STYPENDIUM SZKOLNE

STYPENDIUM SZKOLNE

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach od dnia 01.09.2022 r. wydawane będą wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023. Wnioski przyjmowane będą w terminie 1-15 września 2022 r.

 

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania STYPENDIUM SZKOLNE została wyłączona

WNIOSKI O DODATEK WĘGLOWY PRZYJMUJE GOPS WYDMINY

                  Od dnia 17.08.2022 rok w GOPS Wydminy można złożyć wniosek          o przyznanie dodatku węglowego

wzor-wniosku-o-dodatek-weglowy

Dodatek węglowy - Urząd Gminy Baranów

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania WNIOSKI O DODATEK WĘGLOWY PRZYJMUJE GOPS WYDMINY została wyłączona

Dodatek węglowy – jakie są założenia

Jest wzór wniosku o dodatek węglowy. Został ostatni krok – Biznes Wprost

 

Ustawa o dodatku węglowym ma na celu wprowadzenie dodatku węglowego dla gospodarstw domowych. Dodatek ma być przyznawany jednorazowo, w kwocie 3000 zł dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi min. 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego ma być uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Dodatek węglowy ma wynosić 3 000 złotych i ma być przyznawany jednorazowo.

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa będzie on przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek jako pierwszy.

Wnioski o wypłatę tego dodatku mają być składane do 30 listopada 2022 r.

Dodatek ma być wypłacany przez gminy, które będą miały maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy będą miały uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia.

Dodatek węglowy ma za zadanie wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu węgla w sytuacji rosnących jego cen, nie jest zaś dochodem członków tych gospodarstw. Dlatego projekt przewiduje przepisy zwalniające to świadczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji oraz skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Dodatek węglowy – jakie są założenia została wyłączona

Nabór do Ogniska Wychowawczego

Nabór do Ogniska Wychowawczego

Tęczowa Kraina”

na rok szkolny 2022/2023

karta zgłoszenia do Ogniska Wychowawczego 2022 2023

1. Do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” przyjmowani są uczniowie szkoły podstawowej i licealnej, którzy mieszkają na terenie Gminy Wydminy.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” jest złożenie w wyznaczonym terminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku zapisu dziecka do placówki. Wnioski można osobiście odebrać w GOPS Wydminy lub wydrukować ze strony.

3. Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do:

25 sierpnia 2022 roku

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Ogniska mogą składać rodzice (opiekunowie prawni), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pedagog szkolny, wychowawcy klas oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez Ognisko.

5. Do Ogniska przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej, sprawiające problemy dydaktyczno – wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” podejmuje Komisja.

7. Lista uczniów przyjętych do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” będzie dostępna od września u wychowawcy świetlicy a także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach; pl. Rynek ¼.

Regulamin OW

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Nabór do Ogniska Wychowawczego została wyłączona

ZAPRASZAMY NA DNI RODZINY WYDMINY 2022

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania ZAPRASZAMY NA DNI RODZINY WYDMINY 2022 została wyłączona