Ognisko Wychowawcze 2019/2020

NA DOBRE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 🙂


 

Regulamin organizacyjny Ogniska Wychowawczego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Regulamin organizacyjny określa szczegółową organizację wewnętrzną, zakres działania oraz tryb pracy Ogniska Wychowawczego – placówki wsparcia dziennego, działającego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwanego dalej Ogniskiem.

2. Ognisko działa na podstawie:

a. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.)

b. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

c. Uchwała nr XXX/204/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 22 lutego 2017 roku

3. Zajęcia w Ognisku odbywają się w miejscowości Wydminy.

4. Organem prowadzącym jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wydminach, który sprawuje nadzór merytoryczny.

5. Ognisko swoim działaniem obejmuje rejon Gminy Wydminy

6. Ognisko jest placówką wsparcia dziennego typu opiekuńczego.

Rozdział II

Cele i zadania

1. Do podstawowych celów placówki należy:

a) wspieranie rodzin w sprawowaniu jej podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

b) udzielanie pomocy dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w których rodzice wykorzystując własne środki i możliwości nie są w stanie zapewnić dzieciom właściwej opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych i które wychowują się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju,

c) zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami,

d) zapewnienie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego oraz bezpieczeństwa dzieci i stwarzanie możliwości kształtowania zdrowego stylu życia.

2. Placówka w realizacji swoich celów i zadań współpracuje z:

a) rodzinami dzieci i ich opiekunami prawnymi,

b) pracownikami socjalnymi,

c) szkołami i innymi placówkami oświatowymi,

d) sądami rodzinnymi,

e) stowarzyszeniami i innymi organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz dzieci,

f) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

g) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

h) innymi osobami i podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.

3. W placówce prowadzone są następujące formy pracy:

a) zabawy i gry świetlicowe,

b) zabawy i gry dydaktyczne,

c) zabawy i gry ruchowe,

d) zabawy plastyczne,

e) zabawy muzyczne,

f) zajęcia teatralne,

g) zajęcia czytelnicze,

h) radio, film, telewizja.

4. Do zadań placówki należy w szczególności:

a) zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych w celu kształtowania postaw społecznie pożądanych i pomocy w prawidłowym rozwoju osobowości

b) stwarzanie dzieciom warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce oraz w pokonywaniu trudności szkolnych,

c) organizowanie dzieciom czasu wolnego: zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki, inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,

d) dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci,

e) pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,

f) dożywianie dzieci,

g) organizowanie grupowej pracy z dziećmi i indywidualnej z każdym dzieckiem.

5. W celu realizacji zadań Ognisko Wychowawcze może organizować:

a) naukę własną wychowanków,

b) wypoczynek letni,

c) jeden bezpłatny posiłek,

d) rozrywkę kulturalną,

e) pogadanki i rozmowy wychowawcze.

Rozdział III

Struktura organizacyjna placówki

1. W skład placówki wchodzą następujące stanowiska:

a. Kierownik Ogniska, zwany dalej kierownikiem,

b. Wychowawcy,

c. Wolontariusze i praktykanci.

2. Wzajemne relacje nadrzędności i podległości określa schemat organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

3. Placówką kieruje kierownik.

4. Do zadań kierownika placówki należy:

a. przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji dzieci uczestniczących w zajęciach placówki,

b. sporządzanie sprawozdań z pracy placówki na koniec roku kalendarzowego,

c. sporządzenie rocznego planu pracy.

7. Do zadań wychowawcy należy:

a. udział w kwalifikacji dzieci uczestniczących w zajęciach Ogniska Wychowawczego,

b. organizowanie pracy indywidualnej i grupowej z wychowankami,

c. prowadzenie dziennika zajęć,

d. współpraca z rodziną dziecka i innymi instytucjami mającymi wpływ na rodzinę,

e. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie pobytu Ognisku Wychowawczym.

Rozdział IV

Organizacja pracy z wychowankami, zasady przyjmowania do placówki

1. Organizację Ogniska określają:

a. Regulamin Ogniska Wychowawczego

b. Plan zajęć

c. Rozkład dnia

2. Ognisko przeznaczone jest dla dzieci będącymi uczniami szkoły podstawowej i gimnazjalnej, które mieszkają na terenie Gminy Wydminy. Czynne jest dwa razy w tygodniu po 3 godziny (w zależności od potrzeb możliwa jest zmiana liczby godzin).

3. W okresie nauki szkolnej otwarta jest od 14. 30 do 17. 30. W okresie wakacyjnym i feryjnym godziny pracy uzależnione od potrzeb dzieci oraz potrzeb organizacyjnych.

4. Dziecko może zostać przyjęte na wniosek rodzica; (opiekuna prawnego), poradnii psychologiczno-pedagogicznej, pedagoga szkolnego, wychowawcy klas oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez ognisko.

5. Do Ogniska przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, patologicznych lub o trudnej sytuacji materialno-bytowej, sprawiające problemy dydaktyczno-wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska podejmuje Komisja w skład, której wchodzą:

a) Kierownik Ogniska,

b) Wychowawca/y Ogniska,

c) inne niezbędne osoby np. pracownik socjalny, pedagog szkolny.

8. Wychowankowie są współgospodarzami Ogniska.

9. Wychowankowie mają prawo do:

a) właściwie zorganizowanej opieki,

b) życzliwego i podmiotowego traktowania,

c) swobody wyrażania myśli i przekonań,

d) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć,

e) poszanowania ich godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,

f) planowania tematyki zajęć.

