Stypendia szkolne 2014/2015

  STYPENDIUM SZKOLNE

na rok szkolny 2014/2015

Stypendium szkolne  jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

Pomoc materialna przysługuje:

–  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończeni  24 roku życia.

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  –  do czasu  ukończenia realizacji obowiązku nauki.

– uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

– słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych  –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  –  stypendium szkolne  nie przysługuje  dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku załącza się: zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu określonego wyżej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego jest do pobrania na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach lub osobiście  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach, I piętro pok. 8.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego.

Obecnie kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty  456,00 zł netto na członka rodziny.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Wypłata Stypendium

1. Stypendium jest wypłacane w dwóch okresach wrzesień – grudzień, styczeń – czerwiec danego   roku szkolnego  po otrzymaniu dotacji.

2. Realizacja stypendium następuje po rozliczeniu faktur.

3. Faktury przedkłada się w miejscu złożenia wniosku.

4. Wysokość stypendium szkolnego od 1 września 2014 r. wyliczana będzie na podstawie ilości uczniów  zakwalifikowanych do przyznania stypendium oraz wysokości otrzymanej dotacji.

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego

 1. Podręczniki szkolne

Zakup podręczników szkolnych używanych rozliczny będzie na podstawie umowy kupna sprzedaży, której wzór dostępny jest w miejscu składania wniosków (GOPS Wydminy, I piętro pok nr 8)

 1. Słowniki, Encyklopedie, Atlasy
 2. Obuwie sportowe, tenisówki, halówki, trampki (2 pary na dziecko na I półrocze)
 3. Odzież sportowa tj.

– dres sportowy (2 na dziecko na I półrocze)

– bluza sportowa (2 na dziecko na I półrocze)

– bluzka sportowa (2 na dziecko na I półrocze)

– koszulka sportowa (2 na dziecko na I półrocze)

– spodenki gimnastyczne (2 na dziecko na I półrocze)

– spodnie sportowe (2 na dziecko na I półrocze)

– getry (2 na dziecko na I półrocze)

 1. Płatne zajęcia pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym, rozwojowym:

– zajęcia wyrównawcze

– nauka języków obcych

– zajęcia taneczne

 1. Tusze do drukarek, papier do drukarki, klawiatura do komputera, mysz do komputera
 2. Tornister, Plecak szkolny
 3. Artykuły szkolne:

– bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, piórnik itp.)

 1. Wyjazdy organizowane przez szkołę:

– wycieczka szkolna

– ,,zielona szkoła”

– wyjazd do kina

– wyjazd do teatru

Wydatki te należy udokumentować na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia oraz podpisem wychowawcy klasy i dyrektora szkoły.

 1. Zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania
 2. Zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, bursie

Oryginały faktur bądź rachunków muszą być wystawione imiennie na rodzica ucznia niepełnoletniego, lub imiennie na pełnoletniego ucznia. Należy zwrócić uwagę na nazewnictwa zakupionych artykułów aby były zgodne z nazwami umieszczonymi na wyżej wymienionym katalogu ( np. plecak szkolny, obuwie sportowe, bluza sportowa, koszulka sportowa, spodnie sportowe, dres sportowy, itd.)

Załączniki:

Wniosek >>>

POUCZENIE>>>

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.