Klub Integracji Społecznej w Wydminach dla Młodzieży i Dorosłych

Podstawa utworzenia i w dalszym ciągu kontynuowania działalności Klubu Integracji Społecznej w Wydminach 2 jest art. 15 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej mówiący, że pomoc społeczna polega w szczególności na rozwijaniu nowych form pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach prowadzi obecnie KIS jako wyodrębniona część jednostki co może być uzasadnione zakresem obowiązków i kwalifikacjami pracowników zatrudnionych w tym dziale. Projekt skierowany jest do 30 kobiet i 18 mężczyzn w wieku 15 – 64 lata zamieszkujących gminę Wydminy zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osób bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Całkowita wartość Projektu wynosi 648 145,40 PLN, realizowany będzie w okresie od 01.10.2019 r., do 31.10.2021r., wkład własny finansowy JST wynosi 33 900,00 zł.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona

Klub Integracji Społecznej w Wydminach dla Młodzieży i Dorosłych

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Klub Integracji Społecznej w Wydminach dla Młodzieży i Dorosłych została wyłączona

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Animator

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. preferowane wykształcenie wyższe
 4. min. roczne doświadczenie w pracy animacyjnej i z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 5. prawo jazdy kat. B
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej, dyskrecja,
 3. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej,
 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
 5. kreatywność,
 6. systematyczność,
 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,
 8. wysoka kultura osobista.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. Prowadzenie warsztatów rozwoju kreatywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego; organizacja warsztatów, zajęć, spotkań
 2. wsparcie aktywności uczestników w środowisku lokalnym, wspieranie samoorganizacji społeczności lokalnych, wsparcie ucz. w realizacji inicjatyw, praca w środowisku
 3. dbałość o ochronę danych osobowych w projekcie, w tym danych wrażliwych,
 4. dbałość o zachowanie zasady równości szans, w tym równości płci,
 5. udział w spotkaniach roboczych z koordynatorem projektu,
 6. inne zadania zlecone przez Beneficjenta projektu,
 7. prowadzenie wymaganej dla potrzeb projektu dokumentacji merytorycznej.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę – 1/2 etatu. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o posiadanym prawo jazdy kat. B
 8. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 10. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 11. podpisana klauzula informacyjna oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). oraz własnoręcznym podpisem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia : 28 październik 2019 roku, do godziny 9.00

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminachlub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Animator”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

 1. ocena formalna złożonych dokumentów;
 2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno
na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach www.bip.wydminy.pl, www.gopswydminy.pl oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona

GRUPA DOBRA MAMA

Znalezione obrazy dla zapytania grupa dobra mama

Asystent rodziny zaprasza na grupę wsparcia „ Dobra Mama” stworzoną z myślą o mamach. Głównym celem grupy jest dzielenie się dobrą praktyką i doświadczeniem z bycia rodzicem dziecka. Spotkania w ramach grupy wsparcia odbywają się co drugą środę w sali górnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach (naprzeciwko biblioteki) o godz. 9.30. Zachęcamy wszystkie mamy do przyjścia na spotkanie dnia 18.09.2019r. Na grupie wymieniamy poglądy na temat wychowania dzieci, radzenia sobie w sytuacjach problemowych. Omawiamy bieżące problemy i staramy się wspólnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Dzielimy się informacjami o instytucjach, specjalistach, lekarzach, którzy są godni polecenia. Miło spędzamy czas, jesteśmy dla siebie. Grupę tworzą przede wszystkim rodzice i to oni wnoszą potencjał, energię, oni dzielą się swoimi doświadczeniami.

Wszystkie osoby chętne zapraszamy do kontaktu telefonicznego, aby umówić się na spotkania grupy „Dobra Mama”.

Telefon do kontaktu 665 079 476

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania GRUPA DOBRA MAMA została wyłączona

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt / burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

● Istnieje problem alkoholowy

● Nie ma stałego źródła utrzymania

● Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi

● Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską

● Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji

● Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

● Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Rodziny wspierające została wyłączona