Zamówienia publiczne

Wydminy 28.06.2017r.

 

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pl. Rynek 1/4

11-510 Wydminy

 

OGŁOSZENIE

o udzielonym zamówieniu

 

W oparciu o zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej wskazanych progów (określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp), oraz udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp. Zawarte
w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne zamieszczone na stronie internetowej
www.bipwydminy.pl. w dniu 17.05.2017r.

 

Przedmiot zamówienia:

pn. Przeprowadzenie grupowych zajęć z trenerem ds. ekonomii społecznej w zakresie umiejętności społecznych dla 26 uczestników projektu (dwie grupy po 13 osób każda) pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W okresie od 01.07.2017- 25.01.2018r.,

 1. Nazwa (firma) wykonawcy, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia/informacja
  o nieudzielaniu zamówienia
  :

Przedmiotem zamówienia: zajęcia/warsztaty z ekonomii społecznej realizowane w okresie od 1.07.2017r. do 25.07. 2017r., i w okresie od 2.01.2018r., do 25.01.2018r., wybrano ofertę złożoną przez: Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny „Zacisze”, Katarzyna Waszkiewicz-Mikucka, ul. Baczyńskiego 2 lok. U3, 19 – 300 Ełk.

 

Postępowanie zakończono i podpisano w dniu 28.06.2017r.


 

Wydminy 05.06.2017r

OGŁOSZENIE z wyboru ofert

W oparciu o zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej wskazanych progów (określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp), oraz udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp. Zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne zamieszczone na stronie internetowej www.bipwydminy.pl. w dniu 17.05.2017r.

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań pn. Przeprowadzenie grupowych zajęć z ekonomii społecznej w zakresie umiejętności społecznych dla 26 uczestników projektu (dwie grupy po 13 osób każda) pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W okresie od 01.07.2017r.- 25.01.2018r.,
 2. W terminie od dnia ogłoszenia zamówienia tj. 17.05.2017r. do dnia 29.05.2017r. do godz. 13.00, wpłynęły 2 oferty:
   1. Akademia Rozwoju eCONOMIK, Aneta Rozwadowska – Jachacz, ul. Dulęby 1/21,

20-357 Lublin

   1. Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny „ Zacisze”,

Katarzyna Waszkiewicz- Mikucka, ul. Baczyńskiego 2 lok. U3, 19-300 Ełk;

 1. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 13.30 w dniu 29.05.2017r. w pokoju nr 8 budynku GOPS w Wydminach, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy (siedziba Zamawiającego)

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena oferty brutto – 60%

Doświadczenie trenera – 40%

 1. Tabela z badania ofert:

LP

Akademia Rozwoju eCONOMIK, Aneta Rozwadowska – Jachacz,

ul. Dulęby 1/21, 20-357 Lublin

1

Oferta uzyskała łącznie punktów

51,55

2

Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny „ Zacisze”
Katarzyna Waszkiewicz-Mikucka ul. Baczyńskiego 2 lok. U3
19-300 Ełk

   
Oferta uzyskała łącznie punktów

70

7. Za najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 1. Ofertę na przeprowadzenie grupowych zajęć z ekonomii społecznej w zakresie umiejętności społecznych dla 26 uczestników projektu (dwie grupy po 13 osób każda) pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach, złożoną przez : Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny „ Zacisze”, Katarzyna Waszkiewicz- Mikucka, ul. Baczyńskiego 2 lok. U3, 19-300 Ełk, realizowaną w okresie od 01.07.2017r. – 25.07. 2017r., i od 02.01.2018r. – 25.01. 2018r.

Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nr 2 – nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią ogłoszenia na usługi społeczne, spełnia wymagania zawarte w szczegółowym opisie zamówienia i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (cena brutto – 60%, doświadczenie 40% – stanowiące 100 % wagi), uzyskała najwyższą liczbę punktów – 70,00 pkt. podczas dokonanego badania oferty.

