Ognisko Wychowawcze

ZARZĄDZENIE Nr 4/2024
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach
z dnia 16 luty 2024r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego korzystania z Ogniska Wychowawczego, placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 18 ust. 2, art. 18c oraz art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426), a także na podstawie § 9 pkt 2 ppkt 10 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam regulamin organizacyjny korzystania z Ogniska Wychowawczego, placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach w brzmieniu podanym w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 6/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego korzystania z Ogniska Wychowawczego, placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 4/2024

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

z dnia 16 luty 2024r.

Regulamin organizacyjny Ogniska Wychowawczego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Regulamin organizacyjny określa szczegółową organizację wewnętrzną, zakres działania oraz tryb pracy Ogniska Wychowawczego – placówki wsparcia dziennego, działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanego dalej Ogniskiem.

2. Ognisko działa na podstawie:

a. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1426)

b. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

c. Uchwała nr XXX/204/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 22 lutego 2017 roku

3. Zajęcia w Ognisku odbywają się w miejscowości Wydminy.

4. Organem prowadzącym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wydminach, który sprawuje nadzór merytoryczny.

5. Ognisko swoim działaniem obejmuje rejon Gminy Wydminy

6. Ognisko jest placówką wsparcia dziennego typu opiekuńczego.

Rozdział II

Cele i zadania

 

1. Do podstawowych celów placówki należy:

a) wspieranie rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

b) udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w których rodzice wykorzystując własne środki i możliwości nie są w stanie zapewnić dzieciom właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych i które wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju,

c) zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,

d) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego oraz bezpieczeństwa dzieci i stwarzanie możliwości kształtowania zdrowego stylu życia.

2. Placówka w realizacji swoich celów i zadań współpracuje z:

a) rodzinami dzieci i ich opiekunami prawnymi,

b) pracownikami socjalnymi,

c) szkołami i innymi placówkami oświatowymi,

d) sądami rodzinnymi,

e) stowarzyszeniami i innymi organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz dzieci,

f) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

g) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

h) innymi osobami i podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.

3. W placówce prowadzone są następujące formy pracy:

a) zabawy i gry świetlicowe,

b) zabawy i gry dydaktyczne,

c) zabawy i gry ruchowe,

d) zabawy plastyczne,

e) zabawy muzyczne,

f) zajęcia teatralne,

g) zajęcia czytelnicze,

h) radio, film, telewizja.

4. Do zadań placówki należy w szczególności:

a) zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości

b) stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce oraz w pokonywaniu trudności szkolnych,

c) organizowanie dzieciom czasu wolnego: zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,

d) dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci,

e) pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,

f) dożywianie dzieci,

g) organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej z każdym dzieckiem.

5. W celu realizacji zadań Ognisko Wychowawcze może organizować:

a) naukę własną wychowanków,

b) wypoczynek letni,

c) jeden bezpłatny posiłek,

d) rozrywkę kulturalną,

e) pogadanki i rozmowy wychowawcze.

Rozdział III

Struktura organizacyjna placówki

1. W skład placówki wchodzą następujące stanowiska:

a. Kierownik Ogniska, zwany dalej kierownikiem,

b. Wychowawcy,

c. Wolontariusze i praktykanci.

2. Wzajemne relacje nadrzędności i podległości określa schemat organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

3. Placówką kieruje kierownik.

4. Do zadań kierownika placówki należy:

a. przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji dzieci uczestniczących w zajęciach placówki,

b. sporządzanie sprawozdań z pracy placówki na koniec roku kalendarzowego,

c. sporządzenie rocznego planu pracy.

7. Do zadań wychowawcy należy:

a. udział w kwalifikacji dzieci uczestniczących w zajęciach Ogniska Wychowawczego,

b. organizowanie pracy indywidualnej i grupowej z wychowankami,

c. prowadzenie dziennika zajęć,

d. współpraca z rodziną dziecka i innymi instytucjami mającymi wpływ na rodzinę,

e. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie pobytu Ognisku Wychowawczym.

Rozdział IV

Organizacja pracy z wychowankami, zasady przyjmowania do placówki

1. Organizację Ogniska określają:

a. Regulamin Ogniska Wychowawczego

b. Plan zajęć

2. Ognisko przeznaczone jest dla dzieci będącymi uczniami szkoły podstawowej i licealnej, które mieszkają na terenie Gminy Wydminy. Czynne jest 6 godzin w tygodniu (w zależności od potrzeb możliwa jest zmiana liczby godzin oraz dni w tygodniu).

3. W okresie nauki szkolnej otwarta jest od 12. 30 do 18. 30 (godziny mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb organizacyjnych). W okresie wakacyjnym i feryjnym godziny pracy uzależnione są również od potrzeb dzieci oraz potrzeb organizacyjnych.

4. Dziecko może zostać przyjęte na wniosek rodzica; (opiekuna prawnego), poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga szkolnego, wychowawcy klas oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez ognisko.

