Wieści z Berkowa

Od tego wszystko się zaczęło…

30 lipca 2013 r. przy udziale Urzędu Gminy Wydminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach a także Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie odbyła się w Wydminach konferencja dot. Programu Pilotażowego pn. „ Rewitalizacja społeczna i zawodowa środowisk zamieszkałych przez byłych pracowników PGR-ów i ich rodziny”. Program realizowany jest w ramach Projektu systemowego ROPS „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” przy współudziale m. in. Agencji Nieruchomości Rolnej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Celem programu jest wykorzystanie bogatego i różnorodnego potencjału środowiska lokalnego, władz lokalnych, instytucji publicznych i samorządowych Warmii i Mazur dla wypracowania Partnerstwa Lokalnego na rzecz zaktywizowania miejscowości Berkowo.

W spotkaniu  udział wzięli Pan Radosław Król – Wójt Gminy Wydminy, Pani Maria Dolecka – Zastępca Wójta Gminy Wydminy, Pani Alina Romanowicz – Sekretarz Urzędu Gminy Wydminy, Pan Artur Grygiencza – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach wraz z pracownikami GOPS oraz zaproszeni goście m.in. Pani Wiesława Przybysz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, Pani Urszula Podurgiel – Prezes Stowarzyszenia ADELFI – Koordynator Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomi Społecznej w Ełku, Pani Aneta Makowska – animator OWIES  w Ełku, Pani Joanna Karwowską – Kierownik Biura Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Pan Władysław Anchim – przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych,  Pani Małgorzata Żukowska – Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku, Pani Ewa Kulpińska – Mejor – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach, Pani Ewa Rynkowska – Sołtys Berkowa.

Po części oficjalnej spotkania zaproszeni goście razem z gospodarzami konferencji udali się do mieszkańców Berkowa, aby przedstawić i zapoznać wszystkich z działaniami i strategią rozwojową rewitalizacji wsi. Rozwinęła się dyskusja na temat wizji utworzenia spółdzielni socjalnej, aktywizacji młodzieży poprzez kursy i szkolenia a także określono potrzeby i oczekiwania mieszkańców wobec lokalnego rynku pracy i stworzenia przyjaznej infrastruktury m in. komunikacyjnej i turystycznej.  

Na przywitanie  gości mieszkańcy wsi przygotowali słodki poczęstunek – wypieki własnej roboty.

%%wppa%% %%slideonlyf=12%%

Spotkanie z animatorem z OWIES

18 września 2013 roku we wsi Berkowo odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami. W spotkaniu udział wzięło, poza osobami zamieszkującymi wieś, trzech pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, sołtys Berkowa oraz Aneta Makowska – animator z Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku.

Podczas spotkania uczestnicy podzieleni zostali na grupy, by wspólnie zastanowić się i „wypunktować” osoby/firmy/instytucje, które mogłyby im pomóc w rozwoju wsi. Po głębszej analizie każda z grup prezentowała publicznie swoje pomysły. Według mieszkańców pomóc im mogą m.in.: Urząd Gminy (Wójt, Rada Gminy), GOPS, Urząd Pracy, prywatny przedsiębiorca, w posiadaniu którego jest budynek, w którym odbyło się spotkanie, OWIES, sponsorzy.

Zebrani wyrazili gotowość zwiększenia udziału w życiu społecznym swojej miejscowości. Pierwszym, konkretnym krokiem ich zamierzeń, ma być założenie stowarzyszenia. W tym celu animator z OWIES zaproponowała spotkanie ze specjalistą Ośrodka z mieszkańcami, by pomóc w założeniu organizacji pozarządowej.

%%wppa%% %%slideonlyf=15%%

 

Chcą założyć stowarzyszenie

2 października 2013 roku w Berkowie odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami. W spotkaniu udział wzięły osoby zamieszkujące wieś, sołtys Berkowa, pracownicy i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz Małgorzata Ćwikowska – asystent koordynatora w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku.

Podczas zebrania mieszkańcy określi priorytety potrzeb wsi:

1.    Infrastrukturalne
a. budowa świetlicy wiejskiej
b. budowa chodnika
c. postawienie ogrodzenia w pobliżu blokowiska
d. rozbudowa placu zabaw

2.    Szkoleniowe
a. kurs operatora koparko-ładowarki
b. kasy fiskalnej/sprzedawcy/handlowca
c. kosmetyczny
d. gastronomiczny
e. komputerowy
f. turystyka
g. ogrodnictwo
h. rękodzieło

Największą potrzebą, wg mieszkańców, jest budowa świetlicy wiejskiej, w której mogliby się spotykać, a w przyszłości prowadzić m.in. warsztaty edukacyjne.

