CUS Centrum Usług Społecznych

 Co to jest CUS?

Centrum Usług Społecznych to nowa jednostka organizacyjna gminy i zarazem nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, która powinna być tworzona w celu zaspokajania przez gminę potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług. Centrum Usług Społecznych to szerokie otwarcie na usługi społeczne i przede wszystkim wyjście poza zakres usług z pomocy społecznej. To przestrzeń do rozwoju pracy socjalnej skierowanej do wszystkich mieszkańców. To także przestrzeń do prowadzenia szerokiego poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego, czy prawnego dla osób i rodzin.
Centrum może zostać utworzone dla:
1. Jednej gminy poprzez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej w centrum.
2. Co najmniej dwóch gmin – poprzez utworzenie na podstawie porozumienia pomiędzy gminami, w jednej z gmin nowej jednostki organizacyjnej odrębnej od funkcjonującego w tej gminie ośrodka pomocy społecznej. Gmina decydując się na utworzenie CUS powinna opracować diagnozę potencjału potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz po opracowanej diagnozie stworzyć program usług społecznych, bądź programy skierowane wg potrzeb na danej gminie do określonej grupy, bądź do wszystkich mieszkańców.

Centrum Usług Społecznych odpowiada na potrzeby wszystkich mieszkańców.

Centrum oferuje określone usługi społeczne wszystkim mieszkańcom. Opracowanie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych odbywa się wspólnie z mieszkańcami i dla mieszkańców. Tworzony program usług społecznych może być skierowany do osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb obejmuje rozmowę z wnioskodawcą. Na podstawie ww. rozpoznania może być opracowany indywidualny plan usług społecznych (w przypadku potrzeby koordynacji usług społecznych określonych w programie lub programach usług społecznych, które mają być udzielane osobie zainteresowanej w okresie nie krótszym niż 3 miesiące, a nie dłużej niż rok), wskazujący usługi społeczne odpowiadające na potrzeby osoby zainteresowanej określone w programie lub programach usług społecznych. Indywidualny plan usług społecznych zawiera m.in. wskazanie usług społecznych, sposób realizacji indywidualnego planu usług społecznych, w szczególności wskazanie harmonogramu realizacji usług społecznych, podmiotów realizujących te usługi oraz miejsca ich realizacji. Może też wskazywać działania wspierające. Plan może być aktualizowany.

Otwarcie na usługi społeczne

Centrum Usług społecznych to po raz pierwszy tak szerokie otwarcie na usługi społeczne, a przede wszystkim wyjście poza zakres usług z pomocy społecznej. Bardzo ważnym celem utworzenia Centrum jest koordynacja usług społecznych z różnych systemów-pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych. Centrum realizuje usługi społeczne na zasadach i w trybach określonych w przepisach odrębnych (ustawy merytoryczne), a także na zasadach i w trybie określnym w ustawie o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych oraz wynikających z programu usług społecznych, który zgodnie z ustawą będą przyjmowały gminy tworzące Centrum.

Korzyści z utworzenia CUS

Centra oferują określone usługi społeczne wszystkim mieszkańcom. Tworzone programy usług społecznych mogą być skierowane do osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców. W centrach prowadzone są także działania adresowane do całych społeczności lokalnych ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej. Za realizację tych działań odpowiedzialni są organizatorzy społeczności lokalnych. Dzięki temu, w indywidualnych planach usług społecznych są uwzględniane nie tylko usługi społeczne, a także dostępne bezpłatnie działania wspierające o charakterze samopomocowym i wolontaryjnym, prowadzone przez samych mieszkańców – np. pomoc sąsiedzka. Utworzenie CUS sprzyja rozwojowi współpracy między różnego rodzaju instytucjami publicznymi, placówkami i organizacjami pozarządowymi w szczególności przez:
koordynowanie usług z różnych systemów i informowanie o usługach świadczonych przez podmioty współpracujące z CUS, zlecanie usług społecznych przez centra usług społecznych organizacjom pozarządowym, zawieranie porozumień dotyczących przekazania do CUS usług przypisanych innym podmiotom publicznym np. powiatom.

ZASTOSOWANE METODY I TECHNIKI BADAWCZE

Istotą badań będzie poznanie potrzeb i potencjału społeczności lokalnej
w zakresie usług społecznych. W tym celu zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie
komplementarnych badań, zrealizowanych wśród różnych grup społecznych w celu poznaniu potrzeb w zakresie usług społecznych i potencjału służącemu zaspokajaniu ich z różnych perspektyw.

Raport pozwoli nam odpowiedzieć na następujące pytania badawcze:

• Jaki jest obecny stan świadczonych usług w Gminie Wydminy?
• Jakie są potrzeby społeczne mieszkańców (ilościowe i jakościowe)?
• Jaki jest potencjał społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych?
• Jakie rozwiązania należy wprowadzić?
• Jakie pakiety usług należy wprowadzić dla społeczności lokalnej w celu zaspokojenia
jej potrzeb?

Wobec powyższego zwracamy się do Wszystkich Mieszkańców Gminy Wydminy zainteresowanych o wypełnienie ankiety anonimowej i dostarczenie jej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach  osobiście lub przesłać mailem na adres gops@wydminy.pl

Ankieta_dorośli mieszkańcy

 

 

Przykładowe Centra Usług Społecznych już utworzone

CUS ELBLĄG  Elbląskie Centrum Usług Społecznych (ecus.pl)

CUS STARACHOWICE Start | cus.starachowice.eu

CUS GÓRNO Strona główna – Centrum Usług Społecznych w Górnie (naszcus.pl)

CUS SROKOWO Centrum Usług Społecznych w Srokowie (cussrokowo.pl)

 

DIAGNOZA POTRZEB I POTENCJAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ GMINY WYDMINY W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH

 

Niniejsza diagnoza realizowana w Gminie Wydminy ma na celu ukazanie potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych. Zakres działań badawczych odnosił się do zidentyfikowania następujących kwestii będących jednocześnie celami szczegółowymi przeprowadzonej diagnozy:

Ø wskazanie i określenie uwarunkowań i możliwości społeczności lokalnej,

Ø ukazanie potrzeb w zakresie usług społecznych,

Ø rozpoznanie zasobów i potencjału do poszerzania oferty usług społecznych w Gminie Wydminy.

Przeprowadzone badanie diagnozujące potrzeby i potencjał społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych składało się z kilku etapów:

Etapy procesu badawczego

  • planowanie badania diagnozującego problemy
  • określenie możliwości realizacji diagnozy

II ETAP

  • określenie problemów badawczych
  • wybór metod i technik badawczych
  • opracowanie harmonogramu

III ETAP

  • zbieranie danych zastanych
  • przeprowadzenie badań
  • analiza i interpretacja danych

IV ETAP

  • sformułowanie wniosków i rekomendacji
  • opracowanie raportu

Diagnoza ma przyczynić się do świadczenia usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych w Wydminach według zasad: powszechności, podmiotowości, jakości, kompleksowości, współpracy, pomocniczości, wzmacniania więzi społecznych. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Wydminy do zapoznania się z diagnozą i wnioskami. Jednocześnie bardzo dziękujemy za zaangażowanie i udział w badaniu wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania diagnozy.