Stypendia szkolne

inf. stypendium szkolne

Przykładowa lista wydatków refundowanych w ramach stypendium szkolnego

 • Podręczniki szkolne, lektury szkolne (wymagana adnotacja pedagoga szkolnego), książki i prasa o charakterze edukacyjnym, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne, astronomiczne, mapy;

 • Tornister, plecak szkolny, torba szkolna, kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, pisaki, farby, bibuła, brystole, nożyczki, papier milimetrowy, plastelina, modelina i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi;

 • Czesne, dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej;

 • Koszt zakwaterowania w internacie, bursie, lub na stancji;

 • Zakup okularów korekcyjnych (do kwoty 500,00 zł);

 • Koszty obowiązkowego ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków;

 • Zakup biurka, krzesła do biurka, lampy biurowej;

 • Komputer, toner, tusz, myszka, pendrive, głośniki, mikrofon, modem, router,drukarka, płyty CD, dyskietki, abonament internetowy, (zgodny z miejscem zamieszkania ucznia), a program nauczania ucznia przewiduje korzystanie z internetu, edukacyjne programy komputerowe – jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi wymaganymi obligatoryjnie przez szkołę, naprawa i montaż sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych;

 • Strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego: dresy, spodnie sportowe, koszulki sportowe, spodenki sportowe, getry, skarpetki, podkolanówki (maksymalnie 2 pary w semestrze), adidasy, trampki, halówki, obuwie zmienne (jedna para na semestr), kąpielówki, kostium pływacki, czepek, okulary pływackie, klapki na basen, worek na kapcie;

 • Wydatki związane z profilem nauki: farby, płótna, blejtramy, pędzle, instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (ubranie i obuwie robocze, fartuchy, rękawice);

 • Zakup jednolitego stroju, którego noszenie w szkole jest obowiązkowe;

 • Zakup stroju galowego wymaganego przez szkołę;

 • Zielona szkoła“, grupowe wyjścia do teatru, kina, muzeum, filharmonii, wycieczki szkolne (edukacyjne);

 • Koszty udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (sportowe, językowe, kółka tematyczne). Wymagane jest zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w ww. zajęciach;

 • Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem (np. rower dla ucznia trenującego kolarstwo).

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują faktury (rachunki imienne i inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki) za:

 1. zakup podręczników od czerwca 2018 r.

 2. zakup materiałów i pozostałych przedmiotów szkolnych – od sierpnia 2018 r.

 3. abonament internetowy – od września 2018 do czerwca 2019 r.

Nie stanowią wydatku edukacyjnego  obuwie i odzież przeznaczona do codziennego użytku (np. sandały, obuwie zimowe, kurtki, płaszcze, sukienki, bielizna osobista). W przypadku nieudokumentowania wydatków poniesionych na cele edukacyjne decyzja przyznająca stypendium szkolne wygasa.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

–  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończeni  24 roku życia.

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  –  do czasu  ukończenia realizacji obowiązku nauki.

– uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

– słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych  –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  –  stypendium szkolne  nie przysługuje  dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym („zerówka”).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu określonego wyżej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach lub osobiście  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych,

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
7) świadczenia wychowawczego „500 +” .

Wypłata Stypendium

1. Stypendium jest wypłacane w dwóch okresach wrzesień – grudzień, styczeń – czerwiec danego roku szkolnego  po otrzymaniu dotacji.

2. Realizacja stypendium następuje po rozliczeniu faktur.

3. Faktury przedkłada się w miejscu złożenia wniosku.

4. Wysokość stypendium szkolnego od 1 września 2016 r. wyliczana będzie na podstawie ilości uczniów  zakwalifikowanych do przyznania stypendium oraz wysokości otrzymanej dotacji.

Zasiłek szkolny

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.


STYPENDIUM SZKOLNE

na rok szkolny 2015/2016

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

–  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończeni  24 roku życia.

wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  –  do czasu  ukończenia realizacji obowiązku nauki.

uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych  –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  –  stypendium szkolne  nie przysługuje  dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu określonego wyżej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego jest do pobrania na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach lub osobiście  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego.

Obecnie kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty  456,00 zł netto na członka rodziny.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Wypłata Stypendium

1. Stypendium jest wypłacane w dwóch okresach wrzesień – grudzień, styczeń – czerwiec danego roku szkolnego  po otrzymaniu dotacji.

2. Realizacja stypendium następuje po rozliczeniu faktur.

3. Faktury przedkłada się w miejscu złożenia wniosku.

4. Wysokość stypendium szkolnego od 1 września 2015 r. wyliczana będzie na podstawie ilości uczniów  zakwalifikowanych do przyznania stypendium oraz wysokości otrzymanej dotacji.