Podczas rozmów mieszkańcy odwoływali się do historii miejscowości, która jest niezwykle bogata i może zostać wykorzystana w „rekonstrukcji” wioski lub/i przywróceniu jej niektórych elementów i ich wyeksponowaniu (m.in. głaz znajdujący się w wiosce posiadający ciekawą historię).

Zebrani, przy pomocy pracownika OWIES, rozpoczęli tego dnia proces zakładania organizacji pozarządowej (stowarzyszenia). Stowarzyszenie ma w przyszłości służyć większej integracji mieszkańców oraz zwiększyć szanse i możliwości na rozwiązywanie problemów lokalnych (poprzez samodzielne pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową, a tym samym rozwój wsi).

Kolejne spotkanie w Berkowie ustalono na dzień 4 października na godzinę 16.30. Wówczas kontynuowany będzie proces związany z zakładaniem organizacji pozarządowej przez mieszkańców wsi.

%%wppa%% %%slideonlyf=14%%

Wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną

4 października 2013 roku mieszkańcy nadali nazwę stowarzyszeniu „Zielona Przystań w Berkowie”, a także wybrali zarząd w składzie:
Monika Pachucka- prezes
Katarzyna Sokołowska – zastępca prezesa
Anna Mankiewicz – skarbnik
Marek Mankiewicz – członek zarządu.

Wybrano także komisję rewizyjną, do której zgłosiły się:
Monika Mocarska
Janina Sadkowska

Ponadto został opracowany i uchwalony statut nowo powstałej organizacji pozarządowej.

„Pierwsze koty za płoty…”

W listopadzie 2013 mieszkańcy Berkowa podjęli się pierwszego poważniejszego wyzwania. Przygotowali wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Mimo, że projekt nie otrzymał wsparcia finansowego, to już sama inicjatywa i napisanie wniosku jest warte odnotowania. Kolejne próby samodzielnego zdobywania funduszy na realizację zadań społecznych na terenie Berkowa z pewnością zakończą się sukcesem – czego serdecznie życzymy.

Zarejestrowano stowarzyszenie

10 marca 2014 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostało Stowarzyszenie ”Zielona Przystań” w Berkowie.

Chcą przystąpić do Programu Odnowy Wsi

W marcu 2014 r., z udziałem Wójta Gminy Wydminy, odbyło się zebranie wiejskie  w sprawie podjęcia uchwały  wyrażającej wolę przystąpienia sołectwa do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku.

Kontrakty socjalne, warsztaty i płatny staż

W połowie 2014 roku 15 osób podpisało kontrakty socjalne z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach w ramach realizowanego przez GOPS projektu „Równe Szanse” (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Tym samym mieszkańcy objęci zostali Programem Aktywności Lokalnej. Dzięki temu na terenie Berkowa odbędą się warsztaty stolarskie, kulinarne, minikonferencja historyczna oraz uroczyste zakończenie Programu.

Ponadto jedna z osób odbyła warsztaty z doradztwa zawodowego, autopromocji i komunikacji oraz socjoterapii. Od sierpnia 2014 przez kolejne trzy miesiące odbywać będzie płatny staż u przedsiębiorcy.

Wizyta pracowników ROPS

W maju, po raz kolejny, gościliśmy pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Olsztyna. Po oficjalnym spotkaniu z Wójtem Gminy Wydminy Radosławem Królem oraz Zastępcą Wójta Marią Dolecką goście z Olsztyna udali się do Berkowa. Tam mogli zapoznać się z mieszkańcami oraz bliżej poznać specyfikę wsi popegeerowskiej…

Spot zapowiadający przemiany w Berkowie

 

O Berkowie podczas konferencji w Zachodniopomorskim

1 lipca 2014 r. w Siemczynie (województwo zachodniopomorskie) odbyła się konferencja „Rewitalizacja środowisk popegeerowskich – odzyskanie uśpionego kapitału”. Jednym z prelegentów był Wójt Gminy Wydminy Radosław Król, który przedstawił sytuację społeczną w Berkowie oraz najbliższe działania aktywizujące mieszkańców sołectwa.

Berkowo zostało objęte dwoma specjalnymi programami: Programem Aktywności Lokalnej (współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz Programem Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć …”. Wszystkie działania ukierunkowane są na aktywizację społeczną mieszkańców wsi popegeerowskiej.

%%wppa%% %%slideonlyf=13%%

Mają pomysły na rozwój wsi

W dniu 08.07.2014 o godzinie 17.00  odbyło się zebranie mieszkańców Berkowa dotyczące Planu Odnowy Wsi Berkowo. Dorośli oraz młodzież  przybyli z głowami pełnymi pomysłów. Mowa była o zagospodarowaniu wolnego obszaru,  jak i rozwoju oraz odnowie miejsc, które już są. Na oddzielnych kartkach zapisano zasoby i pomysły, które chcieliby zrealizować. Każdy miał swoje zdanie, mógł wypowiedzieć się na temat tego, co mówią inni, a także poradzić się prowadzącego nasze spotkanie, Pana Karola. Na koniec zebrania ustalono datę następnego spotkania i wszyscy w miłej atmosferze rozeszli się do domów.

