Projekt Strategii na lata 2024 – 2034

Informacja o wynikach konsultacji społecznych „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wydminy na lata 2024- 2034” 

W dniach od 1 września do 30 września  2023 roku odbyły się konsultacje społeczne do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wydminy na lata 2024- 2034”.

Dokument planuje kierunki rozwoju lokalnego Gminy Wydminy w obszarze problematyki społecznej. Celem dokumentu jest określenie istniejącego stanu oraz kluczowych barier         w zakresie problematyki społecznej, wskazanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych, zadań oraz sposobów ich realizacji przez Gminę w najbliższych latach.

Projekt dokumentu w wersji elektronicznej dostępny był dla mieszkańców Gminy Wydminy na stronie BIP Wydminy, stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz w wersji papierowej w kancelarii Urzędu oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach. Dodatkowo, informacje w sprawie konsultacji społecznych można było uzyskać w tut. Ośrodku.

 

W wyniku konsultacji do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wydminy na lata 2024- 2034” nie wpłynęła żadna uwaga.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 59/2023

Wójta Gminy Wydminy

Wójt Gminy Wydminy

informuje o konsultacjach społecznych projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów

Społecznych Gminy Wydminy na lata 2024 – 2034″.

W terminie od dnia 1 września 2023 r. do 30 września 2023 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wydminy na lata 2024 –2034”.

Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie propozycji, uwag i opinii mieszkańców Gminy Wydminy dotyczących zakresu merytorycznego projektu.

„Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wydminy na lata 2024 – 2034” udostępniony będzie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy: www. bip.wydminy.pl

2) na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach: www.gopswydminy.pl.

3) z wersją papierową dokumentu można pobrać do wglądu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach Pl. Rynek 1/4.

Propozycje, uwagi i opinie mogą być składane w formie pisemnej na formularzu konsultacji, który

będzie dostępny do pobrania:

1) w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek 1/4 oraz w Kancelarii Urzędu Gminy w Wydminach Pl. Rynek 1/1

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wydminy: www. bip.wydminy.pl

3) na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach: www. gopswydminy.pl.

Propozycje, uwagi i opinie w sprawie projektu strategii można przekazać:

1) poprzez wrzucenie do specjalnej urny znajdującej się w Kancelarii Urzędu Gminy w Wydminach pl. Rynek 1/1

2) drogą elektroniczną na adres: gops@wydminy.pl

Zarzadzenie-konsultacje_spoleczne-1

SRPS Wydminy 2024 – 2034 PROJEKT NA KONSULTACJE 1

formularz_konsultacji