Zasiłek szkolny

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Instrukcja do wniosku >>>

Wniosek 2015-2016 >>>

Oświadczenie >>>


STYPENDIUM SZKOLNE

na rok szkolny 2014/2015

Stypendium szkolne  jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

Pomoc materialna przysługuje:

–  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończeni  24 roku życia.

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  –  do czasu  ukończenia realizacji obowiązku nauki.

– uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

– słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych  –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  –  stypendium szkolne  nie przysługuje  dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku załącza się: zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu określonego wyżej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego jest do pobrania na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach lub osobiście  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach, I piętro pok. 8.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego.

Obecnie kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty  456,00 zł netto na członka rodziny.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Wypłata Stypendium

1. Stypendium jest wypłacane w dwóch okresach wrzesień – grudzień, styczeń – czerwiec danego   roku szkolnego  po otrzymaniu dotacji.

2. Realizacja stypendium następuje po rozliczeniu faktur.

3. Faktury przedkłada się w miejscu złożenia wniosku.

4. Wysokość stypendium szkolnego od 1 września 2014 r. wyliczana będzie na podstawie ilości uczniów  zakwalifikowanych do przyznania stypendium oraz wysokości otrzymanej dotacji.

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego

 1. Podręczniki szkolne

Zakup podręczników szkolnych używanych rozliczny będzie na podstawie umowy kupna sprzedaży, której wzór dostępny jest w miejscu składania wniosków (GOPS Wydminy, I piętro pok nr 8)

 1. Słowniki, Encyklopedie, Atlasy
 2. Obuwie sportowe, tenisówki, halówki, trampki (2 pary na dziecko na I półrocze)
 3. Odzież sportowa tj.

– dres sportowy (2 na dziecko na I półrocze)

– bluza sportowa (2 na dziecko na I półrocze)

– bluzka sportowa (2 na dziecko na I półrocze)

– koszulka sportowa (2 na dziecko na I półrocze)

– spodenki gimnastyczne (2 na dziecko na I półrocze)

– spodnie sportowe (2 na dziecko na I półrocze)

– getry (2 na dziecko na I półrocze)

 1. Płatne zajęcia pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym, rozwojowym:

– zajęcia wyrównawcze

– nauka języków obcych

– zajęcia taneczne

 1. Tusze do drukarek, papier do drukarki, klawiatura do komputera, mysz do komputera
 2. Tornister, Plecak szkolny
 3. Artykuły szkolne:

– bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, piórnik itp.)

 1. Wyjazdy organizowane przez szkołę:

– wycieczka szkolna

– ,,zielona szkoła”

– wyjazd do kina

– wyjazd do teatru

Wydatki te należy udokumentować na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia oraz podpisem wychowawcy klasy i dyrektora szkoły.

 1. Zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania
 2. Zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, bursie

Oryginały faktur bądź rachunków muszą być wystawione imiennie na rodzica ucznia niepełnoletniego, lub imiennie na pełnoletniego ucznia. Należy zwrócić uwagę na nazewnictwa zakupionych artykułów aby były zgodne z nazwami umieszczonymi na wyżej wymienionym katalogu ( np. plecak szkolny, obuwie sportowe, bluza sportowa, koszulka sportowa, spodnie sportowe, dres sportowy, itd.).

Załączniki:

Wniosek >>>

POUCZENIE>>>

Druga transza stypendium szkolnego-informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  W Wydminach informuje rodziców/opiekunów prawnych uczniów z terenu Gminy Wydminy, którzy mają przyznane prawo do stypendium szkolnego, że od 13 do 20 kwietnia  2015 r. wydawane będą decyzje zmieniające w sprawie stypendium szkolnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach (budynek GOK, I piętro, pokój nr 8) w godzinach od 9.00 do 12.00.

Stypendium szkolne będzie wypłacane po przedłożeniu faktur i rachunków imiennych potwierdzających wydatki poniesione na cele edukacyjne.

Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień udzieli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 40-lecia PRL 4, I piętro, pokój nr 8, tel. 87 42 10 115.

STYPENDIUM SZKOLNE – INFORMACJE

Stypendium szkolne  jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Udzielane jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich,  nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  –  do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów  języków obcych  –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  –  stypendium szkolne  nie przysługuje  dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia. Do wniosku załącza się: zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu określonego wyżej.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego

Obecnie kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty  456,00 zł netto na członka rodziny.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Wypłata Stypendium

1. Stypendium jest wypłacane w dwóch okresach wrzesień – grudzień, styczeń – czerwiec danego  roku szkolnego  po otrzymaniu dotacji.
2. Realizacja stypendium następuje po rozliczeniu faktur.
3. Faktury przedkłada się w miejscu złożenia wniosku.
4. Wysokość stypendium szkolnego od 1 stycznia 2014 r. wyliczana będzie na podstawie ilości uczniów  zakwalifikowanych do przyznania stypendium oraz wysokości otrzymanej dotacji.