GRUPA DOBRA MAMA

Znalezione obrazy dla zapytania grupa dobra mama

Asystent rodziny zaprasza na grupę wsparcia „ Dobra Mama” stworzoną z myślą o mamach. Głównym celem grupy jest dzielenie się dobrą praktyką i doświadczeniem z bycia rodzicem dziecka. Spotkania w ramach grupy wsparcia odbywają się co drugą środę w sali górnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach (naprzeciwko biblioteki) o godz. 9.30. Zachęcamy wszystkie mamy do przyjścia na spotkanie dnia 18.09.2019r. Na grupie wymieniamy poglądy na temat wychowania dzieci, radzenia sobie w sytuacjach problemowych. Omawiamy bieżące problemy i staramy się wspólnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Dzielimy się informacjami o instytucjach, specjalistach, lekarzach, którzy są godni polecenia. Miło spędzamy czas, jesteśmy dla siebie. Grupę tworzą przede wszystkim rodzice i to oni wnoszą potencjał, energię, oni dzielą się swoimi doświadczeniami.

Wszystkie osoby chętne zapraszamy do kontaktu telefonicznego, aby umówić się na spotkania grupy „Dobra Mama”.

Telefon do kontaktu 665 079 476

Zaszufladkowano do kategorii Ogloszenia | Możliwość komentowania GRUPA DOBRA MAMA została wyłączona

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt / burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

● Istnieje problem alkoholowy

● Nie ma stałego źródła utrzymania

● Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi

● Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską

● Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji

● Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

● Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Zaszufladkowano do kategorii Ogloszenia | Możliwość komentowania Rodziny wspierające została wyłączona

STYPENDIA SZKOLNE

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ

O STYPENDIA SZKOLNE PROSZONE SĄ

O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW

dot. PRZYZNANIA (STYPENDIÓW SZKOLNYCH)

Zaszufladkowano do kategorii Ogloszenia | Możliwość komentowania STYPENDIA SZKOLNE została wyłączona

Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2019/2020

Podobny obraz
Ognisko Wychowawcze

1. Do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” przyjmowani są uczniowie szkół podstawowych, którzy mieszkają na terenie Gminy Wydminy.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” jest złożenie w wyznaczonym terminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku zapisu dziecka do placówki. Wnioski można osobiście odebrać w GOPS Wydminy lub wydrukować ze strony.

3. Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do:

20 września 2019 roku

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Ogniska mogą składać rodzice (opiekunowie prawni), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pedagog szkolny, wychowawcy klas oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez Ognisko.

5. Do Ogniska przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej, sprawiające problemy dydaktyczno – wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” podejmuje Komisja.

7. Lista uczniów przyjętych do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” będzie dostępna od września u wychowawcy świetlicy a także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach; pl. Rynek ¼.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO OGNISKA WYCHOWAWCZEGO PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WYDMINACH ROK SZKOLNY 2019/2020

Zaszufladkowano do kategorii Ogloszenia | Możliwość komentowania Nabór do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” na rok szkolny 2019/2020 została wyłączona

Punkt Konsultacyjny d/s Przemocy w Rodzinie w Wydminach II na Facebook-u

Zaszufladkowano do kategorii Ogloszenia | Możliwość komentowania Punkt Konsultacyjny d/s Przemocy w Rodzinie w Wydminach II na Facebook-u została wyłączona