Wyższe świadczenia rodzinne i progi dochodowe. Zmiany w kryterium dochodowych i świadczeniach z pomocy społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało Komisji Trójstronnej propozycje zmian w wysokości świadczeń rodzinnych oraz progów dochodowych oraz zmiany w kryterium dochodowym i świadczeniach z pomocy społecznej.

Wysokość kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych poddawane są weryfikacji co 3 lata. Zmiany przygotowywane są na podstawie badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Pierwszej weryfikacji dokonano w 2006 roku, następnej – 1 listopada 2009 r. Ostatnia odbyła się 1 listopada 2012 r.

Kryterium dochodowe

W propozycji wartość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego została podniesiona do wysokości:

 • kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 180 zł, czyli o 31,4%),

 • kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł (wzrost o 180 zł, czyli o 27%).

Podwyższenie kryterium dochodowego rozłożone będzie na dwa etapy.

I etap – od 1 listopada 2015 r.:

 • kryterium ogólne – 674 zł (wzrost o 100 zł),

 • kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł (wzrost o 100 zł).

II etap – od 1 listopada 2017 r.:

 • kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 80 zł),

 • kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł (wzrost o 80 zł).

Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszącego 1 922 zł na osobę, pozostanie bez zmian.

Kwota zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny jest podstawowym świadczeniem rodzinnym, z którego w całym kraju korzysta obecnie 934,1 tys. rodzin. Propozycja zmian zakłada, aby kwoty zasiłku rodzinnego wzrastały w 3 etapach począwszy od 1 listopada 2015 r. i wynosiły:

 • 89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 12 zł),

 • 118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł),

 • 129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 14 zł).

od 1 listopada 2016:

 • 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł),

 • 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),

 • 135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zł,).

od 1 listopada 2017

 • 100 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 5 zł),

 • 130 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),

 • 140 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 5 zł).

Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych podlegających ustawowej weryfikacji.

Zaproponowano podwyższenie od 1 listopada 2015 r.:

dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 • do 5. roku życia – do kwoty 80 zł, (wzrost o 20 zł),

 • powyżej 5. roku życia – 100 zł; (wzrost o 20 zł).

dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 105 zł (wzrost o 15 zł),

 • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 63 zł (wzrost o 13 zł).

dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 90 zł (wzrost o 10 zł);

dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 185 zł nie więcej niż 370 zł/265 zł nie więcej niż 530 zł (wzrost o 15 zł)

265 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

od 1 listopada 2016 r.:

dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 • do 5. roku życia – do kwoty 90 zł, (wzrost o 10 zł),

 • powyżej 5. roku życia – 110 zł; (wzrost o 10 zł).

dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 113 zł (wzrost o 8 zł),

 • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 69 zł (wzrost o 6 zł).

dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 95 zł (wzrost o 5 zł);

dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 193 zł nie więcej niż 386 zł/273 zł nie więcej niż 546 zł (wzrost o 8 zł)

273 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

od 1 listopada 2017 r.:

dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 • do 5. roku życia – do kwoty 100 zł, (wzrost o 10 zł),

 • powyżej 5. roku życia – 120 zł; (wzrost o 10 zł).

dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 120 zł (wzrost o 7 zł),

 • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 75 zł (wzrost o 6 zł).

dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 100 zł (wzrost o 5 zł);

dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 200 zł nie więcej niż 400 zł/280 zł nie więcej niż 560 zł (wzrost o 7 zł)

280 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość pozostałych świadczeń rodzinnych pozostanie bez zmian:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł;

 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 400 zł;

 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł;

 • zasiłek pielęgnacyjny – 153 zł;

 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł;

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 1 000 zł.

Nie zmieni się także wysokości zasiłku dla opiekuna (520 zł).

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega weryfikacji według odrębnych zasad ustalonych w ustawie.

Weryfikację kryteriów dochodowych i świadczeń przeprowadza Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie wyników badania progu interwencji socjalnej.

Zaproponowane kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

 • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),

 • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł.

 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł.

 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł.

 • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł.

 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

 

Do 15 czerwca br. Komisja powinna uzgodnić wysokość kwot kryteriów dochodowych oraz wysokość kwot świadczeń rodzinnych. W przypadku gdy to się nie uda, Rada Ministrów do 15 sierpnia br. ustali kwoty kryteriów dochodowych i wysokość świadczeń rodzinnych w drodze rozporządzenia (na poziomie nie niższym niż wynika to z zaproponowanych zmian).

Również do 15 czerwca br. Komisja powinna uzgodnić wysokość kwot kryteriów dochodowych oraz wysokość kwot świadczeń pomocy społecznej. W przypadku uzgodnienia zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych i wysokość świadczeń z pomocy społecznej ogłoszone zostaną w drodze obwieszczenia ministra pracy i polityki społecznej do dnia 15 lipca. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.

 

Źródło: www.mpips.gov.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.