ogłoszenia-nabory

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W  WYDMINY

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY

składanie CV w terminie do dnia 01.03.2024r. do godz. 15.00

 1. FORMA ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę.

 1. WYMIAR CZASU PRACY:

Pełny wymiar czasu pracy.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:

 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) tj. jeśli osoba spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych  warunków:
 2. Ukończenie kolegium pracowników służb społecznych,
 3. Ukończenie studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
 4. Do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie
 1. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy
  socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.
 2. Spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych z dnia 25 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 27,poz.158), a także posiada prawa nabyte w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego t. j otrzymał do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, otrzymał przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończył lub kontynuował i uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów może wykonywać zawód pracownika socjalnego, przed dniem 1 maja 2004 r. posiadał uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

Spełnienie wymagań zgodnie z art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Pracownika Socjalnego.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw

publicznych,  posiadanie nieposzlakowanej opinii;

 1. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
 2. Znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows);
 3. Wymagana wiedza specjalistyczna z zakresu między innymi przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 2. Mile widziany min. półroczny udokumentowany staż pracy na stanowisku Pracownika Socjalnego.
 3. Umiejętność skutecznego komunikowania się;
 4. Umiejętność pracy zespołowej;
 5. Dyspozycyjność;
 6. Odporność na sytuacje stresowe;
 7. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem;
 8. Sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.
 9. Prawo jazdy kat. „B”, własny samochód.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 2. Podpisany CV.
 3. Podpisany list motywacyjny;
 4. Podpisany kwestionariusz osobowy– (załącznik do ogłoszenia);
 5. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
 6. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, suplement dyplomu, świadectwa ukończenia szkół);
 7. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
 8. Kopie innych dodatkowych dokumentów poświadczających inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – (załącznik do ogłoszenia);
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem – (załącznik do ogłoszenia);
 11. Oświadczenie kandydata – (załącznik do ogłoszenia).

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy lub drogą e-mailową na adres gops@wydminy.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy w kopercie zamkniętej z dopiskiem „Pracownik Socjalny” w terminie do dnia 01.03.2024r. do godz. 15.00  Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

2.Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

3.Kierownik GOPS w Wydminach zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów. O terminie rozmowy kandydaci będą poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie na adres e-mailowy lub numer telefonu podany w dokumentach aplikacyjnych.

4.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 87 421-01-15

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W WYDMINY

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY, W CELU ZASTĄPIENIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO PODCZAS JEGO NIEOBECNOŚCI

I. FORMA ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę.

II. WYMIAR CZASU PRACY:

Pełny wymiar czasu pracy.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:

 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) tj. jeśli osoba spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych  warunków:

 1. ukończenie kolegium pracowników służb społecznych,

 2. ukończenie studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;

 3. do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 • pedagogika,

 • pedagogika specjalna,

 • politologia,

 • polityka społeczna,

 • psychologia,

 • socjologia,

 • nauki o rodzinie

 1. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy
  socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

 2. spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych z dnia 25 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 27,poz.158), a także posiada prawa nabyte w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego t. j otrzymał do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, otrzymał przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończył lub kontynuował i uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów może wykonywać zawód pracownika socjalnego, przed dniem 1 maja 2004 r. posiadał uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

2. Spełnienie wymagań zgodnie z art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

3. Obywatelstwo polskie;

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Pracownika Socjalnego.

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw

publicznych,  posiadanie nieposzlakowanej opinii;

7. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;

8. Znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows);

9. Wymagana wiedza specjalistyczna z zakresu między innymi przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania administracyjnego.

IV. WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Mile widziany min. półroczny udokumentowany staż pracy na stanowisku Pracownika Socjalnego.

 2. Umiejętność skutecznego komunikowania się;

 3. Umiejętność pracy zespołowej;

 4. Dyspozycyjność;

 5. Odporność na sytuacje stresowe;

 6. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem;

 7. Sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

 8. Prawo jazdy kat. „B”, własny samochód.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podpisany CV.

 2. Podpisany list motywacyjny;

 3. Podpisany kwestionariusz osobowy– (załącznik do ogłoszenia);

 4. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;

 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, suplement dyplomu, świadectwa ukończenia szkół);

 6. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;

 7. Kopie innych dodatkowych dokumentów poświadczających inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;

 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – (załącznik do ogłoszenia);

 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem – (załącznik do ogłoszenia);

 10. Oświadczenie kandydata – (załącznik do ogłoszenia).



VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy lub drogą e-mailową na adres gops@wydminy.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy z dopiskiem „Pracownik Socjalny” w terminie do dnia 10.02.2023 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

2.Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

3.Kierownik GOPS w Wydminach zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów. O terminie rozmowy kandydaci będą poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie na adres e-mailowy lub numer telefonu podany w dokumentach aplikacyjnych.

4.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 87 421-01-15

Zatwierdzam:

Wydminy, dnia 19.01.2023 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wydminach Artur Grygiencza

kwiestionariuszosobowy-2022 2023

oswiadczenie-kandydata-2022 2023

zal-1-Klauzula_informacyjna_dotyczaca_ochrony_danych_osobowych_dla_kandydatow-1

zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-pracownik-socjalny-2022 2023

 

oswiadczenie-kandydata-2022 2023INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznejoswiadczenie-kandydata-2022 2023

w Wydminach.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko

Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach

rekomendację otrzymała

Pani Mirosława Zarębska

Uzasadnienie

Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie o pracownikach samorządowych i została dopuszczona do rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazała się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Umiejętności i predyspozycje kandydatki pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy oraz na BIP przez okres 3 miesięcy.

Kierownik GOPS Wydminy

Wydminy, dnia 02 styczeń 2023r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W  WYDMINY

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY, W CELU ZASTĄPIENIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO PODCZAS JEGO NIEOBECNOŚCI

 

FORMA ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę.

WYMIAR CZASU PRACY:

Pełny wymiar czasu pracy.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:

 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.) tj. jeśli osoba spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych  warunków:
 2. Ukończenie kolegium pracowników służb społecznych,
 3. Ukończenie studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
 4. Do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie

5. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy
socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

6. Spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych z dnia 25 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 27,poz.158), a także posiada prawa nabyte w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego t. j otrzymał do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, otrzymał przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończył lub kontynuował i uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów może wykonywać zawód pracownika socjalnego, przed dniem 1 maja 2004 r. posiadał uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

7. Spełnienie wymagań zgodnie z art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.).

8. Obywatelstwo polskie;

9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Pracownika Socjalnego.

10. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

11. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,  posiadanie nieposzlakowanej opinii;

12. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;

13. Znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows);

14. Wymagana wiedza specjalistyczna z zakresu między innymi przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania administracyjnego.

 WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Mile widziany min. półroczny udokumentowany staż pracy na stanowisku Pracownika Socjalnego.
 2. Umiejętność skutecznego komunikowania się;
 3. Umiejętność pracy zespołowej;
 4. Dyspozycyjność;
 5. Odporność na sytuacje stresowe;
 6. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem;
 7. Sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.
 8. Prawo jazdy kat. „B”.   

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podpisany CV.
 2. Podpisany list motywacyjny;
 3. Podpisany kwestionariusz osobowy– (załącznik do ogłoszenia);
 4. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
 5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, suplement dyplomu, świadectwa ukończenia szkół);
 6. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
 7. Kopie innych dodatkowych dokumentów poświadczających inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 8. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – (załącznik do ogłoszenia);
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem – (załącznik do ogłoszenia);
 10. Oświadczenie kandydata – (załącznik do ogłoszenia).

 TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy lub drogą e-mailową na adres gops@wydminy.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy z dopiskiem „Pracownik Socjalny” w terminie do dnia 16.01.2023 r. do godz. 15.00.  Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

kwiestionariuszosobowy-2022 2023

oswiadczenie-kandydata-2022 2023

zal-1-Klauzula_informacyjna_dotyczaca_ochrony_danych_osobowych_dla_kandydatow-1

zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-pracownik-socjalny-2022 2023

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWEzal-1-Klauzula_informacyjna_dotyczaca_ochrony_danych_osobowych_dla_kandydatow-1

 

1.Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

2.Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

3.Kierownik GOPS w Wydminach zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów. O terminie rozmowy kandydaci będą poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie na adres e-mailowy lub numer telefonu podany w dokumentach aplikacyjnych.