5. Do Ogniska przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, patologicznych lub o trudnej sytuacji materialno-bytowej, sprawiające problemy dydaktyczno-wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska podejmuje Komisja w skład, której wchodzą:

a) Kierownik Ogniska,

b) Wychowawca/y Ogniska,

c) inne niezbędne osoby np. pracownik socjalny, pedagog szkolny.

8. Wychowankowie są współgospodarzami Ogniska.

9. Wychowankowie mają prawo do:

a) właściwie zorganizowanej opieki,

b) życzliwego i podmiotowego traktowania,

c) swobody wyrażania myśli i przekonań,

d) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć,

e) poszanowania ich godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,

f) planowania tematyki zajęć.

10. Wychowankowie mają następujące obowiązki:

a) współpracy w procesie wychowania,

b) przestrzegania zasad kultury współżycia w Ognisku,

c) pomagania słabszym,

d) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Ognisku,

e) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

11. Nagrody i kary stosowane wobec wychowanków przebiegają według ustalonej reguły:

a) indywidualne przekazanie pochwały lub nagany.

12. Skreślenie wychowanka z Ogniska następuje w przypadku:

a) ustąpienia przyczyn z powodu, których wychowanek został zakwalifikowany do Ogniska,

b) ukończenia przez wychowanka 18 roku życia,

c) szczególnie rażącego naruszenie zasad współżycia społecznego i szkodliwy wpływ na kolegów.

Rozdział V

Dokumentacja pracy placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej

1. Placówka prowadzi dokumentację według zasad ustalonych w regulaminie oraz przepisach ustawowych:

1.1. Dokumentacja dotycząca pracy placówki:

a) regulamin placówki,

b) roczny plan pracy Ogniska w tym:

– pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,

– prowadzenie zajęć i zabaw tematycznych oraz dowolnych,

– organizowanie wyjazdów i imprez rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych,

– dożywianie,

– wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć,

– stałą współpracę z rodziną,

– stałą współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

c) dziennik zajęć wychowanków, z tematyką zajęć, odnotowaną frekwencją i dokładnym czasem pobytu dziecka,

d) karta zgłoszenia dziecka do Ogniska Wychowawczego (kontakt do rodziców, adres, wiek dziecka).

1.2.Dokumentacja dotycząca wolontariuszy:

a) porozumienie z wolontariuszem,

b) dowód ubezpieczenia wolontariuszy od odpowiedzialności cywilnej,

c) oświadczenie wolontariusza o niekaralności i zdolności do czynności prawnych,

d) opinie wydane wolontariuszom o wykonaniu świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz placówki.

1.3. Inne dokumenty:

a) dokumentacja zdjęciowa z prowadzonej przez placówkę działalności oraz kronika,

b) podziękowania, dyplomy, inne dokumenty działalności placówki,

c) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Ogniska Wychowawczego.

1.4. Dokumentacja dotycząca pracowników:

a) kopie umów z pracownikami (przy umowach o pracę zaświadczenie lekarskie),

b) polisa ubezpieczeniowa OC pracowników,

c) dokumenty dotyczące kwalifikacji pracowników.

1.5. Dokumentacja dotycząca Ogniska Wychowawczego

a) Uchwała Rady Gminy w Wydminach w sprawie wyznaczenia podmiotu do prowadzenia placówki wsparcia dziennego,

b) Zarządzenie wprowadzające regulamin.

Rozdział VI

Organizacja pracy z wychowankami, w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w Ognisku Wychowawczym w Wydminach w warunkach pandemii m.in. COVID 19

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy dokument określa procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w okresie pandemii m.in. COVID – 19, dotyczącą wszystkich podopiecznych i wychowawcy Ogniska Wychowawczego.

Celem Procedury jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem, umożliwienie podopiecznym uczęszczanie na zajęcia.

Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia wirusem COVID – 19, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje, dlatego rodzic decydując się na udział dziecka w zajęciach jest zobowiązany wypełnić stosowne oświadczenie (Załącznik nr 1 do rozdziału VI).

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania obowiązujących procedur postępowania ustalonych na czas pandemii COVID – 19.

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do posyłania na zajęcia dziecka zdrowego – bez
objawów chorobowych.

Rodzice/prawni opiekunowie powinni mierzyć dziecku temperaturę przed przywiezieniem dziecka na zajęcia.

Rodzice/prawni opiekunowie nie posyłają dziecka na zajęcia, jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej.

WYCHOWAWCA

Wychowawca ponosi odpowiedzialność za realizację zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa podopiecznych w czasie zajęć.

Wychowawca są zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii COVID – 19.

Wychowawca jest zobowiązany do zachowania między sobą, a uczestnikiem zajęć dystansu, minimum 1,5m.

Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć wychowawca kontroluje, czy podopieczny posiada maseczkę oraz czy odpowiednio zdezynfekował ręce.

Wychowawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez podopiecznych, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety oraz przed i po powrocie z zajęć.