Szymon Sokołowski, Justyna Waśkiewicz
              Mieszkańcy Berkowa

%%wppa%% %%slideonlyf=16%%

Rozpoczęli budowę „Grzybka wypoczynkowego”

W dniu 11.07.2014 mieszkańcy wsi Berkowo, wraz z głównym wykonawcą (Tartak Wydminy) rozpoczęli budowę altanki (przysłowiowego grzybka). Wtorkowego dnia powstał szkielet budowli, a w godzinach popołudniowych mieszkańcy we własnym zakresie zagospodarowali teren. Po zakończeniu prac, pełni wrażeń oczekiwaliśmy na kolejny dzień pracy.

Stowarzyszenie „Zielona Przystań” oraz mieszkańcy wsi Berkowo

%%wppa%% %%slideonlyf=17%%

Powołano Grupę Odnowy Wsi

Zgodnie z uchwałą nr 2/2014 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Berkowo z dnia 6 sierpnia 2014 roku powołano Grupę Odnowy Wsi, celem której będzie opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Berkowa.

Skład grupy:

1. Rynkowska Ewa
2. Rynkowska Barbara
3. Rynkowska Joanna
4. Rynkowski Karol
5. Samsel Janusz
6. Kowalski Mieczysław
7. Waśkiewicz Justyna
8. Sokołowska Katarzyna
9. Pachucka Monika
10. Mocarska Monika
11. Mocarska Barbara
12. Tuziemski Ryszard
13. Tuziemska Wiesława
14. Mocarski Kuba
15. Mocarski Patryk
16. Sokołowski Szymon
17. Mankiewicz Krystyna
18. Sadkowska Janina
19. Jeżewski Józef
20. Tomaszewska Halina
21. Mocarska Aneta

Budują „Kuźnię Pomysłów”

We wrześniu mieszkańcy Berkowa podjęli kolejną inicjatywę w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Podczas warsztatów stolarskich stawiają „Kuźnię Pomysłów”, która na długie lata będzie służyła wszystkim mieszkańcom… Ale o szczegółach napiszemy niebawem.

Ponadto mieszkańcy, podczas Zebrania Wiejskiego, dokonali podziału środków pochodzących z funduszu sołeckiego. Znaczna część pieniędzy została przeznaczona na wyposażenie w przyszłym roku „Kuźni” (m.in. na zakup stołu, krzeseł, itp.).

%%wppa%% %%slideonlyf=20%%

Minikonferencja Historyczna w Berkowie

12 września 2014 r. w Berkowie zorganizowana została Minikonferencja Historyczna w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Poniżej prezentujemy bogatą fotorelację. Szczegółowe informacje odnośnie piątkowego, wieczornego spotkania zostaną opublikowane przez mieszkańców wsi.

%%wppa%% %%slideonlyf=21%%

Warsztaty kulinarne

16 września siedem kobiet z Berkowa rozpoczęło udział w warsztatach kulinarnych. Podczas zajęć podejmowane będą takie zagadnienia jak m.in.: charakterystyka procesów technologicznych, rodzaje i specyfika działania obiektów gastronomicznych, planowanie i sporządzanie zestawów codziennych i okolicznościowych, potrawy i napoje z owoców, praktyczna nauka technologii obróbki żywności. Warsztaty zakończone zostaną przygotowaniem potraw/poczęstunku dla gości i mieszkańców sołectwa podczas uroczystego zakończenia Programu Aktywności Lokalnej.

Uroczyste podsumowanie działań w Berkowie

25 września odbyło się uroczyste podsumowanie Programu Aktywności Lokalnej w Berkowie. Dzięki zaangażowaniu wielu Partnerów oraz mieszkańców wsi odbyły się warsztaty stolarskie, dzięki którym powstała „Kuźnia Pomysłów” oraz „Grzybek rekreacyjno-wypoczynkowy”.

W spotkaniu udział wzięli: Pani Wiesława Przybysz – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, Pan Adam Puza – doradca w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego, Pani Anna Skass – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku, Pani Małgorzata Ćwikowska – doradca w Ośrodku Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, Pan Karol Paszkowski – animator z ramienia Urzędu Marszałkowskiego, Pan Radosław Król – Wójt Gminy Wydminy, Pani Maria Dolecka – Zastępca Wójta Gminy Wydminy, Pan Artur Grygiencza – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach wraz z pracownikami GOPS, ksiądz proboszcz Krzysztof Mulewski, Pani Agata Rudnicka – wykonawca warsztatów kulinarnych oraz Pan Witold Lula –dostawca materiałów niezbędnych do budowy obiektów w Berkowie.

