Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

Zarządzenie Nr 1/2022

z dnia 3 stycznia 2022 roku

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1320) oraz § 12 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się dodatkowy dzień wolny od pracy 7 stycznia 2022 roku (piątek) w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 1 stycznia 2022 roku.

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz zamieszcza się na tablicy informacyjnej.

§ 3.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik GOPS Wydminy

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.