OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA SOCJALNEGO

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W  WYDMINY

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY

składanie CV w terminie do dnia 31.05.2024r. do godz. 15.00

 1. FORMA ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę.

 1. WYMIAR CZASU PRACY:

Pełny wymiar czasu pracy.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:

 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) tj. jeśli osoba spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych  warunków:
 2. Ukończenie kolegium pracowników służb społecznych,
 3. Ukończenie studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
 4. Do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie
 1. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy
  socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.
 2. Spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych z dnia 25 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 27,poz.158), a także posiada prawa nabyte w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego t. j otrzymał do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, otrzymał przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończył lub kontynuował i uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów może wykonywać zawód pracownika socjalnego, przed dniem 1 maja 2004 r. posiadał uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

Spełnienie wymagań zgodnie z art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Pracownika Socjalnego.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw

publicznych,  posiadanie nieposzlakowanej opinii;

 1. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
 2. Znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows);
 3. Wymagana wiedza specjalistyczna z zakresu między innymi przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 2. Mile widziany min. półroczny udokumentowany staż pracy na stanowisku Pracownika Socjalnego.
 3. Umiejętność skutecznego komunikowania się;
 4. Umiejętność pracy zespołowej;
 5. Dyspozycyjność;
 6. Odporność na sytuacje stresowe;
 7. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem;
 8. Sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.
 9. Prawo jazdy kat. „B”, własny samochód.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 2. Podpisany CV.
 3. Podpisany list motywacyjny;
 4. Podpisany kwestionariusz osobowy– (załącznik do ogłoszenia);
 5. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
 6. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, suplement dyplomu, świadectwa ukończenia szkół);
 7. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
 8. Kopie innych dodatkowych dokumentów poświadczających inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – (załącznik do ogłoszenia);
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem – (załącznik do ogłoszenia);
 11. Oświadczenie kandydata – (załącznik do ogłoszenia).

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy lub drogą e-mailową na adres gops@wydminy.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy w kopercie zamkniętej z dopiskiem „Pracownik Socjalny” w terminie do dnia 31.05.2024r. do godz. 15.00  Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

2.Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

3.Kierownik GOPS w Wydminach zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów. O terminie rozmowy kandydaci będą poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie na adres e-mailowy lub numer telefonu podany w dokumentach aplikacyjnych.

4.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 87 421-01-15

 

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA SOCJALNEGO została wyłączona

KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA”

Wrota Warmii i Mazur - Regionalny portal informacyjny - Kampania „Biała Wstążka” przeciwko przemocy

KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA”, KIEROWANA DO MĘŻCZYZN SPRZECIWIAJĄCYCH SIĘ PRZEMOCY STOSOWANEJ WOBEC KOBIET, JEST NAJWIĘKSZĄ TEGO TYPU KAMPANIĄ SPOŁECZNĄ O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM, PROWADZONĄ OD PRZESZŁO 30 LAT W PONAD 60 KRAJACH ŚWIATA.

Symbolem tego sprzeciwu jest właśnie biała wstążka – przypinający ją mężczyzna zobowiązuje się,
że nigdy nie będzie stosował i akceptował przemocy wobec kobiet oraz że nie będzie milczeć na jej temat.

Kampania „Biała wstążka” prowadzona jest każdego roku między dwiema niezwykle istotnymi datami: 25 listopada, w którym przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, oraz 10 grudnia, czyli Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na zjawisko przemocy wobec kobiet, kształtowanie postaw krytycznych wobec tego zjawiska oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań, nie tylko systemowych, ale i społecznych, przeciwdziałających przemocy.

W tym roku Gmina Wydminy również aktywnie włącza się

w Kampanię „Białej Wstążki”  

9 grudnia 2023 roku od godziny 7.00 do godziny 12.30

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wydminach (niski parter, pokój nr 6)

będzie można uzyskać wsparcie i pomoc poprzez rozmowę wspierającą
ze specjalistą ds. przemocy domowej.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z „Otwartych Drzwi”

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” została wyłączona

Weź udział w Lokalnej Diagnozie Problemów Uzależnień

Szanowni Państwo,

w imieniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zachęcamy do uzupełnienia ankiety.

Diagnozą Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla gminy Milicz-ankieta - Oficjalna strona Gminy Milicz

Weź udział w Lokalnej Diagnozie Problemów Uzależnień – ankieta dla mieszkańców

W związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023/2024 na terenie gminy przeprowadzana jest „Diagnoza problemów uzależnień, w tym uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych”.

Celem badania jest zdiagnozowanie problemów uzależnień w społeczności lokalnej gminy Wydminy. Materiał uzyskany z badań będzie cennym źródłem informacji i posłuży do opisu skali zjawisk, a także klasyfikacji postaw wobec problemów poruszanych w diagnozie. Stanowił on będzie istotne odniesienie do planowanych i realizowanych programów profilaktyki w sferze promocji zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Badanie dorosłych mieszkańców realizowane jest za pomocą ankiet dla dorosłych w formie ankiet on-line. Będziemy wdzięczni, tym z Państwa, którzy wezmą udział w ww. badaniu.

