Dodatek energetyczny-ulotka

Komu przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny  wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej  w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.

Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym  Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 tej kwoty.

Wymagane dokumenty

Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny do wniosku muszą dołączyć następujące dokumenty:

 • kopię  umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
 • rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Uwaga!!!

W toku postępowania administracyjnego GOPS Wydminy ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne  (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Miejsce złożenia dokumentów

Druki wniosków o zryczałtowany dodatek mieszkaniowy można otrzymać w GOPS Wydminy , ul. 4- Lecia PRL 4, w godzinach:

 • Poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • Wtorek, Środa, Czwartek, piątek : od 7:00 do 15:00

Pobierz wniosek >>>