4.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 87 421-01-15

 

Wydminy, dnia 22.12.2022 r.            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                       w Wydminach

                                                                                     Artur Grygiencza

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

Stanowisko: asystent rodziny

Wymiar etatu: cały etat – zadaniowy czas pracy

Asystentem rodziny może być osoba, która 

a)  posiada:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447 ze zm. ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

b)  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

c)  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

d)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)  posiada obywatelstwo polskie;

f)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

Wymogi pożądane:

 1.  znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o pomocy społecznej,
 2.  wysoka kultura osobista,
 3.  znajomość obsługi komputera i programów, d) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem  trudnym, odporność na stres,e) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,f) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 4.  samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy , kreatywność,
 5.  umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 6.  nieposzlakowana opinia,
 7.  umiejętność pracy w grupie,
 8.  Prawo jazdy kategorii B, możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

f) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

p) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach oraz sporządzanie sprawozdań;

q) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

r) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

a)  podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

b) CV; List motywacyjny

c) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;

d) Oświadczenie o niekaralności;

e) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;

f) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;

g) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

i) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a) Termin składania dokumentów: do dnia 23.12.2022r. do godziny 15:00.

b) Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: Imię Nazwisko adres „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.00-15.00, lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”  w terminie do dnia 23.12.2022r. do godziny 15:00.

c) Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.

d) Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

e) Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatów, można je odebrać osobiście w siedzibie GOPS przez okres trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

f) Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie GOPS Wydminy, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

zal-1-Klauzula_informacyjna_dotyczaca_ochrony_danych_osobowych_dla_kandydatow-1

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach 

nie została wybrana żadna kandydatura.

Uzasadnienie:

Kandydatki nie spełniły wymagań formalnych.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy oraz na BIP przez okres 3 miesięcy.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

 

Stanowisko: asystent rodziny

Wymiar etatu: cały etat – zadaniowy czas pracy

Asystentem rodziny może być osoba, która

a)  posiada:

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447 ze zm. ) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

b)  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

c)  wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

d)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)  posiada obywatelstwo polskie;

f)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Wymogi pożądane:

a) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o pomocy społecznej,

b) wysoka kultura osobista,

c) znajomość obsługi komputera i programów,

d) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem  trudnym, odporność na stres,

e) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

f) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

g) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy , kreatywność,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

i) nieposzlakowana opinia,

j) umiejętność pracy w grupie,

k) Prawo jazdy kategorii B, możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

c) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

f) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

g) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

h) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

i) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

j) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

k) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

l) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

m) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

n) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

o) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

p) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach oraz sporządzanie sprawozdań;

q) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

r) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

a)  podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

b) CV; List motywacyjny

c) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;

d) Oświadczenie o niekaralności;

e) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;

f) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;

g) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

h) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

i) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a) Termin składania dokumentów: do dnia 30.11.2022r. do godziny 15:00.

b) Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek: 7.00-15.00, lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”  w terminie do dnia 30.11.2022r. do godziny 15:00.

c) Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.

d) Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

e) Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatów, można je odebrać osobiście w siedzibie GOPS przez okres trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

f) Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie GOPS Wydminy, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

zał-1-Klauzula_informacyjna_dotyczaca_ochrony_danych_osobowych_dla_kandydatow-1

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymała

Pani Justyna Kisiel

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie o pracownikach samorządowych i została dopuszczona do rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazała się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Umiejętności i predyspozycje kandydatki pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy przez okres 3 miesięcy.

Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko

urzędnicze – Specjalista do spraw pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista do spraw pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11- 510 Wydminy

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu 1 kandydat. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowała się 1 osoba:

Justyna Kisiel zam. Wydminy



Powyższa osoba zaproszona zostanuie telefonicznie do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista do spraw pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. preferowane wykształcenie wyższe,
 4. min. roczne doświadczenie w pracy dotyczącej pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych, rozliczania środków,
 5. doświadczenie i koordynacja pracy w projektach międzynarodowych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność korzystania z Internetu oraz obsługi urządzeń biurowych,
 8. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej, dyskrecja,
 3. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej,
 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
 5. kreatywność,
 6. systematyczność,
 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,
 8. podstawowa znajomość: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych,
 9. wysoka kultura osobista.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. znajomość problematyki pozyskiwania funduszy zewnętrznych, rozliczania środków,
 2. nadzór merytoryczny nad prowadzonymi procedurami aplikacyjnymi w sprawie pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 3. sprawozdawczość w powyższym zakresie,
 4. prowadzenie czynności pomocniczych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji społecznych będących przedmiotem pracy na powyższym stanowisku,
 5. współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju gminy i ekonomii społecznej;
 6. nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów w skali regionalnej, krajowej i zagranicznej służących rozwojowi społecznemu,
 7. prowadzenie badań potrzeb społecznych i opinii mieszkańców gminy;
 8. obsługa w zakresie tłumaczeń w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej,
 9. planowanie zadań związanych ze stanowiskiem w ramach zakresu pracy oraz koordynacja pracy związanej z informacją społeczną,
 10. prowadzenie wymaganej dla potrzeby pozyskanych środków dokumentacji merytorycznej.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę – cały etat. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 10. podpisana klauzula informacyjna oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). oraz własnoręcznym podpisem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia : 16 stycznia 2020 roku, do godziny 12.00

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista do spraw pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

 1. ocena formalna złożonych dokumentów;
 2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach www.gopswydminy.pl oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze animator w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

1. Marcin Reman Stare Juchy 16.10.2019
Lp. Imię i nazwisko Miejscowość Data wpływu oferty

 Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Animator w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  pl. Rynek 1/4, 11- 510 Wydminy


Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożył w terminie podanym w ogłoszeniu 1 kandydat. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowała się 1 osoba:

Marcin Reman                         zam. Stare Juchy


Powyższe osoby zaproszone zostaną telefonicznie do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Animator

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. preferowane wykształcenie wyższe
 4. min. roczne doświadczenie w pracy animacyjnej i z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 5. prawo jazdy kat. B
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej, dyskrecja,
 3. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej,
 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
 5. kreatywność,
 6. systematyczność,
 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,
 8. wysoka kultura osobista.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. Prowadzenie warsztatów rozwoju kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego; organizacja warsztatów, zajęć, spotkań
 2. wsparcie aktywności uczestników w środowisku lokalnym, wspieranie samoorganizacji społeczności lokalnych, wsparcie ucz. w realizacji inicjatyw, praca w środowisku
 3. dbałość o ochronę danych osobowych w projekcie, w tym danych wrażliwych,
 4. dbałość o zachowanie zasady równości szans, w tym równości płci,
 5. udział w spotkaniach roboczych z koordynatorem projektu,
 6. inne zadania zlecone przez Beneficjenta projektu,
 7. prowadzenie wymaganej dla potrzeb projektu dokumentacji merytorycznej.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę – 1/2 etatu. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o posiadanym prawo jazdy kat. B
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 10. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 11. podpisana klauzula informacyjna oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). oraz własnoręcznym podpisem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia : 28 październik 2019 roku, do godziny 9.00

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminachlub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Animator”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

 1. ocena formalna złożonych dokumentów;
 2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno
na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach www.gopswydminy.pl oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.

 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze Starszy terapeuta – terapeuta ds. uzależnień

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy terapeuta – terapeuta ds. uzależnień Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy,

decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymała

Pani Gizela Frojman

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie o pracownikach samorządowych i została dopuszczona do rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazała się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Umiejętności i predyspozycje kandydatki pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy  przez okres 3 miesięcy.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze Psycholog dziecięcy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Psycholog dziecięcy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy,

decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymała

Pani Ewa Zduniak 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie o pracownikach samorządowych i została dopuszczona do rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazała się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Umiejętności i predyspozycje kandydatki pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy  przez okres 3 miesięcy.

 

Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko

urzędnicze – Psycholog dziecięcy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – psycholog dziecięcy w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11- 510 Wydminy


Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu 1 kandydat. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowały się 1 osoba:

Ewa Zduniak zam. Giżycko

Powyższe osoby zaproszone zostaną telefonicznie do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

 

Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko

urzędnicze – Starszy terapeuta – terapeuta ds. uzależnień

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy terapeuta – terapeuta ds. uzależnień w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11- 510 Wydminy


Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu 2 kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowały się 2 osoby:

Agnieszka Szymańska – Chodnicka zam. Olecko

Gizela Frojman zam. Giżycko

Powyższe osoby zaproszone zostaną telefonicznie do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,
 4. preferowane wykształcenie wyższe kierunek psychologia uzupełnione studiami podyplomowymi seksuologia kliniczna
 5. minimum 2-letni staż pracy,
 6. minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe
 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność

korzystania z Internetu oraz obsługi urządzeń biurowych,

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej, dyskrecja,
 3. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej,
 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
 5. kreatywność,
 6. systematyczność,
 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,
 8. wysoka kultura osobista.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. wsparcie psychologiczne dzieci oraz młodzieży doświadczających przemocy w rodzinie
 2. poradnictwo i konsultacje psychologiczne poprzez: a) diagnozowanie problemu, czyli zidentyfikowanie trudności z jakimi dziecko/młodzież sobie nie radzą, b) określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem, c) poszukiwanie nowych sposobów przezwyciężania trudności, d) wzmocnienie dzieci/młodzieży w realizowanych przez nich zmianach, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej sytuacji,
 3. dbałość o ochronę danych osobowych w projekcie, w tym danych wrażliwych,
 4. dbałość o zachowanie zasady równości szans, w tym równości płci,
 5. udział w spotkaniach roboczych z koordynatorem projektu,
 6. inne zadania zlecone przez Beneficjenta projektu,
 7. prowadzenie wymaganej dla potrzeb projektu dokumentacji merytorycznej.

