STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc materialna przysługuje:

–  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończeni  24 roku życia.

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  –  do czasu  ukończenia realizacji obowiązku nauki.

– uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

– słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych  –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  –  stypendium szkolne  nie przysługuje  dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym („zerówka”).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu określonego wyżej.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach lub osobiście  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych,

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
7) świadczenia wychowawczego „500 +” .

Wypłata Stypendium

1. Stypendium jest wypłacane w dwóch okresach wrzesień – grudzień, styczeń – czerwiec danego roku szkolnego  po otrzymaniu dotacji.

2. Realizacja stypendium następuje po rozliczeniu faktur.

3. Faktury przedkłada się w miejscu złożenia wniosku.

4. Wysokość stypendium szkolnego od 1 września 2016 r. wyliczana będzie na podstawie ilości uczniów  zakwalifikowanych do przyznania stypendium oraz wysokości otrzymanej dotacji.

Zasiłek szkolny

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY została wyłączona

5 tysięcy złotych na pierwszy rok studiów – Stypendia Pomostowe

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów  pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2016/2017 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy (w sumie stypendium w wysokości 5 tysięcy złotych).

Aplikować o stypendium na I rok studiów może maturzysta 2016, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2016 i:

-zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);

– pochodzi ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców

– zostanie przyjęty w roku akademickim 2016/2017 na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

– pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto, lub 1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

– osiągnął na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest na www.wydminy.info.pl

– uzyska rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu, tj. Stowarzyszenia „Echo Wydmin” lub Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”.

Wniosek dostępny jest na stronie www.wydminy.info.pl i www.sucholaski.pl.tl, który należy złożyć do 29 lipca do godziny 15.00: osobiście/listownie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach (pierwsze piętro w budynku GOK) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wydminy@wydminy.info.pl (liczy się data wpłynięcia wniosku).

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości z Łodzi. Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Patronat Honorowy nad Programem Stypendialnym na terenie Gminy Wydminy sprawuje Pani Maria Dolecka – Zastępca Wójta Gminy Wydminy.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania 5 tysięcy złotych na pierwszy rok studiów – Stypendia Pomostowe została wyłączona

Piknik na Skraju Puszczy

W najbliższą sobotę (23.07) w Orłowie odbędzie się Piknik na Skraju Puszczy. Po zeszłorocznym sukcesie imprezy organizatorzy w tym roku rozszerzyli ofertę kulturalną oraz przygotowali nowe atrakcje dla wszystkich tych, którzy cenią sobie aktywny odpoczynek na łonie natury.

Piknik rozpocznie się o godzinie 14 meczem piłki nożnej. W trakcie spotkania piłkarskiego  odbywać się będą konkursy dla publiczności, animacje dla dzieci, przejażdżki bryczką i konno oraz Zumba. Wieczorem przybyli goście wraz z mieszkańcami Orłowa będą mogli usiąść przy wspólnym ognisku.

Na Piknik na Skraju Puszczy zapraszają: Rady Sołeckie – Gajrowskich i Orłowa, Stowarzyszenie „Orłowo Razem w Przyszłość” oraz Stowarzyszenie ADELFI.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Piknik na Skraju Puszczy została wyłączona

„Rodzina 500 plus” z wyrównaniem

Zostały jeszcze 2 tygodnie! Jeśli złożymy poprawnie wypełniony wniosek o „rodzina 500 plus” do 1 lipca włącznie to otrzymamy pieniądze z wyrównaniem od kwietnia.Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze złożymy w ciągu trzech miesięcy (do 1 lipca 2016 r. włącznie) to pieniądze otrzymamy z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania „Rodzina 500 plus” z wyrównaniem została wyłączona

Podziękowania – Dni Rodziny

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Podziękowania – Dni Rodziny została wyłączona