Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – psycholog dziecięcy w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11- 510 Wydminy


Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu 1 kandydat. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowały się 1 osoba:

 

Ewa Zduniak zam. Giżycko

 


Powyższe osoby zaproszone zostaną telefonicznie do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

 

Zaszufladkowano do kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy | Możliwość komentowania Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy została wyłączona

Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy terapeuta – terapeuta ds. uzależnień

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy terapeuta – terapeuta ds. uzależnień w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11- 510 Wydminy


Informuję, że ofertę na ogłoszony nabór złożyło w terminie podanym w ogłoszeniu 2 kandydatów. W wyniku dokonanej weryfikacji pod względem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze stwierdzono, że do kolejnego etapu naboru zakwalifikowały się 2 osoby:

 

Agnieszka Szymańska – Chodnicka zam. Olecko

Gizela Frojman zam. Giżycko

 


Powyższe osoby zaproszone zostaną telefonicznie do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

 

Zaszufladkowano do kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy | Możliwość komentowania Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy terapeuta – terapeuta ds. uzależnień została wyłączona

PUNKT KONSULTACYJNY DO SPRAW PRZEMOCY W RODZINIE W WYDMINACH DZIAŁAJĄCY PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ – PRZEDŁUŻA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ O KOLEJNE DWA LATA

Złożony we wrześniu 2018r. Projekt konkursowy pn. „Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach 2” w ramach Osi priorytetowej 11 włączenie społeczne, Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany do 31 stycznia 2021r.

 

W ramach działalności punktu do dyspozycji mieszkańców Gminy  będzie psycholog dla dorosłych, psycholog dla dzieci i młodzieży, specjalista ds. rodziny, konsultant ds. przemocy, terapeuta ds. uzależnień, dwóch pracowników socjalnych oraz radca prawny. Będą  realizowane równie warsztaty dla rodziców.

Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z bezpłatnej konsultacji i  wsparcia z zakresu właściwego funkcjonowania rodziny, zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach (pl. Rynek 1/4 – niski parter) w godzinach pracy urzędu tj. Poniedziałęk 8 00 – 16 00, wtorek – piątek 7 00 – 15 00

Ponadto wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 87/421 00 19 wew. 213.

Zaszufladkowano do kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy | Możliwość komentowania PUNKT KONSULTACYJNY DO SPRAW PRZEMOCY W RODZINIE W WYDMINACH DZIAŁAJĄCY PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ – PRZEDŁUŻA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ O KOLEJNE DWA LATA została wyłączona

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach o g ł a s z a nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy terapeuta – terapeuta ds. uzależnień

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,
 4. preferowane wykształcenie wyższe kierunek psychologia, socjoterapia, pedagogika, praca socjalna lub z innych dziedzin z koniecznością uzupełnienia wykształcenia o studia podyplomowe: psychologia, socjoterapia, pedagogika, praca socjalna
 5. minimum 2-letni staż pracy,
 6. minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie terapii ds.uzależnień,
 7. minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi,
 8. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa: Ustawy o   

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości,     

przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych,

 1. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność  

korzystania z Internetu oraz obsługi urządzeń biurowych,

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej, dyskrecja,
 3. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej,
 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
 5. kreatywność,
 6. systematyczność,
 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,
 8. wysoka kultura osobista.

 

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. udzielanie poradnictwa skierowanego do sprawców i ofiar przemocy domowej,
 2. organizowanie spotkań indywidualnych ze sprawcami i ofiarami przemocy domowej
 3. uświadamianie sprawcy przemocy w rodzinie, że stosowanie różnych form przemocy
  w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo, że zachowania przemocowe nie są społecznie akceptowane i w żaden sposób nie można ich usprawiedliwiać, że to sprawca ponosi pełną odpowiedzialność za swe czyny, 
 4. diagnozowanie zaburzeń u osób uzależnionych spowodowanych używaniem od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych – zaburzeniami nawyków i popędów w zachowaniach przemocowych
 5. diagnozowanie zaburzeń występujących u członków rodzin (współuzależnionych) – prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin dotkniętych następstwami używania alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych motywowanie osoby uzależnionej od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,
 