 

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę – 1/5 etatu. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem

 

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia :              21 stycznia 2019 roku, do godziny 9.00

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach lub przesłać pocztą na adres:

                                               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

 

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty,  które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

 1. ocena formalna złożonych dokumentów;
 2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno
na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach  www.gopswydminy.pl oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy terapeuta – terapeuta ds. uzależnień

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,
 4. preferowane wykształcenie wyższe kierunek psychologia, socjoterapia, pedagogika, praca socjalna lub z innych dziedzin z koniecznością uzupełnienia wykształcenia o studia podyplomowe: psychologia, socjoterapia, pedagogika, praca socjalna
 5. minimum 2-letni staż pracy,
 6. minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie terapii ds.uzależnień,
 7. minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi,
 8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa: Ustawy o

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości,

przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych,

 1. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność

korzystania z Internetu oraz obsługi urządzeń biurowych,

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej, dyskrecja,
 3. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej,
 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
 5. kreatywność,
 6. systematyczność,
 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,
 8. wysoka kultura osobista.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. udzielanie poradnictwa skierowanego do sprawców i ofiar przemocy domowej,
 2. organizowanie spotkań indywidualnych ze sprawcami i ofiarami przemocy domowej
 3. uświadamianie sprawcy przemocy w rodzinie, że stosowanie różnych form przemocy
  w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo, że zachowania przemocowe nie są społecznie akceptowane i w żaden sposób nie można ich usprawiedliwiać, że to sprawca ponosi pełną odpowiedzialność za swe czyny,
 4. diagnozowanie zaburzeń u osób uzależnionych spowodowanych używaniem od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych – zaburzeniami nawyków i popędów w zachowaniach przemocowych
 5. diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodzin (współuzależnionych) – prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin dotkniętych następstwami używania alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych
 6. motywowanie osoby uzależnionej od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych – jednocześnie będącej sprawcą przemocy w rodzinie, do podjęcia leczenia odwykowego,
 7. zgłaszanie osoby uzależnionej, stosującej przemoc domową, do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 8. motywowanie sprawcy przemocy w rodzinie do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym, mającym na celu zaprzestanie stosowania przemocy w rodzinie,

(należy pamiętać, że w przypadku osób, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić jedynie uzupełnienie podstawowej terapii),

 1. udzielenie informacji sprawcy przemocy w rodzinie o podjęciu przez pracownika socjalnego konkretnych działań, jakie będą wobec niego podjęte na skutek zgłoszenia dotyczącego stosowania przemocy w rodzinie,
 2. informowanie osób w rodzinie o konsekwencjach prawnych wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie,
 3. dbałość o ochronę danych osobowych uczestników projektu,
 4. dbałość o zachowanie zasady równości szans, w tym równości płci,
 5.  udział w spotkaniach roboczych z koordynatorem projektu,
 6.  inne zadania zlecone przez Beneficjenta projektu,

14) prowadzenie wymaganej dla potrzeb projektu dokumentacji merytorycznej.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę – 1/5 etatu. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem

 

 

 

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). oraz własnoręcznym podpisem.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia :              21 stycznia 2019 roku, do godziny 9.00

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach lub przesłać pocztą na adres:

                                               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

 

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Terapeuta – terapeuta ds. uzależnień”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty,  które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

 1. ocena formalna złożonych dokumentów;
 2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno
na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach   www.gopswydminy.pl oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.

 

 

Wydminy, dnia 24 maj 2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor – koordynator projektów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor – koordynator projektów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy
,

decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymała

Pani Karolina Chomej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie
o pracownikach samorządowych i został dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazał się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Umiejętności i predyspozycje kandydata pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy oraz na BIP przez okres 3 miesięcy.


 

Wydminy, dnia 24 maj 2017r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Referent – Osoba Pierwszego Kontaktu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy Referent – Osoba Pierwszego Kontaktu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy
,

decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymała

Pani Dorota Łabuz

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie
o pracownikach samorządowych i został dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazał się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Umiejętności i predyspozycje kandydata pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy oraz na BIP przez okres 3 miesięcy.


 

Wydminy, dn. 19.05.2017 rok

Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko

urzędnicze – Starszy Referent – Osoba Pierwszego Kontaktu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Referent – Osoba Pierwszego Kontaktu w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11- 510 Wydminy

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu 3 kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowały się 3 osoby:

Wioleta Miedzianowska – Konopka zam. Giżycko

Dorota Łabuz zam. Giżycko

Jakub Piecak zam. Giżycko

Powyższe osoby zaproszone zostaną telefonicznie do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Referent – Osoba Pierwszego Kontaktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

L.p. Imię i nazwisko Miejscowość Data wpływu oferty
1. Wioleta Miedzianowska – Konopka Giżycko 19.05.2017
2. Dorota Łabuz Giżycko 18.05.2017
3. Jakub Piecak Giżycko 19.05.2017

Wydminy, dn. 19.05.2017 rok

Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko

urzędnicze – Inspektor – koordynator projektów

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor – koordynator projektów w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11- 510 Wydminy

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożył w terminie podanym w ogłoszeniu 1 kandydat. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowała się 1 osoba:

Karolina Chomej zam. Lidzbark Warmiński

Powyższa osoba zaproszona zostanie telefonicznie do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze –Inspektor– koordynator projektów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

L.p. Imię i nazwisko Miejscowość Data wpływu oferty
1. Karolina Chomej Lidzbark Warmiński 18.05.2017

Wydminy, 08.05.2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Referent – Osoba Pierwszego Kontaktu

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,

 4. wykształcenie minimum średnie,

 5. minimum 2-letni staż pracy,

 6. doświadczenie zawodowe w pracy z klientem,

 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. nieposzlakowana opinia,

 9. posiadanie przeszkolenia potrzebnego do zdiagnozowania problemów klienta i jego rodziny w celu zaplanowania kompleksowej pomocy,

 10. posiadanie umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktu, przeprowadzenia interwencji kryzysowej, udzielania wsparcia , motywowania i poradnictwa

 11. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa: Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,

 12. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność

korzystania z Internetu oraz obsługi urządzeń biurowych,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej, dyskrecja,

 3. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej,

 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

 5. kreatywność,

 6. systematyczność,

 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,

 8. wysoka kultura osobista.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, jako pierwszego punktu kontaktowego dla ofiar i sprawców, przyjmowanie klientów od poniedziałku do piątku,
 2. gwarantowanie dyskrecji i komfortu psychicznego osobom zgłaszającym się do Punktu,
 3. indywidualna praca z klientem,
 4. zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie przemocy w rodzinie,
 5. zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług Punktu,

poprzez kierowanie osób do konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach przemocy przewidzianych w projekcie,

 1. prowadzenie statystyk udzielanych informacji, porad i konsultacji dla klientów indywidualnych i świadczonej pomocy dla ewentualnie tworzonych grup wsparcia,
 1. współpraca w szczególności ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu i pracownikami GOPS, członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 2. kierowanie uczestników projektu do wybranych specjalistów zatrudnionych w ramach projektu w celu objęcia ich kompleksowym wsparciem i poradnictwem specjalistycznym,
 3. dbałość o ochronę danych osobowych uczestników projektu,
 4. dbałość o zachowanie zasady równości szans, w tym równości płci,
 5. udział w spotkaniach roboczych z koordynatorem projektu,
 6. inne zadania zlecone przez Beneficjenta projektu,

14) prowadzenie wymaganej dla potrzeb projektu dokumentacji merytorycznej.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę – cały etat. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,

 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia : 19 maja 2017 roku, do godziny 9.00

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Referent – Osoba Pierwszego Kontaktu”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

  1. ocena formalna złożonych dokumentów;

  2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno
na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach  www.gopswydminy.pl/BIP oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.