Wychowawca jest zobowiązany, by podopieczni korzystali z naczyń i sztućców jednorazowych, a po ich użyciu należy je wrzucić do odpowiedniego kosza na śmieci.

Wychowawca zapewnia, aby posiłki przywożone do ośrodka były szczelnie zapakowane,

Wychowawca ma obowiązek znajomości i przestrzegania procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia w Ognisku Wychowawczym w Wydminach.

Nauczyciel/wychowawca wymaga od wychowanków częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) podczas kontaktów z innymi wychowankami.

W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u wychowanka wychowawca natychmiast izoluje dziecko, bez zbędnej zwłoki powiadamia rodziców wychowanka w celu pilnego odebrania z zajęć.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Od dnia 01.09.2020 r. w Ognisku Wychowawczym w Wydminach prowadzi się zajęcia zgodnie z opracowanym harmonogramem.

Rodzic decydując się na udział dziecka w zajęciach jest zobowiązany wypełnić oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2. Oświadczenie podopieczny przekazuje wychowawcy przed rozpoczęciem konsultacji.

Zajęcia odbywać się będą m.in. na świeżym powietrzu w grupach nie przekraczających 7 osób (2 grupy po 7 osób).

W przypadku złej pogody, zajęcia zostają odwołane lub będą odbywać się na terenie placówki na 2,5 m2 na jedno dziecko pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania rygorów sanitarnych ustanowionych w związku ze stanem epidemii.

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

Po ewentualnym użyciu sprzętu sportowego np. piłki do gry, należy ją każdorazowo zdezynfekować.

CZAS POBYTU WYCHOWANKA NA ZAJĘCIACH

Liczebność wychowanków w grupie wynosi maksymalnie 7 osób na świeżym powietrzu oraz na 2,5 m2 na jedno dziecko pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania rygorów sanitarnych ustanowionych w związku ze stanem epidemii.

Podczas zajęć podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości.

Podopieczni pod nadzorem wychowawcy, często myją i dezynfekują ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, i po powrocie z zajęć.

Wychowawca, na miarę możliwości uczniów, zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania.

PRZEKAZANIE DZIECKA RODZICOM PODEJRZANEGO O ZAKAŻENIE

By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymi COVID-19, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania telefonicznie o gotowości odbioru dziecka z zajęć. Wychowawcy sprawujący opiekę rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł.

Rodzic/prawny opiekun odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony osobistej
w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed obiorem dziecka rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem.

Osoba opiekująca się dzieckiem, zachowując dystans nie mniej niż 2m, przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka. Może przekazać rodzicowi również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.

Jeśli rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko nie posiada środków ochrony osobistej, stanowi to wykroczenie. Wychowawca ma prawo zgłosić je do organów ścigania.

Załącznik nr 1 do Rozdział u VI

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczam, że mój syn/córka…………………………………………………………………………………………………………

nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia*).

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka na zajęcia Opiekuńczo-wychowawcze w Ognisku Wychowawczym w Wydminach w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tzn.:

  1. mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na zajęciach może dojść do zakażenia Covid – 19,

  2. w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.

  3. w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka, zostanie ono natychmiast odizolowane od pozostałych uczestników zajęć, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby i organy.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na zajęciach nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących zasad związanych z reżimem sanitarnym.

Zobowiązuję się do poinformowania wychowawcy Ogniska Wychowawczego w Wydminach poprzez kontakt telefoniczny o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19.

Wyrażam zgodę na ewentualny pomiar temperatury u mojego dziecka.

………………………………………………………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe, niepokojące zachowania dziecka 

NA DOBRE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 🙂

 

Witamy po wakacjach 2018!

Niespełna dwa miesiące temu czekaliśmy z utęsknieniem na wakacie. Po dwumiesięcznej przerwie znowu ruszamy. Wypoczęci, pełni optymizmu, zapału do pracy z dniem 5 września rozpoczęliśmy zajęcia w Ognisku Wychowawczym.

Na podopiecznych czekała miła niespodzianka w postaci drobnego sprzętu AGD oraz przyborów szkolnych m.in. nożyczki, kleje, temperówki, gumki do ścierania itp., które otrzymaliśmy od jednej zaprzyjaźnionej firmy ełckiej – DZIĘKUJEMY!!


…OGNISKO WYCHOWAWCZE…

W Ognisku Wychowawczym obowiązuje regulamin, a w nim zawarte są m.in. obowiązki, których  należy przestrzegać, do jednego z nich należy odrabiane lekcji


Gdy pogoda nie sprzyja, a hala jest zajęta nasza świetlica to niezastąpione miejsce do wspólnych gier i zabaw


W wolnym czasie relaksujemy się na hali sportowej lub na świeżym powietrzu

Na każdych zajęciach przygotowujemy wspólnie drobną przekąskę, aby nabrać sił do wspólnej zabawy


Zajęcia plastyczne to idealny czas na wspólne rozmowy, poznanie siebie bliżej, a także odkrycie swoich talentów