Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2022 jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Gmina Wydminy przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania w 2022 r. wynosi77 877,00 zł.

Kwota dofinansowania programu w 2022r. wynosi: 77 877,00

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, który ma pomóc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności życiowych oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe); korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); wykonywaniu czynności dnia codziennego, zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; załatwianiu spraw urzędowych.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym, o stopniu umiarkowanym

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Zadanie realizowane jest przez realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach.