Rodzina 500+

Do programu można dołączyć w dowolnym momencie

Okres rozliczeniowy świadczenia wychowawcze trwa do 30 września 2017 r.

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego można składać

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 11:00

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Do 10-go każdego miesiąca w przypadku kompletnego złożonego wniosku, decyzja i wypłata za dany miesiąc wypłacane będą na koniec miesiąca zgodnie z harmonogramem wypłat. Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą wypłacane w następnym miesiącu zgodnie z harmonogramem wypłat, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony.

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

Marnotrawienie świadczenia wychowawczego

W przypadku posiadania przez gminny organ właściwy wypłacający świadczenie wychowawcze, informacji lub sygnałów o marnotrawieniu świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem, w celu ustalenia faktycznej sytuacji danej rodziny, u takiej rodziny, zgodnie z art. 15 ww. ustawy, może zostać przeprowadzony przez pracownika socjalnego rodzinny wywiad środowiskowy. Zaś uniemożliwienie, na etapie wypłacania świadczenia wychowawczego, przeprowadzenia ww. rodzinnego wywiadu środowiskowego lub nieudzielenia podczas tego wywiadu wyjaśnień, co do okoliczności objętych wywiadem, powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia. Zapobieganie marnotrawieniu świadczeń będzie stosowane w sytuacjach szczególnych. Będzie to takie samo rozwiązanie, które obowiązują od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

500 zł, a inne świadczenia

Kwota 500 zł nie będzie wliczana do dochodów, przy ustalaniu innych świadczeń, m.in. rodzinnego, alimentacyjnego, czy zasiłku z pomocy społecznej.

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Pozwala ona ograniczyć przypadki nienależnego pobierania świadczeń przez osoby mieszkające za granicą. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy przewidują inaczej.

Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Schemat złożonego wniosku o zachodzącej koordynacji

 


Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.