Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt / burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

● Istnieje problem alkoholowy

● Nie ma stałego źródła utrzymania

● Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi

● Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską

● Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji

● Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

● Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Rodziny wspierające została wyłączona

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymała

Pani Justyna Kisiel

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie o pracownikach samorządowych i została dopuszczona do rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazała się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Umiejętności i predyspozycje kandydatki pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku. Informację o wyniku naboru upowszechnia się na tablicy ogłoszeń GOPS Wydminy przez okres 3 miesięcy.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy została wyłączona

Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista do spraw pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista do spraw pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11- 510 Wydminy


Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu 1 kandydat. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowała się 1 osoba:


Justyna Kisiel zam. Wydminy

Powyższa osoba zaproszona zostanie telefonicznie do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista do spraw pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych została wyłączona

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista do spraw pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. preferowane wykształcenie wyższe,
 4. min. roczne doświadczenie w pracy dotyczącej pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych, rozliczania środków,
 5. doświadczenie i koordynacja pracy w projektach międzynarodowych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność korzystania z Internetu oraz obsługi urządzeń biurowych,
 8. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej, dyskrecja,
 3. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej,
 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
 5. kreatywność,
 6. systematyczność,
 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,
 8. podstawowa znajomość: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych,
 9. wysoka kultura osobista.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. znajomość problematyki pozyskiwania funduszy zewnętrznych, rozliczania środków,
 2. nadzór merytoryczny nad prowadzonymi procedurami aplikacyjnymi w sprawie pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 3. sprawozdawczość w powyższym zakresie,
 4. prowadzenie czynności pomocniczych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji społecznych będących przedmiotem pracy na powyższym stanowisku,
 5. współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju gminy i ekonomii społecznej;
 6. nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów w skali regionalnej, krajowej i zagranicznej służących rozwojowi społecznemu,
 7. prowadzenie badań potrzeb społecznych i opinii mieszkańców gminy;
 8. obsługa w zakresie tłumaczeń w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej,
 9. planowanie zadań związanych ze stanowiskiem w ramach zakresu pracy oraz koordynacja pracy związanej z informacją społeczną,
 10. prowadzenie wymaganej dla potrzeby pozyskanych środków dokumentacji merytorycznej.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę – cały etat. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 10. podpisana klauzula informacyjna oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). oraz własnoręcznym podpisem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia : 16 stycznia 2020 roku, do godziny 12.00

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista do spraw pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

 1. ocena formalna złożonych dokumentów;
 2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach www.gopswydminy.pl oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze została wyłączona

Życzenia na Boże Narodzenie 2019

Życzenia z okazji bożego narodzenia 2019. Śmieszne, wesołe zabawne życzenia
życzą Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Życzenia na Boże Narodzenie 2019 została wyłączona