Wydminy, 08.05.2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor – koordynator projektów

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,

 4. wykształcenie wyższe,

 5. co najmniej 4-letni staż pracy,

 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. nieposzlakowana opinia,

 8. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa: Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawa o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych,

 9. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność korzystania z Internetu oraz obsługa urządzeń biurowych,

 10. umiejętność redagowania pism,

 11. znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków EFS

 12. co najmniej półroczne doświadczenie w zarządzaniu środkami publicznymi

2. Wymagania dodatkowe:

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej,

 3. dobra organizacja pracy,

 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

 5. kreatywność,

 6. systematyczność,

 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,

 8. posiadanie prawa jazdy kat. B.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. zarządzanie projektami i odpowiedzialność za realizację projektów zgodnie z jego założeniami
 2. rekrutacja uczestników projektu
 3. promocja projektu oraz gromadzenie dokumentacji projektu
 4. prowadzenie spraw organizacyjno-merytorycznych oraz kontrola zadań
 5. ewaluacja projektów
 6. monitoring projektów, w tym postępu rzeczowego i finansowego
 7. organizowanie spotkań zespołów projektowych (co najmniej raz na miesiąc)
 8. zatrudnianie i zarządzanie personelem projektów
 9. Zarządzanie budżetem projektów
 10. kontakt z Instytucją Zarządzającą
 11. nadzór i koordynacja pracy pozostałych osób zatrudnionych w projektach
 12. odpowiedzialność za ochronę danych osobowych w projektach
 13. monitorowanie i zachowanie zasady równości płci
 14. odpowiedzialność za sprawozdawczość merytoryczną i finansową projektów
 15. inne zadania zlecone przez Beneficjenta projektów
 16. sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę – pół etatu. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,

 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia : 19 maja 2017 roku do godz. 9:00

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wydminach

pl. Rynek 1/4,

11-510 Wydminy

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor – koordynator projektów”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

  1. ocena formalna złożonych dokumentów;

  2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno
na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach  www.gopswydminy.pl/BIP oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.


Wydminy, 28.02.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor – koordynator projektów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor – koordynator projektów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy
,

decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymała

Pani Dorota Łabuz

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie
o pracownikach samorządowych i został dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazał się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Umiejętności i predyspozycje kandydata pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy oraz na BIP przez okres 3 miesięcy.


Wydminy, dnia 27.02.2017r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor – koordynator projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

1. Dorota Łabuz zam. Giżycko


Wydminy, 13.02.2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor – koordynator projektów

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,

 4. wykształcenie wyższe,

 5. co najmniej 4-letni staż pracy,

 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. nieposzlakowana opinia,

 8. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa: Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawa o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych,

 9. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność korzystania z Internetu oraz obsługa urządzeń biurowych,

 10. umiejętność redagowania pism,

 11. znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków EFS

 12. co najmniej półroczne doświadczenie w zarządzaniu środkami publicznymi

2. Wymagania dodatkowe:

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej,

 3. dobra organizacja pracy,

 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

 5. kreatywność,

 6. systematyczność,

 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,

 8. posiadanie prawa jazdy kat. B.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. zarządzanie projektami i odpowiedzialność za realizację projektów zgodnie z jego założeniami
 2. rekrutacja uczestników projektu
 3. promocja projektu oraz gromadzenie dokumentacji projektu
 4. prowadzenie spraw organizacyjno-merytorycznych oraz kontrola zadań
 5. ewaluacja projektów
 6. monitoring projektów, w tym postępu rzeczowego i finansowego
 7. organizowanie spotkań zespołów projektowych (co najmniej raz na miesiąc)
 8. zatrudnianie i zarządzanie personelem projektów
 9. Zarządzanie budżetem projektów
 10. kontakt z Instytucją Zarządzającą
 11. nadzór i koordynacja pracy pozostałych osób zatrudnionych w projektach
 12. odpowiedzialność za ochronę danych osobowych w projektach
 13. monitorowanie i zachowanie zasady równości płci
 14. odpowiedzialność za sprawozdawczość merytoryczną i finansową projektów
 15. inne zadania zlecone przez Beneficjenta projektów
 16. sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy: 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,

 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia : 24 lutego 2017 roku

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wydminach

pl. Rynek 1/4,

11-510 Wydminy

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor – koordynator projektów”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

  1. ocena formalna złożonych dokumentów;

  2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno
na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach www.gopswydminy.pl/BIP oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Referent – Osoba Pierwszego Kontaktu w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy Referent – Osoba Pierwszego Kontaktu w ramach Punktu Konsultacyjnego

ds.Przemocy w Rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach ,
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy
,

decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymał

Pan Paweł Grądzki

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie o pracownikach samorządowych i został dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas tej rozmowy wykazał się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy.

Umiejętności i predyspozycje kandydata pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy oraz na BIP przez okres 3 miesięcy.

Wydminy, dnia 30 stycznia 2017r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Terapeuta – Terapeuta ds. Uzależnień w ramach Punktu Konsultacyjnego ds.Przemocy w Rodzinie

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy Terapeuta – Terapeuta ds. Uzależnień w ramach Punktu Konsultacyjnego ds.Przemocy w Rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy,

decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymała

Pani Gizela Maria Frojman

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie o pracownikach samorządowych i została dopuszczona do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas tej rozmowy wykazała się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy.

Umiejętności i predyspozycje kandydatki pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy oraz na BIP przez okres 3 miesięcy.

Wydminy, dnia 30 stycznia 2017 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Terapeuta – Terapeuta ds. Przemocy w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach , pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Starszy Terapeuta – Terapeuta ds. Przemocy w ramach Punktu Konsultacyjnego

ds.Przemocy w Rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy,

decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymała

Pani Agnieszka Szymańska – Chodnicka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie o pracownikach samorządowych i została dopuszczona do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas tej rozmowy wykazała się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy.

Umiejętności i predyspozycje kandydatki pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy oraz na BIP przez okres 3 miesięcy.

Wydminy, dnia 30 stycznia 2017 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog – w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach,

pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze-

Psycholog – w ramach Punktu Konsultacyjnego ds.Przemocy w Rodzinie

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy,

decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymała

Pani Katarzyna Topolska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie o pracownikach samorządowych i została dopuszczona do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas tej rozmowy wykazała się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy.

Umiejętności i predyspozycje kandydatki pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy oraz na BIP przez okres 3 miesięcy.

Wydminy, dnia 30 stycznia 2017 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko – Asystent Rodziny – w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach,

pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko –

Asystent Rodziny – w ramach Punktu Konsultacyjnego ds.Przemocy w Rodzinie

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy,

decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymała

Pani Żaneta Dorota Drozdowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie o pracownikach samorządowych i została dopuszczona do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas tej rozmowy wykazała się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy.

Umiejętności i predyspozycje kandydatki pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy oraz na BIP przez okres 3 miesięcy.

Wydminy, dnia 30 stycznia 2017 r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista Pracy z Rodziną – w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy Rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze –

Specjalista Pracy z Rodziną – w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy,

decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymała

Pani Elżbieta Szajrych

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie o pracownikach samorządowych i została dopuszczona do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas tej rozmowy wykazała się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy.

Umiejętności i predyspozycje kandydatki pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy oraz na BIP przez okres 3 miesięcy.

Wydminy, dnia 30 stycznia 2017 r.