 1. substancji psychotropowych albo środków zastępczych – jednocześnie będącej sprawcą przemocy w rodzinie, do podjęcia leczenia odwykowego,
 2. zgłaszanie osoby uzależnionej, stosującej przemoc domową, do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 3. motywowanie sprawcy przemocy w rodzinie do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym, mającym na celu zaprzestanie stosowania przemocy w rodzinie,

 

 

(należy pamiętać, że w przypadku osób, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić jedynie uzupełnienie podstawowej terapii), 

 

 1. udzielenie informacji sprawcy przemocy w rodzinie o podjęciu przez pracownika socjalnego konkretnych działań, jakie będą wobec niego podjęte na skutek zgłoszenia dotyczącego stosowania przemocy w rodzinie,
 2. informowanie osób w rodzinie o konsekwencjach prawnych wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie,
 3. dbałość o ochronę danych osobowych uczestników projektu,
 4. dbałość o zachowanie zasady równości szans, w tym równości płci,
 5.  udział w spotkaniach roboczych z koordynatorem projektu,
 6.  inne zadania zlecone przez Beneficjenta projektu,

14) prowadzenie wymaganej dla potrzeb projektu dokumentacji merytorycznej.

 

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę – 1/5 etatu. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem

 

 

 

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). oraz własnoręcznym podpisem.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia :              21 stycznia 2019 roku, do godziny 9.00

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach lub przesłać pocztą na adres:

                                               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

 

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Terapeuta – terapeuta ds. uzależnień”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty,  które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

    Proces naboru przewiduje dwa etapy:

 1. ocena formalna złożonych dokumentów;
 2. rozmowa kwalifikacyjna.

            W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

            Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno
na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

            Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach  www.bip.wydminy.pl, www.gopswydminy.pl oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.
 

            Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.

Zaszufladkowano do kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy | Możliwość komentowania Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach o g ł a s z a nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy terapeuta – terapeuta ds. uzależnień została wyłączona

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – psycholog dziecięcy

 

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,
 4. preferowane wykształcenie wyższe kierunek psychologia uzupełnione studiami podyplomowymi seksuologia kliniczna
 5. minimum 2-letni staż pracy,
 6. minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe
 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
   umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność  

korzystania z Internetu oraz obsługi urządzeń biurowych,

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej, dyskrecja,
 3. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej,
 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
 5. kreatywność,
 6. systematyczność,
 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,
 8. wysoka kultura osobista.

 

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. wsparcie psychologiczne dzieci oraz młodzieży doświadczających przemocy w rodzinie
 2. poradnictwo i konsultacje psychologiczne poprzez: a) diagnozowanie problemu, czyli zidentyfikowanie trudności z jakimi dziecko/młodzież sobie nie radzą, b) określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem, c) poszukiwanie nowych sposobów przezwyciężania trudności, d) wzmocnienie dzieci/młodzieży w realizowanych przez nich zmianach, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej sytuacji,
 3. dbałość o ochronę danych osobowych w projekcie, w tym danych wrażliwych,
 4. dbałość o zachowanie zasady równości szans, w tym równości płci,
 5. udział w spotkaniach roboczych z koordynatorem projektu,
 6. inne zadania zlecone przez Beneficjenta projektu,
 7. prowadzenie wymaganej dla potrzeb projektu dokumentacji merytorycznej.

 

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę – 1/5 etatu. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszeniem

 

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). oraz własnoręcznym podpisem.

 

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia :              21 stycznia 2019 roku, do godziny 9.00

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach lub przesłać pocztą na adres:

                                               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

 

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – psycholog dziecięcy”, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty,  które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

    Proces naboru przewiduje dwa etapy:

 1. ocena formalna złożonych dokumentów;
 2. rozmowa kwalifikacyjna.

            W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

            Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno
na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

            Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego

 

 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach  www.bip.wydminy.pl, www.gopswydminy.pl oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.        
 

            Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Stanowisko pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zastrzega sobie prawo odwołania naboru na wolne stanowisko urzędnicze bez podania przyczyny.

Zaszufladkowano do kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy | Możliwość komentowania Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – psycholog dziecięcy została wyłączona