Ulotka dot. dodatku mieszkaniowego

Do wniosku na dodatek mieszkaniowy należy dołączyć:

  • dochody wszystkich członków rodziny z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, tj.zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (dochód brutto po odliczeniu kosztów  uzyskania przychodu i składek ZUS)
  • decyzję właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku  przedemerytalnego
  • zaświadczenie z PUP (stypendium, staż, zasiłek dla bezrobotnych, jeżeli osoba nie pobiera żadnych świadczeń należy przedstawić zaświadczenie o wysokości składki odprowadzonej na ubezpieczenie zdrowotne.)
  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego
  • zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
  • rachunki potwierdzające wydatki za miesiąc, w którym składany jest wniosek
  • fakturę VAT za energie elektryczną i usługi dystrybucyjne za okres poprzedzający złożenie wniosku
  • poniesione wydatki za ostatni miesiąc: rachunek za wodę, wywóz śmieci, opłatę czynszu, dokumenty potwierdzające tytuł prawny do mieszkania i powierzchnię użytkową (akt notarialny, umowa najmu, zaświadczenie z Wydziału Budownictwa).

Informujemy, iż wnioski na dodatek mieszkaniowy przyjmowane są w dniach od 1 do 20 każdego miesiąca.

WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU MIESZKANIOWEGO
W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa. Pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości obejmujących pełne dwa miesiące. W razie niedopełnienia tego obowiązku, pobierający opłaty jest zobowiązany do zwrotu organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały zaległości w opłatach.