Wszystkich z Państwa zapraszamy do wypełnienia ankiety w formie on-line. Ankieta jest dla nas ważnym głosem, Waszym głosem. Bardzo prosimy o jak najliczniejszy udział w badaniu i przekazanie ankiet dalej – dziękujemy!

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW: https://forms.gle/VCgHFiSHFff4PTud7

Badanie jest całkowicie anonimowe i poufne. Po wypełnieniu ankiety, nie ma takiej możliwości, aby zidentyfikować dane personalne uczestnika badania. Nie jest to żaden test dotyczący wiedzy, dlatego nie ma tu odpowiedzi ani dobrych, ani złych. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzeniu dokumentu, a uzyskane wyniki badań stanowić będą odzwierciedlenie rzeczywistych potrzeb oraz problemów uzależnień w gminie Wydminy, które posłużą do sformułowania celów i kierunków działań w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kolejnych latach.

Bardzo dziękujemy za Państwa udział w ankiecie.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Weź udział w Lokalnej Diagnozie Problemów Uzależnień została wyłączona

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WYDMINY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W  WYDMINY

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY

 

 1. FORMA ZATRUDNIENIA:

Umowa o pracę.

 1. WYMIAR CZASU PRACY:

Pełny wymiar czasu pracy.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA WSKAZANYM STANOWISKU PRACY:

 1. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określone zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) tj. jeśli osoba spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych  warunków:
 2. Ukończenie kolegium pracowników służb społecznych,
 3. Ukończenie studiów na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
 4. Do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie
 • 5.Ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy
  socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3
 • 6. Spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych z dnia 25 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 27,poz.158), a także posiada prawa nabyte w zakresie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego t. j otrzymał do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, otrzymał przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończył lub kontynuował i uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów może wykonywać zawód pracownika socjalnego, przed dniem 1 maja 2004 r. posiadał uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.
 • 7. Spełnienie wymagań zgodnie z art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.).
 • 8. Obywatelstwo polskie.
 • 9.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Pracownika Socjalnego.
 • 10. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • 11. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw

publicznych,  posiadanie nieposzlakowanej opinii;

12. Zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;

13. Znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows);

14. Wymagana wiedza specjalistyczna z zakresu między innymi przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 2. Mile widziany min. półroczny udokumentowany staż pracy na stanowisku Pracownika Socjalnego.
 3. Umiejętność skutecznego komunikowania się;
 4. Umiejętność pracy zespołowej;
 5. Dyspozycyjność;
 6. Odporność na sytuacje stresowe;
 7. Umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem;
 8. Sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.
 9. Prawo jazdy kat. „B”, własny samochód.

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
 2. Podpisany CV.
 3. Podpisany list motywacyjny;
 4. Podpisany kwestionariusz osobowy– (załącznik do ogłoszenia);
 5. Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – kopie świadectw pracy;
 6. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, suplement dyplomu, świadectwa ukończenia szkół);
 7. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) lub ich odpisy;
 8. Kopie innych dodatkowych dokumentów poświadczających inne posiadane kwalifikacje i umiejętności;
 9. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – (załącznik do ogłoszenia);
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem – (załącznik do ogłoszenia);
 11. Oświadczenie kandydata – (załącznik do ogłoszenia).

 

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty należy przesłać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy lub drogą e-mailową na adres gops@wydminy.pl, lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy z dopiskiem „Pracownik Socjalny” w terminie do dnia 06.10.2023 r. do godz. 15.00.  Decyduje data wpływu oferty. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

2. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

3. Kierownik GOPS w Wydminach zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów. O terminie rozmowy kandydaci będą poinformowani drogą e-mailową lub telefonicznie na adres e-mailowy lub numer telefonu podany w dokumentach aplikacyjnych.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 87 421-01-15

Wydminy, dnia 18.09.2023 r.            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Artur Grygiencza

 

kwiestionariuszosobowy- 2023

oswiadczenie-kandydata- 2023

zal-1-Klauzula_informacyjna_dotyczaca_ochrony_danych_osobowych_dla_kandydatow-1

zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-pracownik-socjalny- 2023

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WYDMINY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ NA CZAS NIEOKREŚLONY została wyłączona

STYPENDIA SZKOLNE

Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022 – Urząd Gminy Świerzno

 

STYPENDIA SZKOLNE

             Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                            w Wydminach od dnia 01.09.2023 r. wydawane będą wnioski na                stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024. Wnioski przyjmowane będą w terminie     1-15 września 2023 r.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania STYPENDIA SZKOLNE została wyłączona