Wydminy, 10.01.2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Referent – Osoba Pierwszego Kontaktu

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,

 4. wykształcenie minimum średnie,

 5. minimum 2-letni staż pracy,

 6. doświadczenie zawodowe w pracy z klientem,

 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. nieposzlakowana opinia,

 9. posiadanie przeszkolenia potrzebnego do zdiagnozowania problemów klienta i jego rodziny w celu zaplanowania kompleksowej pomocy,

 10. posiadanie umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktu, przeprowadzenia interwencji kryzysowej, udzielania wsparcia , motywowania i poradnictwa

 11. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa: Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,

 12. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność

  korzystania z Internetu oraz obsługi urządzeń biurowych,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej, dyskrecja,

 3. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej,

 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

 5. kreatywność,

 6. systematyczność,

 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,

 8. wysoka kultura osobista.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, jako pierwszego punktu kontaktowego dla ofiar i sprawców, przyjmowanie klientów od poniedziałku do piątku,
 2. gwarantowanie dyskrecji i komfortu psychicznego osobom zgłaszającym się do Punktu,
 3. indywidualna praca z klientem,
 4. zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie przemocy w rodzinie,
 5. zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z usług Punktu, poprzez kierowanie osób do konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach przemocy przewidzianych w projekcie,
 6. prowadzenie statystyk udzielanych informacji, porad i konsultacji dla klientów indywidualnych i świadczonej pomocy dla ewentualnie tworzonych grup wsparcia,
 1. współpraca w szczególności ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu i pracownikami GOPS, członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 2. kierowanie uczestników projektu do wybranych specjalistów zatrudnionych w ramach projektu w celu objęcia ich kompleksowym wsparciem i poradnictwem specjalistycznym,
 3. dbałość o ochronę danych osobowych uczestników projektu,
 4. dbałość o zachowanie zasady równości szans, w tym równości płci,
 5. udział w spotkaniach roboczych z koordynatorem projektu,
 6. inne zadania zlecone przez Beneficjenta projektu,14) prowadzenie wymaganej dla potrzeb projektu dokumentacji merytorycznej.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę – cały etat. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,

 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia : 23 stycznia 2017 roku, do godziny 9.00

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Referent – Osoba Pierwszego Kontaktu”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

  1. ocena formalna złożonych dokumentów;

  2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno
na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach  www.gopswydminy.pl/BIP oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.


Wydminy, 10.01.2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko – Asystent Rodziny

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,

 4. wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

 5. minimum 2-letni staż pracy,

 6. posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

 7. minimum 3-miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z klientem w obszarze pomocy społecznej,

 8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. nieposzlakowana opinia,

 10. posiadanie przeszkolenia potrzebnego do zdiagnozowania problemów klienta i jego rodziny w celu zaplanowania kompleksowej pomocy,

 11. posiadanie umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktu, przeprowadzania interwencji kryzysowej, udzielania wsparcia , motywowania i poradnictwa,

 12. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa: Ustawy o

  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną,

 13. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność

  korzystania z Internetu oraz obsługi urządzeń biurowych,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej, dyskrecja,

 3. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej,

 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

 5. kreatywność,

 6. systematyczność,

 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,

 8. wysoka kultura osobista,

 9. prawo jazdy kat.B,

 10. możliwość używania własnego samochodu do celów służbowych.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. prowadzenie pracy z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę, od poniedziałku do piątku,
 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 4. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 5. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich umiejętności psychospołecznych,
 6. udzielania wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 7. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 8. współpraca w szczególności ze specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu i pracownikami GOPS, w tym także z Punktem Konsultacyjnym,
 9. dbałość o ochronę danych osobowych uczestników projektu,
 10. dbałość o zachowanie zasady równości szans, w tym równości płci,
 11. udział w spotkaniach roboczych z koordynatorem projektu,
 12. inne zadania zlecone przez Beneficjenta projektu,11) prowadzenie wymaganej dla potrzeb projektu dokumentacji merytorycznej.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę – cały etat. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,

 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia : 23 stycznia 2017 roku, do godziny 9.00

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko – Asystent Rodziny”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

  1. ocena formalna złożonych dokumentów;

  2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno
na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach  www.gopswydminy.pl/BIP oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.


Wydminy, 09.01.2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy terapeuta – terapeuta ds. przemocy

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,

 4. wykształcenie wyższe, kierunek lub studia podyplomowe :psychologia, socjoterapia,

pedagogika lub praca socjalna,

 1. minimum 5-letni staż pracy,

 2. minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie wsparcia ofiar przemocy,

 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. znajomość niezbędnych ustaw i przepisów warunkujących skuteczną pomoc pomoc

rodzinie w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych i rodzinnych, w tym Ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 1. przygotowanie do prowadzenia warsztatów z zakresu przemocy w rodzinie,

 2. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność

korzystania z Internetu oraz obsługi urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej, dyskrecja,

 3. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

 5. kreatywność,

 6. systematyczność,

 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,

 8. wysoka kultura osobista.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. prowadzenie poradnictwa skierowanego do ofiar przemocy domowej,
 2. organizacja spotkań indywidualnych i grupowych dla ofiar przemocy domowej,
 3. ustalanie z ofiarą planu bezpieczeństwa, gdy ofiara decyduje się zostać ze sprawcą, a mianowicie:

a) co może zapewnić ofierze bezpieczeństwo w razie ataku sprawcy,

b) jakich miejsc w mieszkaniu powinna unikać,

c) czy możliwe będzie skorzystanie z telefonu,

d) kto i jak może ofierze pomóc,

e) czy ofiara jest gotowa wezwać policję,

f) którędy ofiara będzie mogła bezpiecznie opuścić dom,

 1. omówienie działań w przypadku, gdy ofiara decyduje się odejść od sprawcy, m.in.:

a) czy ofiara ma dokąd pójść, czy jest takie bezpieczne miejsce,

b) kto może ofierze pomóc,

c) jak i kiedy ofiara może bezpiecznie opuścić dom, kogo chce poinformować o nowym miejscu pobytu, a przed kim należy to zataić,

d) czy ofiara ma wystarczającą ilość pieniędzy, rzeczy potrzebnych do codziennego funkcjonowania, czy jest możliwe zabranie ich ze sobą,

e) co można zrobić, by sprawca nie odnalazł ofiary,

 1. podanie ofierze adresów i numerów telefonów miejsc, gdzie może uzyskać pomoc,
 2. omówienie możliwości i trudności w podejmowaniu działań prawnych,
 3. dbałość o ochronę danych osobowych w projekcie, w tym danych wrażliwych,
 4. dbałość o zachowanie zasady równości szans, w tym równości płci,
 5. udział w spotkaniach roboczych z koordynatorem projektu,
 6. inne zadania zlecone przez Beneficjenta projektu,

14) prowadzenie wymaganej dla potrzeb projektu dokumentacji merytorycznej.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę – 1/4 etatu. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,

 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia : 23 stycznia 2017 roku, do godziny 9.00

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Terapeuta – terapeuta ds. przemocy”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

  1. ocena formalna złożonych dokumentów;

  2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno
na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach www.gopswydminy.pl/BIP oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.


Wydminy, 09.01.2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy terapeuta – terapeuta ds. uzależnień

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,

 4. wykształcenie wyższe,

 5. minimum 5-letni staż pracy,

 6. minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie terapii ds.uzależnień,

 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. nieposzlakowana opinia,

 9. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa: Ustawy o

  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości,

  przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania

  Problemów Alkoholowych,

 10. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność

  korzystania z Internetu oraz obsługi urządzeń biurowych,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej, dyskrecja,

 3. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej,

 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

 5. kreatywność,

 6. systematyczność,

 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,

 8. wysoka kultura osobista.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. udzielanie poradnictwa skierowanego do sprawców przemocy domowej,
 2. organizowanie spotkań indywidualnych i grupowych ze sprawcami przemocy domowej,
 3. uświadamianie sprawcy przemocy w rodzinie, że stosowanie różnych form przemocy w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo, że zachowania przemocowe nie są społecznie akceptowane i w żaden sposób nie można ich usprawiedliwiać, że to sprawca ponosi pełną odpowiedzialność za swe czyny,
 4. motywowanie osoby uzależnionej od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych – jednocześnie będącej sprawcą przemocy w rodzinie, do podjęcia leczenia odwykowego,
 5. zgłaszanie osoby uzależnionej, stosującej przemoc domową, do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 6. motywowanie sprawcy przemocy w rodzinie do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym, mającym na celu zaprzestanie stosowania przemocy w rodzinie,

(należy pamiętać, że w przypadku osób, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić jedynie uzupełnienie podstawowej terapii),

 1. udzielenie informacji sprawcy przemocy w rodzinie o podjęciu przez pracownika socjalnego konkretnych działań, jakie będą wobec niego podjęte na skutek zgłoszenia dotyczącego stosowania przemocy w rodzinie,
 2. informowanie sprawcy przemocy w rodzinie o konsekwencjach prawnych wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie,
 3. dbałość o ochronę danych osobowych uczestników projektu,
 4. dbałość o zachowanie zasady równości szans, w tym równości płci,
 5. udział w spotkaniach roboczych z koordynatorem projektu,
 6. inne zadania zlecone przez Beneficjenta projektu,14) prowadzenie wymaganej dla potrzeb projektu dokumentacji merytorycznej.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę – 1/4 etatu. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,

 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia : 23 stycznia 2017 roku, do godziny 9.00

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Terapeuta – terapeuta ds. uzależnień”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

  1. ocena formalna złożonych dokumentów;

  2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno
na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach www.gopswydminy.pl/BIP oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.