Spotkanie rozpoczęło się od podziękowań Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla dla mieszkańców Berkowa za ich zaangażowanie w rozwój wsi. Tym samym wójt wyraził nadzieję, że to dopiero początek pozytywnych przemian w sołectwie i wspólnie z Partnerami przekazał klucze do „Kuźni”.

Po krótkich wystąpieniach przybyłych gości mieszkańcy wręczyli upominki dla wszystkich Partnerów biorących udział w rewitalizacji Berkowa. Następnie ksiądz proboszcz Parafii w Zelkach poświęcił „Kuźnię Pomysłów”, która służyć będzie za miejsce spotkań mieszkańców. Po oficjalnej części spotkania zebrani mogli posilić się gorącymi daniami oraz poczęstunkiem przygotowanymi przez mieszkańców.

Od 2013 roku trwa w Berkowie Program Pilotażowy rewitalizacji wsi. Mieszkańcy brali udział w warsztatach kulinarnych, stolarskich, odbyła się Minikonferencja historyczna. Ponadto sołectwo uczestniczy w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na początku roku mieszkańcy zarejestrowali Stowarzyszenie „Zielona Przystań w Berkowie”.

Program Aktywności Lokalnej współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

%%wppa%% %%slideonlyf=23%%

Grill z wędzarnią w Berkowie

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego (30 września 2014 roku) podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację zadania „Zielona Przystań w Berkowie” w ramach Programu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Złożony wniosek konkursowy mieszkańców Berkowa spotkał się z zainteresowaniem władz wojewódzkich,  dzięki czemu jeszcze w tym roku we wsi powstanie grill z wędzarnią. Z pewnością przyczyni on się do podniesienia atrakcyjności Berkowa i będzie kolejną wizytówką tej uroczej miejscowości. Teraz czekamy jedynie na podpisanie stosownej umowy, uporządkujemy plac pod inwestycję i przy „Grzybku rekreacyjno-wypoczynkowym” postawimy grilla.

Już teraz warto się zaopatrzyć w kiełbaski i inne produkty do grillowania/wędzenia, bo w ciągu kolejnych tygodni będziemy mieli okazję wspólnie świętować kolejny sukces mieszkańców.

Berkowo – film

Gmina Wydminy, realizator projektu, składa podziękowania Partnerom rozpoczętej w 2013 roku rewitalizacji Berkowa, a byli/są to:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie (Projekt „Równe Szanse” w tym Program Aktywności Lokalnej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa przy Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie (Program Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego +szkolenia + animacja)

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku (doradztwo + animacja).

Za mieszkańców wsi trzymamy kciuki i życzymy tego, co najlepsze!

Rozbudowa placu zabaw

W Berkowie zamontowane zostały przez mieszkańców wsi nowe elementy placu zabaw. Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego było wyborem mieszkańców Berkowa, którzy włączyli się w montaż urządzeń w centrum wioski. Zestaw składa się z dwóch domków, trzech huśtawek, siatki, dwóch piaskownic (w dużej znajduje się stolik z ławeczką), wspinaczki, mostka oraz zjeżdżalni.

Zamontowane nowe elementy placu zabaw doskonale wkomponowały się w istniejący park rekreacyjny, w skład którego wchodzą m.in. : „grzybek wypoczynkowy”, „Kuźnia Pomysłów” i grill z wędzarnią. Park służy mieszkańcom Berkowa do wspólnego spędzania czasu oraz do cyklicznych imprez okolicznościowych.

Udział w wydarzeniu wzięli również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach. Jednostka mogła publicznie zaprezentować wyposażenie OSP oraz zapoznać mieszkańców z podstawowymi zasadami zachowania bezpieczeństwa.

Po „oficjalnej części spotkania” mieszkańcy Berkowa oraz zaproszeni goście spotkali się w „Kuźni Pomysłów” , by tam wspólnie spędzić sobotnie popołudnie.

Od 2014 roku Berkowo uczestniczy w Programie Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. Celem głównym programu jest wzrost aktywności i integracji społeczności obszarów wiejskich i zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz swojego sołectwa, a także poprawa warunków życia mieszkańców wsi.

Zadanie „Zielona Przystań w Berkowie – Etap II” zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Samorządu Gminy Wydminy.

[su_custom_gallery source=”media: 1459,1460,1461,1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468,1469,1470,1471,1472,1473,1474,1475,1476,1477,1478,1479,1481″ limit=”100″ link=”lightbox” title=”never”]