Kursy i staże zawodowe dla mieszkańców Gminy Wydminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach rozpoczął kolejną rekrutację do uczestni ctwa w Klubie Integracji Społecznej w Wydminach. Projekt adresowany jest do mieszkańców Gminy Wydminy pozostających bez zatrudnienia, w wieku od 18 do 64 roku życia.Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa, po którym odbędą kursy zawodowe oraz półroczne płatn e staże u wybranego pracodawcy.
Formularze rekrutacyjne przyjmowane są do 17 września 2018r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, w którym można uzyskać szczegółowe informacje.
                                                                        Serdecznie zapraszamy!

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Kursy i staże zawodowe dla mieszkańców Gminy Wydminy została wyłączona

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Pomoc materialna przysługuje:
–  uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończeni  24 roku życia.
– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  –  do czasu  ukończenia realizacji obowiązku nauki.
– uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
– słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych  –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  –  stypendium szkolne  nie przysługuje  dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia albo dyrektora szkoły.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 01 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu określonego wyżej.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego jest do pobrania na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach lub osobiście  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach.
Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania stypendium szkolnego.
Obecnie kryterium dochodowe uprawniające ucznia do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć kwoty  514,00 zł netto na członka rodziny.


UWAGA: Od dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł netto na członka rodziny- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).


Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


Do dochodu nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego
7) świadczenia wychowawczego „500 +”
8) świadczenia z programu „Dobry Start”


Wypłata Stypendium
1. Stypendium jest wypłacane w dwóch okresach wrzesień – grudzień, styczeń – czerwiec danego roku szkolnego  po otrzymaniu dotacji.
2. Realizacja stypendium następuje po rozliczeniu faktur.
3. Faktury przedkłada się w miejscu złożenia wniosku.
4. Wysokość stypendium szkolnego od 1 września 2018r. wyliczana będzie na podstawie ilości uczniów  zakwalifikowanych do przyznania stypendium oraz wysokości otrzymanej dotacji.


Zasiłek szkolny
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH.

wniosek >>>

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego >>>

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW została wyłączona

Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina”

Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2018/2019


 

1. Do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” przyjmowani są uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjalnej, którzy mieszkają na terenie Gminy Wydminy.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” jest złożenie w wyznaczonym terminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku zapisu dziecka do placówki.

3. Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do

7 września 2018 roku.

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Ogniska mogą składać rodzice (opiekunowie prawni), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pedagog szkolny, wychowawcy klas oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez Ognisko.

5. Do Ogniska przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej, sprawiające problemy dydaktyczno – wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” podejmuje Komisja.

7. Lista uczniów przyjętych do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” będzie dostępna od września u wychowawcy świetlicy a także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach; pl. Rynek ¼.

Karta zgłoszenia do Ogniska Wychowawczego 2018 – 2019>>>

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” została wyłączona

Wtorek z Bingo

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Wtorek z Bingo została wyłączona

Dobry Start!

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Gdzie złożyć wniosek ?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach od 1 sierpnia 2018 r w godz. 8:00 – 11:00

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Złożony w kolejnych miesiącach trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 Uwaga!

300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada

Opublikowano Aktualności | Możliwość komentowania Dobry Start! została wyłączona