Wydminy, 09.01.2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,

 4. wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,

 5. minimum jednoroczne doświadczenie w pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 6. doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa psychologicznego dla ofiar i sprawców przemocy domowej,

 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. nieposzlakowana opinia,

 9. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa: Ustawa o

  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

 10. znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność

  korzystania z Internetu oraz obsługi urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej, dyskrecja,

 3. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

 5. kreatywność,

 6. systematyczność,

 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,

 8. wysoka kultura osobista.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. poradnictwo psychologiczne, w ramach zajęć indywidualnych, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (diagnozowanie, profilaktyka, terapia i konsultacje),
 2. poradnictwo i konsultacje psychologiczne poprzez:a) diagnozowanie problemu, czyli zidentyfikowanie trudności z jakimi osoba sobie nie radzi, b) określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem, c) poszukiwanie nowych sposobów przezwyciężania trudności, d) wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej sytuacji,
 3. dbałość o ochronę danych osobowych w projekcie, w tym danych wrażliwych,
 4. dbałość o zachowanie zasady równości szans, w tym równości płci,
 5. udział w spotkaniach roboczych z koordynatorem projektu,
 6. inne zadania zlecone przez Beneficjenta projektu,
 7. prowadzenie wymaganej dla potrzeb projektu dokumentacji merytorycznej.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę – 1/4 etatu. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,

 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia : 23 stycznia 2017 roku, do godziny 9.00

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

  1. ocena formalna złożonych dokumentów;

  2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno
na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach www.gopswydminy.pl/BIP oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.


Wydminy, 09.01.2017 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista pracy z rodziną

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,

 4. wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne , socjologiczne lub na kierunku

nauki o rodzinie,

 1. minimum 3-letni staż pracy,

 2. minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć na rzecz rodzin,

 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa: Ustawa o

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej, Ustawa o pomocy społecznej, Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

 1. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność

korzystania z Internetu oraz obsługi urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej, dyskrecja,

 3. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

 5. kreatywność,

 6. systematyczność,

 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,

 8. wysoka kultura osobista.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. udzielanie porad i wskazówek związanych z zależnościami między strukturą rodziny i obowiązującymi w niej zasadami funkcjonowania a przemocą domową, poprzez zajęcia indywidualne i grupowe,
 2. udzielanie porad w celu poprawy jakości życia osób zwracających się o pomoc, ich rozwój i optymalizacja poczynań związanych z różnymi aspektami funkcjonowania rodzinnego,
 3. tworzenie warunków do odzyskania lub uzyskania przez klienta podjęcia właściwych decyzji i ich realizacji,
 4. tworzenie warunków do unikania w przyszłości problematycznej sytuacji życiowej,
 5. pomoc w zakresie analizy sytuacji wewnątrzrodzinnych,
 6. pomoc w zakresie określenia czynników stanowiących szanse na zakończenie stosowania przemocy,
 7. pomoc w zakresie określenia czynników życia rodzinnego, które utrudniają wychodzenie z przemocy,
 1. pomoc w zakresie wspierania osób dotkniętych przemocą w dążeniu do ochrony przed nią,
 2. pomoc w ochronie dzieci przed przemocą domową,
 3. dbałość o ochronę danych osobowych w projekcie, w tym danych wrażliwych,
 4. dbałość o zachowanie zasady równości szans, w tym równości płci,
 5. udział w spotkaniach roboczych z koordynatorem projektu,
 6. inne zadania zlecone przez Beneficjenta projektu,

13) prowadzenie wymaganej dla potrzeb projektu dokumentacji merytorycznej.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę – 1/6 etatu. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,

 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia : 23 stycznia 2017 roku, do godziny 9.00

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista pracy z rodziną”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

  1. ocena formalna złożonych dokumentów;

  2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno
na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach  www.gopswydminy.pl/BIP oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor – koordynator projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor – koordynator projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy
,

decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymała

Pani Ewa Stajuda

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie
o pracownikach samorządowych i został dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazał się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Umiejętności i predyspozycje kandydata pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy oraz na BIP przez okres 3 miesięcy.

Wydminy, dnia 29 grudzień 2016r.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista – terapeuta ds. uzależnień Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista – terapeuta ds. uzależnień Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy
,

decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymała

Pani Krystyna Nowicka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany kandydat spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie
o pracownikach samorządowych i został dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazał się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Umiejętności i predyspozycje kandydata pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy oraz na BIP przez okres 3 miesięcy.

Wydminy, dnia 29 grudzień 2016r.


Wydminy, dnia 20.12.2016r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor – koordynator projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

L.p. Imię i nazwisko Miejscowość
1. Ewa Stajuda Giżycko

Wydminy, dnia 20.12.2016r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista – terapeuta ds. uzależnień w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

L.p. Imię i nazwisko Miejscowość
1. Krystyna Nowicka Giżycko

Wydminy, 06.12.2016 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor – koordynator projektu

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,

 4. wykształcenie wyższe,

 5. co najmniej 4-letni staż pracy,

 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. nieposzlakowana opinia,

 8. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa: Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawa o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych,

 9. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność korzystania z Internetu oraz obsługa urządzeń biurowych,

 10. umiejętność redagowania pism,

 11. znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków EFS

 12. co najmniej półroczne doświadczenie w zarządzaniu środkami publicznymi

2. Wymagania dodatkowe:

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej,

 3. dobra organizacja pracy,

 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

 5. kreatywność,

 6. systematyczność,

 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,

 8. posiadanie prawa jazdy kat. B.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. zarządzanie projektem i odpowiedzialność za realizację projektu zgodnie z jego założeniami
 2. rekrutacja uczestników projektu
 3. promocja projektu oraz gromadzenie dokumentacji projektu
 4. prowadzenie spraw organizacyjno-merytorycznych oraz kontrola zadań
 5. ewaluacja projektu
 6. monitoring projektu, w tym postępu rzeczowego i finansowego
 7. organizowanie spotkań zespołu projektowego (co najmniej raz na miesiąc)
 8. zatrudnianie i zarządzanie personelem projektu,
 9. Zarządzanie budżetem projektu
 10. kontakt z Instytucją Zarządzającą
 11. nadzór i koordynacja pracy pozostałych osób zatrudnionych w projekcie
 12. odpowiedzialność za ochronę danych osobowych w projekcie
 13. monitorowanie i zachowanie zasady równości płci
 14. odpowiedzialność za sprawozdawczość merytoryczną i finansową projektu
 15. inne zadania zlecone przez Beneficjenta projektu
 16. sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy: 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,

 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia : 19 grudnia 2016 roku

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wydminach, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor – koordynator projektu”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

  1. ocena formalna złożonych dokumentów;

  2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno
na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach www.gopswydminy.pl/BIP oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.


Wydminy, 06.12.2016 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

o g ł a s z a

nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista – terapeuta ds. uzależnień

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,

 4. wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne

 5. co najmniej roczny staż pracy,

 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. nieposzlakowana opinia,

 8. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa: Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawa o finansach publicznych

 9. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność korzystania z Internetu oraz obsługa urządzeń biurowych,

 10. umiejętność redagowania pism.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej,

 3. dobra organizacja pracy,

 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

 5. kreatywność,

 6. systematyczność,

 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,

 8. certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora uzależnień

 9. doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego i grupowego

 10. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą pochodzącą z rodzin dysfunkcyjnych

 11. ukończone kursy i szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 12. posiadanie umiejętności pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. udzielanie porad i konsultacji indywidualnych i grupowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ich rodzinom;
 2. motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii, wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji postępowania w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia;
 3. podejmowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie uzależnionego/współuzależnionego poprzez udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
 4. prowadzenie grupy wsparcia dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu innych środków psychoaktywnych oraz stosujących przemoc;
 5. prowadzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu, innych środków psychoaktywnych oraz doznających przemocy;
 6. świadczenie usług w zakresie pomocy psychologicznej lub pedagogicznej dzieciom i młodzieży, osobom indywidualnym, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji wymagającej wsparcia w trakcie pojawiających się problemów życia rodzinnego (min. narkotyki, dopalacze, alkohol, przemoc, trudności we wzajemnych relacjach), wsparcie dla osób doznających i stosujących przemoc oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 7. prowadzenie statystyk udzielonych informacji, porad i konsultacji indywidualnych i grupowych.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca wykonywana w systemie czasu pracy: 1/5 etatu – umowa o pracę. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,

 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.

 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia : 19 grudnia 2016 roku

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista – terapeuta ds. uzależnień”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

  1. ocena formalna złożonych dokumentów;

  2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno
na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach www.bip.wydminy.pl, www.gopswydminy.pl oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.

