Program 500+

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane, systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie rodzice (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) otrzymają niezależnie od dochodu na każde drugie i kolejne dziecko, a w przypadku mniej zamożnych rodzin także na pierwsze (kryterium 800 zł. oraz 1200 zł. w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem).

Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18-go roku życia.

Świadczenie wychowawcze 500 zł. nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać osobiście od 22-go marca 2016 r. w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Wypełnione wnioski przyjmowane będą od 1-go kwietnia.

W miesiącach kwiecień, maj i czerwiec 2016 r.( włącznie do 1-go lipca) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -14:00.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz.

Jeżeli ubiegamy się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko…

składamy tylko wniosek o świadczenie wychowawcze. Nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe.

Gdy ubiegamy się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (czyli na najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia) to…

jeżeli osiągamy dochody tylko z tytułu zatrudnienia wówczas składamy tylko wniosek o świadczenie wychowawcze. Jeżeli mamy dochody z innych źródeł np. z gospodarstwa rolnego, wynajmu mieszkania, otrzymujemy alimenty na dziecko itd. wówczas do wniosku dołączamy odpowiednie oświadczenie. Może to być:

  • oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

  • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,

  • dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że  w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

W przypadku rodzin patchworkowych.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie.

Rodziny po rozwodzie

W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieka na dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka

Świadczenia, będzie przysługiwało rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka. Świadczenie to wprowadzone zostanie do systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) i będzie miało formę dodatku do otrzymywanych przez rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Dodatek ten nazwany został „dodatkiem wychowawczym” i jego wysokość wynosić będzie tyle samo ile wynosić będzie wysokość świadczenia wychowawczego na dzieci wychowywane w rodzinach biologicznych. Dodatek wychowawczy przysługiwać będzie na umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej dziecko, w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Osoba samotnie wychowująca dziecko

(oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka. Żeby starać się o 500 złotych na pierwsze dziecko nie muszą mieć sądownie ustalonych alimentów.

Gmina wydaje decyzję o prawie do świadczenia wychowawczego

W zależności od okoliczności indywidualnej sprawy, gmina będzie mogła zażądać udokumentowania innych, istotnych dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego, okoliczności. Zasadą jest jednak, że ich udokumentowanie może się odbyć poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywych zeznań.

Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.

Od miesiąca lipiec do 10-go każdego miesiąca wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od poniedziałku do piątku

w godz. 8:00 – 11:00.

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10-go dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc do końca tego miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony.

Świadczenia wypłacane będą w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.

Załączniki:

Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 19 lutego 2016 r. Poz. 214; Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.