10. Wychowankowie mają następujące obowiązki:

a) współpracy w procesie wychowania,

b) przestrzegania zasad kultury współżycia w Ognisku,

c) pomagania słabszym,

d) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Ognisku,

e) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

11. Nagrody i kary stosowane wobec wychowanków przebiegają według ustalonej reguły:

a) indywidualne przekazanie pochwały lub nagany.

12. Skreślenie wychowanka z Ogniska następuje w przypadku:

a) ustąpienia przyczyn z powodu, których wychowanek został zakwalifikowany do Ogniska,

b) ukończenia przez wychowanka 18 roku życia,

c) szczególnie rażącego naruszenie zasad współżycia społecznego i szkodliwy wpływ na kolegów.

Rozdział V

Dokumentacja pracy placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej

1. Placówka prowadzi dokumentację według zasad ustalonych w regulaminie oraz przepisach ustawowych:

1.1. Dokumentacja dotycząca pracy placówki:

a) regulamin placówki,

b) roczny plan pracy Ogniska w tym:

– pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań,

– prowadzenie zajęć i zabaw tematycznych oraz dowolnych,

– organizowanie wyjazdów i imprez rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych,

– dożywianie,

– wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć,

– stałą współpracę z rodziną,

– stałą współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

c) dziennik zajęć wychowanków, z tematyką zajęć, odnotowaną frekwencją i dokładnym czasem pobytu dziecka,

d) karta zgłoszenia dziecka do Ogniska Wychowawczego (kontakt do rodziców, adres, wychowawca dziecka w szkole, wiek dziecka).

1.2.Dokumentacja dotycząca wolontariuszy:

a) porozumienie z wolontariuszem,

b) dowód ubezpieczenia wolontariuszy od odpowiedzialności cywilnej,

c) oświadczenie wolontariusza o niekaralności i zdolności do czynności prawnych,

d) opinie wydane wolontariuszom o wykonaniu świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na rzecz placówki.

1.3. Inne dokumenty:

a) dokumentacja zdjęciowa z prowadzonej przez placówkę działalności oraz kronika,

b) podziękowania, dyplomy, inne dokumenty działalności placówki,

c) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Ogniska Wychowawczego.

1.4. Dokumentacja dotycząca pracowników:

a) kopie umów z pracownikami (przy umowach o pracę zaświadczenie lekarskie),

b) polisa ubezpieczeniowa OC pracowników,

c) dokumenty dotyczące kwalifikacji pracowników.

1.5. Dokumentacja dotycząca Ogniska Wychowawczego

a) Uchwała Rady Gminy w Wydminach w sprawie wyznaczenia podmiotu do prowadzenia placówki wsparcia dziennego,

b) Zarządzenie wprowadzające regulamin.

 

Witamy po wakacjach 2018!

Niespełna dwa miesiące temu czekaliśmy z utęsknieniem na wakacie. Po dwumiesięcznej przerwie znowu ruszamy. Wypoczęci, pełni optymizmu, zapału do pracy z dniem 5 września rozpoczęliśmy zajęcia w Ognisku Wychowawczym.

Na podopiecznych czekała miła niespodzianka w postaci drobnego sprzętu AGD oraz przyborów szkolnych m.in. nożyczki, kleje, temperówki, gumki do ścierania itp., które otrzymaliśmy od jednej zaprzyjaźnionej firmy ełckiej – DZIĘKUJEMY!!


…OGNISKO WYCHOWAWCZE…

W Ognisku Wychowawczym obowiązuje regulamin, a w nim zawarte są m.in. obowiązki, których  należy przestrzegać, do jednego z nich należy odrabiane lekcji


Gdy pogoda nie sprzyja, a hala jest zajęta nasza świetlica to niezastąpione miejsce do wspólnych gier i zabaw


W wolnym czasie relaksujemy się na hali sportowej lub na świeżym powietrzu

Na każdych zajęciach przygotowujemy wspólnie drobną przekąskę, aby nabrać sił do wspólnej zabawy


Zajęcia plastyczne to idealny czas na wspólne rozmowy, poznanie siebie bliżej, a także odkrycie swoich talentów


 

„DAR OD SERCA”

Ognisko Wychowawcze jest skuteczną formą pomocy dla dzieci i młodzieży do lat 18. W Ognisku należy organizować czas mądrze i ciekawie, uczyć świata, rozwijać zainteresowania i przy okazji rozmawiać… rozmawiać wykonując prace plastyczne, rozmawiać grając w gry stolikowe, rozmawiać przygotowując wspólne posiłki. Zdumiewająco wiele można się wówczas dowiedzieć o swoich wychowankach, o ich problemach, radościach i planach.

Ponadto w rozmowie można przemycić wiele konstruktywnych treści wychowawczych, a w zabawie odreagować wiele emocji. Łącząc przyjemne z pożytecznym uczymy podopiecznych, że nasze Ognisko Wychowawcze może stać się dla nich alternatywą wobec negatywnych wzorców środowiska, miejscem, gdzie młodzież otrzyma wsparcie, rozwinąć zainteresowania i pasje.

Istnieją ludzie oraz instytucje, które bezinteresownie wspierają naszą prace. Jedną z takich instytucji jest jedna z ełckich aptek. Po raz kolejny nasi zaprzyjaźnieni darczyńcy okazali nam wsparcie. Tym razem doposażyli nasze Ognisko w kuchenkę mikrofalową i artykuły piśmiennicze. Dla podopiecznych Ogniska ten prezent był „strzałem w dziesiątkę” i od razu wywołał uśmiechy na dziecięcych twarzach

[su_custom_gallery source=”media: 2004,2005″ limit=”100″ link=”lightbox” title=”never”]