego przez pracowników socjalnych Partnera B.
 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa rodziny w projekcie dokonane może być za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub osobiście w Stowarzyszeniu Monti lub w GOPS Wydminy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
 2. Proces rekrutacji i selekcji trwa od 01.09.2020 do 30.09.2020. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania procesu rekrutacyjnego.
 3. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa rodzin, które w okresie rekrutacji potwierdzą pisemnie chęć uczestnictwa w projekcie oraz dostarczą komplet dokumentów określonych w regulaminie

§ 4 Kwalifikacja uczestników

 1. Kwalifikacji kandydatów dokonuje Komisja Rekrutacyjna do dnia 02.10.2020 na podstawie, kompletności złożonych dokumentów oraz przy uwzględnieniu kryteriów rekrutacji.

§ 5 Wsparcie towarzyszące

 1. Rodziny uczestniczące w projekcie mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu najtańszym, publicznym, dostępnym na danej trasie środkiem transportu lub otrzymają bilety komunikacji miejskiej, lub skorzystają z transportu zorganizowanego przez Lidera projektu.

§ 6 Zasady monitoringu Beneficjentów Ostatecznych w trakcie szkoleń

 1. Uczestnicy/czki zobowiązują się do wypełniania listy obecności, potwierdzania kart doradczych oraz ankiet oceniających świadczone wsparcie.
 2. Uczestnicy/czki już w trakcie procesu rekrutacji akceptują zasady ewaluacji Projektu.
 3. Uczestnicy/czki obowiązują się do uczestnictwa we wszystkich wskazanych w formularzu osobowym formach wsparcia.

§ 7 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Uczestnik/czka lub rodzina zobowiązuje się poinformować o tym fakcie – osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem Internetu – Lidera Projektu przedstawiciela Stowarzyszenia Monti niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, będących przyczyną rezygnacji.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie po podpisaniu formularza zgłoszeniowego o udzielenie wsparcia Uczestnik/czka lub rodzina zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki lub rodziny z listy uczestników/czek Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu lub innych postanowień określonych odrębnymi zasadami lub zasad współżycia społecznego.

Sporządziła: Anna Zalewa – Prezes Stowarzyszenia Monti

Projektu „Pomyślny wiatr” realizowany jest w ramach RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

FORMULARZ OSOBOWY UCZESTNIKA PROJEKTU

Formularz osobowy - wypełniony wzór | Uprawnienia Budowlane - Wymagania Praktyka Egzamin - Jak zdobyć uprawnienia budowlane? Program do nauki pytania i testy.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.