Osoba do kontaktu: Kamil Purłan


INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU
na stanowisku pracownika socjalnego ½ etatu
w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Janina Roszkowska zam. Wydminy

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 W toku prowadzonego postępowania konkursowego poddano kandydatkę ocenie formalnej i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną . Oceną objęto wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska pracy, predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia a także znajomość ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku.

 Uznano, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy do pracy na wskazanym stanowisku.

                                                                                              Kierownik GOPS w Wydminach


INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU
na stanowisku pracownika socjalnego
w

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach

            Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Roksana Gajda zam. Lelkowo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W toku prowadzonego postępowania konkursowego poddano kandydatkę ocenie formalnej i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną. Oceną objęto wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska pracy, predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia a także znajomość ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku.

Uznano, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy do pracy na wskazanym stanowisku.

Kierownik GOPS w Wydminach


 

Wydminy, dn. 09.06.2015 rok

Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze –
½ etatu pracownika socjalnego

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – ½ etatu pracownika socjalnego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11- 510 Wydminy

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu 2 kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowały się 2 osoby:

Janina Roszkowska zam. Wydminy

Joanna Buźniak zam. Siemionki

Powyższe osoby zapraszamy na kolejny etap naboru w dniu 16.06.2015r. godz. 12:00 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy


Wydminy, dn. 02.06.2015 rok

Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze –

pracownika socjalnego

 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – pracownika socjalnego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11- 510 Wydminy

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu 3 kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowały się 2 osoby:

Roksana Gajda zam. Lelkowo

Joanna Buźniak zam. Wydminy

Powyższe osoby zapraszamy na kolejny etap naboru w dniu 11.06.2015r. godz. 12:00 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy


Wydminy, 20.05.2015 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ogłasza nabór na wolne stanowisko

½ etatu – pracownika socjalnego

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:
 • wykształcenie zgodne z art. 116 ust, 1 ustawy o pomocy społecznej, tj.
 • Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
 1. Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. Ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 3. Do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym
  z kierunków:
 • Pedagogika;
 • Pedagogika specjalna;
 • Politologia;
 • Polityka społeczna;
 • Psychologia;
 • Socjologia;
 • Nauki o rodzinie.
 • Przynajmniej roczny udokumentowany staż pracy w jednostkach pomocy społecznej;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,  posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows);
 • wymagana wiedza specjalistyczna:
 1. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 2. Znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 3. Znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 5. Znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego, a także umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność realizacji zadań oraz innych działań w ramach projektów unijnych;
 • prawo jazdy kat. „B” – samochód prywatny
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętność organizowania pracy własnej;
 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • zaangażowanie;
 • znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;
 • odporność na sytuacje stresowe;
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem;
 • bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 • sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.
 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 • Praca socjalna;
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową ;
 • Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 • Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 1. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU:

Praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy: 4 godzin na dobę i 20 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 27 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

 1. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie;
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach (parter budynek GOK)

lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

 1. Rynek 1/4

11-510 Wydminy

z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy ½ etatu – Pracownik socjalny” opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym

w terminie do dnia 1 czerwca 2015r. do godz. 12.00

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202)”,
oraz własnoręcznym podpisem.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 1. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:
 2. Etapy naboru:
 3. a) ogłoszenie o naborze,
 4. b) składanie dokumentów aplikacyjnych,
 5. c) wstępna selekcja kandydatów,
 6. d) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,
 7. e) końcowa selekcja kandydatów – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna
 8. f) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,
 9. g) podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach www.gopswydminy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminach www. bip.warmia.mazury.pl/ wydminy_gmina_wiejska oraz na tablicy ogłoszeń.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w GOPS Wydminy zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. GOPS Wydminy nie odsyła dokumentów. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-87) 421 01 15.

Osoba do kontaktu: Artur Grygiencza.


Wydminy, 18.05.2015 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
|ogłasza nabór na wolne stanowisko

pracownika socjalnego

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:
 • wykształcenie zgodne z art. 116 ust, 1 ustawy o pomocy społecznej, tj.
 • Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
 1. Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. Ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 3. Do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym
  z kierunków:
 • Pedagogika;
 • Pedagogika specjalna;
 • Politologia;
 • Polityka społeczna;
 • Psychologia;
 • Socjologia;
 • Nauki o rodzinie.
 • Przynajmniej roczny udokumentowany staż pracy w jednostkach pomocy społecznej;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,  posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows);
 • wymagana wiedza specjalistyczna:
 1. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
 2. Znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 3. Znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 5. Znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego, a także umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność posługiwania się programem typu „Pomost”
 • umiejętność realizacji zadań oraz innych działań w ramach projektów unijnych;
 • prawo jazdy kat. „B” – samochód prywatny
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętność organizowania pracy własnej;
 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • zaangażowanie;
 • znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;
 • odporność na sytuacje stresowe;
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem;
 • bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 • sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.
 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 • Praca socjalna;
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 • Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową ;
 • Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 • Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 1. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU:

Praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy: 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 27 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

 1. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie;
 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach (parter budynek GOK)

lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik socjalny” opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym

w terminie do dnia 29 maja 2015r. do godz. 12.00

 Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202)”, oraz własnoręcznym podpisem.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 1. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:
 2. Etapy naboru:
 3. a) ogłoszenie o naborze,
 4. b) składanie dokumentów aplikacyjnych,
 5. c) wstępna selekcja kandydatów,
 6. d) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,
 7. e) końcowa selekcja kandydatów – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna
 8. f) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,
 9. g) podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach www.gopswydminy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminach www. bip.warmia.mazury.pl/ wydminy_gmina_wiejska oraz na tablicy ogłoszeń.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w GOPS Wydminy zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. GOPS Wydminy nie odsyła dokumentów. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-87) 421 01 15.

Osoba do kontaktu: Artur Grygiencza.


Wydminy, dnia 24 luty 2015r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z siedzibą przy ul. 40-Lecia PRL 4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
z siedzibą przy ul. 40-Lecia PRL 4, 11-510 Wydminy,

decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymał

Pan Kamil Purłan

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

           Wybrany kandydat spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie o pracownikach samorządowych i został dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazał się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

   Umiejętności i predyspozycje kandydata pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy oraz na BIP przez okres 3 miesięcy.


Wydminy, dn. 16.02.2015 rok

 Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach  ul. 40 Lecia PRL 4, 11- 510 Wydminy

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu  2 kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowała się 1 osoba:

Kamil Purłan zam. Wydminy

 Zapraszamy na kolejny etap naboru w dniu 24.02.2015r. godz. 10:00 do  Urzędu Gminy ul. Grunwaldzka 74, 11-510 Wydminy


 

Zarządzenie Nr 1/2015
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach
z dnia 11 lutego 2015 roku

W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej odnośnie wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ) oraz § 10 ust. 4  Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2014roku, poz.1637) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1. Maria Dolecka  – przewodnicząca Komisji
2. Alina Romanowicz  – członek Komisji
3. Stanisława Osinka – członek Komisji

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik GOPS Wydminy
Artur Grygiencza


INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU
    na stanowisku księgowa – specjalista ds. rozliczenia projektu
      w
         Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Renata Gryczon zam. Wydminy

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W toku prowadzonego postępowania konkursowego poddano kandydatkę ocenie formalnej i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną . Oceną objęto wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska pracy księgowa – specjalista ds. rozliczenia projektu, predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.
Uznano, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy do pracy na wskazanym stanowisku.

Kierownik GOPS w Wydminach


 

Wydminy, dn. 27.01.2015 rok

 Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko
księgowa – specjalista ds. rozliczenia projektu
„ Czas na młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko  księgowa – specjalista ds. rozliczenia projektu w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  ul. 40 Lecia PRL 4, 11- 510 Wydminy

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyła w terminie podanym w ogłoszeniu  1 kandydatka. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowała się:

Renata Gryczon zam. Wydminy

 Zapraszamy na kolejny etap naboru w dniu 29.01.2015r. godz. 12:00 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 40 Lecia PRL 4, 11-510 Wydminy.


