Świadczenia GOPS

Pomoc społeczna

Zgodnie z ustawą podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Ustawa w art. 15 określa następujący zakres przedmiotowy pomocy społecznej:

  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
  • praca socjalna
  • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
  • realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
  • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Formy pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach oferuje następujące formy pomocy:

  • świadczenia pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.    
  • świadczenia niepieniężne: praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.