Zasady przetwarzania danych osobowych – klauzula poufności

RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie, jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z serwisów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

Przedstawiamy Państwu zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane zawarte w nazwie konta poczty elektronicznej czy w innej usłudze oferowanej przez GOPS Wydminy. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookie instalowanych w systemach teleinformatycznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, które są używane podczas korzystania z naszych usług. W naszych serwisach internetowych i w aplikacjach używamy wyżej wskazanej technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Zgoda

Informujemy, iż w ramach udostępnianych serwisów przetwarzać będziemy jako administrator Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby przeglądać zasoby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na stosowane technologie prosimy o zamknięcie strony i usunięcie plików cookie ze swojego urządzenia.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach z siedzibą w Wydminach przy pl. Rynek 1/4, e-mail: gopswydminy@wp.pl

Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod adresem: http://gopswydminy.pl

Kontakt z inspektorem ochrony danych (Bolesław Idek) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach następuje za pomocą adresu e-mail: iod@wydminy.pl.

Klauzula Informacyjna dot. Przetwarzania Danych osobowych”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem informuje iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, z siedzibą przy pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, posiadający REGON: 511370810, NIP: 8451787578 , e-mail: gopswydminy@wp.pl

 1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach wyznaczony został Inspektor ochrony Danych Osobowych z którym kontakt możliwy jest za pomocą poczty e-mail: iod@wydminy.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. b i g ogólnego rozporządzenia;

 1. Odbiorcą pani/pana danych osobowych będą:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów

 2. władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty kontrolujące, sądy, policja itp.);

 3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z GOPS Wydminy przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Kierownik GOPS Gminy Wydminy (np. twórcy oprogramowania, usługi pocztowe).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie;

 1. Posiada Pani/pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu;

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienie skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

 1. Podane przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Tekst jedn. Dz. U. Z 2017r. poz. 1769 ze. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonanych.

Podstawa i cel przetwarzania

RODO przewiduje kilka rodzajów podstawy prawnej dla przetwarzania danych. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez GOPS Wydminy. Nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. Państwa dane zawsze będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

Państwa uprawnienia

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszych serwisach danych osobowych:

 • żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,

 • żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,

 • żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,

 • żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie i profilowanie danych

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

 • są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,

 • realizują obowiązek prawny ciążący na administratorze danych osobowych,

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

 • w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych.

Przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Dane zbierane przez serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach nie są i nie będą poddawane profilowaniu.