Akcja MY+ Bądź bliskim osoby starszej z sąsiedztwa!

Szanowni Państwo,

prosimy o przekazanie mieszkańcom i społeczności, którą macie wokół, aby włączyli się do działania. Akcja polega na pomocy seniorom w postaci przekazania im wypełnionego plakatu akcji MY+ (plakat poniżej). Na plakacie wpisujemy kontakt do najbliższego ośrodka pomocy społecznej i do siebie lub do kogoś innego, kto odbierze w razie potrzeby telefon od seniora, któremu przekażemy ten nasz wypełniony plakat. Osoby starsze potrzebują wiedzieć, że jest ktoś blisko, po sąsiedzku, do kogo mogą zadzwonić w razie potrzeby.

Co każdy mieszkaniec gminy może zrobić, aby pomóc?

  1. pobrać i wydrukować plakat „Akcja MY+” ze strony https://abcsenior.com/wp-content/uploads/2020/10/202010_My-plus_OK.pdf, lub odbierz osobiście w GOPS Wydminy,

2. wypełnić plakat,  

3. przekazać go wybranej po sąsiedzku osobie starszej 

Wszyscy wiemy, że osoby starsze teraz szczególnie potrzebują wsparcia, uwagi i realnej pomocy, dlatego nikt nie pomoże skuteczniej osobom starszym niż osoby z bliskiego otoczenia. Celem akcji jest sąsiedzka pomoc seniorom w tym szczególnie trudnym dla nich czasie. 

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Akcja MY+ Bądź bliskim osoby starszej z sąsiedztwa! została wyłączona

PODANIE DO GOPSu

Szanowni Państwo,

W trosce o zdrowie klientów i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz stosując się do zapisów § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871 i 1917) wprowadza się następujące ograniczenia działalności GOPSu:

  1. Ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa klientów GOPSu.
  2. W korytarzu GOPSu (parter) wystawiono urnę, do której można wrzucać dokumenty (wnioski) lub wysyłać pocztą tradycyjną – listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy. Dokumenty będą opatrzone faktyczną datą wpływu.
  3. Kontakt z pracownikami GOPSu jest możliwy przede wszystkim elektronicznie gops@wydminy.pl lub telefonicznie tel. 87 421 01 15 .
  4. Pracownicy urzędu przyjmować będą klientów bezpośrednio tylko w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty tel. 87 421 01 15. W pozostałych sprawach obsługa odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej gops@wydminy.pl lub platformy e-PUAP.

U W A G A !!! Bardzo prosimy, aby na każdym podaniu lub wniosku był podany aktualny numer telefonu, ponieważ pracownicy socjalni będą kontaktować się z Państwem telefonicznie w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Aby sprawa mogła zostać zrealizowana w ustawowym czasie, bardzo prosimy o składanie podań najpóźniej do dnia 15 każdego miesiąca.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania PODANIE DO GOPSu została wyłączona

Program Czyste Powietrze

Wydawanie zaświadczeń o dochodach w GOPS Wydminy

Od 1 października 2020 roku osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (Dz. U. z 2020r. poz. 1565 – zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska). 

W przypadku mieszkańców Gminy Wydminy zaświadczenia wydawane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach, Plac Rynek 1/4, 11-510 Wydminy. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 87 421 01 15

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wzór wniosku został ustalony w rozporządzeniu ministra klimatu w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Program Czyste Powietrze została wyłączona

KorpusWsparciaSeniorów

Logo akcji Wspieraj Seniora
Wspieraj seniora!

Przed zakażeniem koronawirusem powinniśmy szczególnie chronić osoby starsze. To dla nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy kontakt z dedykowaną infolinią. Wsparcie w postaci np. niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora.

Krok 1

Senior dzwoni na infolinię 22 505 11 11 i informuje, że decyduje się pozostać w domu dla własnego bezpieczeństwa – infolinia odsyła sprawę z numerem telefonu Seniora do właściwej gminy i lokalnego ośrodka pomocy społecznej.

Krok 2

Gmina kontaktuje się z Seniorem i ustala potrzeby zrobienia podstawowych zakupów spożywczych oraz środków higieny osobistej.

Krok 3

Gmina prowadzi wykaz (listę) seniorów potrzebujących pomocy i przypisuje do każdego seniora, osobę, która zajmie się już bezpośrednio pomocą.

WAŻNE!!!! Każda osoba, która chciałaby skorzystać z usługi zrobienia zakupów musi przygotować odpowiednią kwotę pieniędzy aby za nie zapłacić.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania KorpusWsparciaSeniorów została wyłączona

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko Asystent Rodziny z projektu „Pomyślny Wiatr”

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko Asystenta Rodziny z projektu „Pomyślny Wiatr”w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, decyzją komisji rekrutacyjnej rekomendację na to stanowisko otrzymała Pani Ewelina Chojnowska Sawczyn.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu oraz ustawie o pracownikach samorządowych i została dopuszczona do rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazała się znajomością zagadnień związanych z przedmiotowym stanowiskiem pracy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Umiejętności i predyspozycje kandydatki pozwalają na prawidłowe wykonywanie nałożonych obowiązków, które miałaby objąć w wyniku zatrudnienia na powierzonym stanowisku.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania INFORMACJA O WYNIKACH NABORU została wyłączona