Zasiłki

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznawane są, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 634,00 zł, zaś kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514,00 zł przy wystąpieniu co najmniej jednego z następujących powodów: niepełnosprawność, bezrobocie, bezdomność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, samotnego wychowywania, wielodzietności, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenie losowe.

Dochód to suma miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródła ich uzyskania pomniejszony o:
a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne
c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

Zasiłek celowy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej niezależnie od dochodu.

Specjalny zasiłek celowy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( długotrwała ciężka choroba, zgon członka rodziny) osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe  może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

Zasiłek okresowy

Pomoc w formie zasiłku okresowego  przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej  lub dochód  rodziny jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Zasiłek stały przysługuje  pełnoletniej osobie w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.