 

 

Wydminy, 26.01.2015 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:
· wykształcenie wyższe na kierunku zarządzania lub politologii lub psychologii a także specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej;
· co najmniej trzyletni udokumentowany staż pracy w pomocy społecznej;
· posiadane obywatelstwo polskie;
· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
· stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku zastępcy kierownika;
· niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
· posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych, posiadanie nieposzlakowanej opinii;
· biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows);
· wymagana wiedza specjalistyczna:
1. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
2. Znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
3. Znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
5. Znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na danym stanowisku, a także umiejętność
interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
· umiejętność skutecznego komunikowania się;
· posiadanie wiedzy z zakresu pozyskiwania środków pozabudżetowych
· umiejętność realizacji zadań oraz innych działań w ramach projektów unijnych;
· prawo jazdy kat. „B” – samochód prywatny
· znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;
· odporność na sytuacje stresowe;

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
· koordynacja i nadzór zadań realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej;
· nadzór nad realizacją strategii w zakresie rozwiązywania problemów społecznych;
· koordynacja i nadzór nad programami realizowanymi z zakresu pomocy społecznej oraz pozyskiwanych funduszy zewnętrznych, w tym funduszy unijnych;
· przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych, zgodnie z wydanymi upoważnieniami;
· współdziałanie z Kierownikiem przy opracowaniu planów finansowo – rzeczowych;
· załatwianie spraw służbowych zleconych doraźnie przez Kierownika i Wójta;
· pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Kierownika.

4. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU:
Praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy: 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 27 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:
· życiorys (CV)
· list motywacyjny;
· kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie;
· dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
· dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);
· dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
· inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
· oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
· oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 168)
· oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku;
· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach (I piętro budynek GOK) lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach ul. 40 -Lecia PRL 4 11-510 Wydminy z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach” opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym w terminie do dnia 6 luty 2015r. do godz. 12.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202)”, oraz własnoręcznym podpisem.
Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

7. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:
1. Etapy naboru:
a) ogłoszenie o naborze,
b) składanie dokumentów aplikacyjnych,
c) wstępna selekcja kandydatów,
d) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,
e) końcowa selekcja kandydatów – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna
f) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,
g) podjęcie decyzji o zatrudnieniu.
W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach www.gopswydminy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminach www. bip.warmia.mazury.pl/
wydminy_gmina_wiejska oraz na tablicy ogłoszeń.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w GOPS Wydminy zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. GOPS Wydminy nie odsyła dokumentów. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-87) 421 01 15. Osoba do kontaktu: Artur Grygiencza.


 

Wydminy, 12.01.2015 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko

 

księgowa – specjalista ds. rozliczenia projektu

 

Czas na młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:

 

a. obywatelstwo polskie,

 

b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

c. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,

 

d. wykształcenie wyższe

 

e. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

f. nieposzlakowana opinia,

 

g. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowości, Prawo Zamówień publicznych Kodeks Cywilny, Ustawa Prawo prasowe, przepisy dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych,

 

h. biegła znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania pakietu księgowego, umiejętność korzystania z internetu

 

 1. znajomość i umiejętność rozliczania projektów unijnychj. półtora roczny udokumentowany staż pracy w księgowości.

 

 

 

 

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 

a. umiejętność skutecznego komunikowania się;

 

b. umiejętność realizacji zadań oraz innych działań w ramach projektów unijnych;

 

c. umiejętność pracy zespołowej;

 

d. umiejętność organizowania pracy własnej;

 

e. zaangażowanie;

 

f. bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;

 

g. sumienność, uczciwość, odpowiedzialność;

 

h. dobra znajomość obsługi genatora wniosków płatniczych;

 

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

a. Przygotowywanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie w związku z realizacją Projektu „Czas na młodych”,

 

b. Raportowanie bieżących sprawach finansowych związanych z realizowanym Projektem,

 

c. Przygotowywanie raportów i sprawozdań finansowych,

 

d. Księgowanie wydatków związanych z realizowanym Projektem.

 

e. Sporządzanie wniosków o płatność.

 

 

4. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU:

 

Praca wykonywana w systemie 1/4 etatu czasu pracy: 2 godziny na dobę i 10 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 27 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

 

 

 

5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

 

 

 

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

a. życiorys (CV)

 

b. list motywacyjny;

 

c. kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie;

 

d. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;

 

e. dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);

 

f. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;

 

g. inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności;

 

h. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

 

i. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;

 

j. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane

 

z ogłoszonym naborem.

 

 

Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

 

lub przesłać na adres:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

 

ul. 40 -Lecia PRL 4

 

11-510 Wydminy

 

z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Księgowa – specjalista ds.rozliczenia projektu” opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym

 

w terminie do dnia 23 stycznia 2015r. do godz. 12.00

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202)”, oraz własnoręcznym podpisem.

 

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

7. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:

 

1. Etapy naboru:

 

a) ogłoszenie o naborze,

 

b) składanie dokumentów aplikacyjnych,

 

c) wstępna selekcja kandydatów,

 

d) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,

 

e) końcowa selekcja kandydatów – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna

 

f) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,

 

g) podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

 

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach www.gopswydminy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminach www. bip.warmia.mazury.pl/ wydminy_gmina_wiejska oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

 

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w GOPS Wydminy zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. GOPS Wydminy nie odsyła dokumentów. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-87) 421 01 15.

 

Osoba do kontaktu: Artur Grygiencza.

***

    Wydminy, 23.12.2014 r.

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU

na stanowisku pracownika socjalnego
w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Kinga Kasińska z Giżycka.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W toku prowadzonego postępowania konkursowego poddano kandydatkę ocenie formalnej i merytorycznej. Przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną . Oceną objęto wiedzę fachową związaną ze specyfiką stanowiska pracy, predyspozycje i umiejętności kandydatki pozwalające na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia a także znajomość ustaw niezbędnych do wykonywania pracy na powierzonym stanowisku.

Uznano, że kandydatka posiada wysoki poziom wiedzy do pracy na wskazanym stanowisku.

Kierownik GOPS w Wydminach

Wydminy, dn. 16.12.2014 rok

 Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – pracownika socjalnego

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – pracownika socjalnego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  ul. 40 Lecia PRL 4, 11- 510 Wydminy

Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu  7 kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowały się 2 osoby:

Kinga Kasińska zam. Giżycko
Agnieszka Zagaj zam. Kruklanki

Powyższe osoby zapraszamy na kolejny etap naboru w dniu 22.12.2014r. godz. 12:00 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. 40 Lecia PRL 4, 11-510 Wydminy

***

Wydminy, 01.12.2014 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

ogłasza nabór na wolne stanowisko

pracownika socjalnego

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:

 • wykształcenie zgodne z art. 116 ust, 1 ustawy o pomocy społecznej, tj.
 • Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
 1. Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. Ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 3. Do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  • Pedagogika;
  • Pedagogika specjalna;
  • Politologia;
  • Polityka społeczna;
  • Psychologia;
  • Socjologia;
  • Nauki o rodzinie.
 • Przynajmniej dwuletni udokumentowany staż pracy w jednostkach pomocy społecznej;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie: w szczególności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,  posiadanie nieposzlakowanej opinii;
 • biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows);
 • wymagana wiedza specjalistyczna:

 1. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,

 2. Znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 3. Znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 4. Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

 5. Znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego, a także umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną;

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność posługiwania się programem typu „Pomost” i „Puma”;
 • umiejętność realizacji zadań oraz innych działań w ramach projektów unijnych;
 • prawo jazdy kat. „B” – samochód prywatny
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętność organizowania pracy własnej;
 • umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 • zaangażowanie;
 • znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;
 • odporność na sytuacje stresowe;
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem;
 • bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 • sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

3. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 • Praca socjalna;

 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

 • Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

 • Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową ;

 • Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

 • Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 

4. WARUNKI ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU:

Praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy: 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w pięciodniowym tygodniu pracy. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 27 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys (CV)

 • list motywacyjny;

 • kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie;

 • dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół);

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;

 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownik socjalny;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 Brak któregokolwiek z wymienionych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach (I piętro budynek GOK)

lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

ul. 40 -Lecia PRL 4

11-510 Wydminy

z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik socjalny” opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym

w terminie do dnia 12 grudnia 2014r. do godz. 12.00

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202)”,
oraz własnoręcznym podpisem.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

7. INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:

1. Etapy naboru:

a) ogłoszenie o naborze,

b) składanie dokumentów aplikacyjnych,

c) wstępna selekcja kandydatów,

d) ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,

e) końcowa selekcja kandydatów – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna

f) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,

g) podjęcie decyzji o zatrudnieniu.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach www.gopswydminy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminach www.bip.warmia.mazury.pl/ wydminy_gmina_wiejska oraz na tablicy ogłoszeń.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w GOPS Wydminy zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. GOPS Wydminy nie odsyła dokumentów. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-87) 421 01 15.

Osoba do kontaktu: Artur Grygiencza.