Postępowanie zakończono i podpisano w dniu 31.05.2017r.


 

Wydminy 1.06.2017r.

OGŁOSZENIE o udzielonym zamówieniu

W oparciu o zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej wskazanych progów (określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp), oraz udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp. Zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne zamieszczone na stronie internetowej www.bipwydminy.pl. w dniu 03.04.2017r.

Przedmiot zamówienia:

pn. Przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć/ warsztatów psychologicznych w zakresie umiejętności społecznych dla 26 uczestników projektu (dwie grupy po 13 osób każda) pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W okresie od 24.04.2017.- 31.01.2018r.,

 1. Nazwa (firma) wykonawcy, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia / informacja o nieudzielaniu zamówienia:

Część II przedmiotu zamówienia: zajęcia/warsztaty z psychologiem realizowane w okresie od 1.06.2017r. do 25.06. 2017r., i w okresie od 1.12.2017r., do 22.12.2017r., wybrano ofertę złożoną przez: Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych, Katarzyna Topolska, ul. Wojska Polskiego 6, 19-400 Olecko;

Postępowanie zakończono i podpisano w dniu 01.06.2017r.


 

Wydminy, 01.06.2017 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach w miejscu ich zamieszkania, zwane dalej usługą, poprzez:

 1. Samodzielne lub wspólnie z usługobiorcą dokonywanie zakupu artykułów niezbędnych do codziennej egzystencji (w tym leków) w najbliższym sklepie oraz aptece, rozliczanie wydatków.

 2. Przygotowanie posiłku z uwzględnieniem diety zalecanej przez lekarza: odpowiednio na miarę potrzeb śniadania, obiadu lub kolacji).

 3. Podgrzanie i podanie posiłku, pomoc przy jego spożyciu.

 4. Zmycie naczyń po posiłku.

 5. Bieżące sprzątanie mieszkania (z uwzględnieniem oczekiwań usługobiorcy):

1) pokoju usługobiorcy

2) kuchni usługobiorcy –jeżeli mieszka sam lub z osobą niepełnosprawną, chorą przewlekle

3) łazienki i urządzeń sanitarnych – jeżeli mieszka sam lub z osobą niepełnosprawną, chorą przewlekle

 1. sprzątanie całego mieszkania – dotyczy to osób samotnych.

 2. Utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego

 3. Umożliwienie i pomoc w wykonywaniu zabiegów higienicznych, w szczególności: w myciu, w kąpieli, higienie jamy ustnej, czesaniu, goleniu, myciu głowy, dbanie o higienę paznokci rąk i nóg oraz innych niezbędnych klientowi czynności higienicznych.

 4. Pomoc w załatwieniu potrzeb fizjologicznych: pomoc w skorzystaniu z toalety, zmianie pieluch np. typu pampers.

 5. Drobne pranie lekkiej odzieży usługobiorcy, rozwieszenie upranej odzieży i prasowanie.

 6. Zmiana odzieży i bielizny pościelowej.

 7. Prześcielanie łóżka.

 8. Przynoszenie węgla i palenie w piecu.

 9. Przynoszenie wody (jeżeli nie ma jej w domu).

 10. Wynoszenie śmieci.

 11. Zanoszenie i odbiór bielizny pościelowej i odzieży z pralni.

 12. Zgłaszanie do naprawy urządzeń i instalacji domowych.

 13. Współpraca z: Przychodnią lekarską – zamawianie wizyt lekarskich i recept, pielęgniarką środowiskową (dla niewychodzących z domu) oraz pracownikiem socjalnym.

 14. Wizyty z klientem w placówkach służby zdrowia, instytucjach i urzędach – dotyczy osób samotnych.

 15. Załatwianie spraw urzędowych – dotyczy osób samotnych.

 16. Wnoszenie w imieniu klienta opłat związanych m.in. z utrzymaniem lokalu.

 17. Generalne okresowe sprzątanie mieszkania – dotyczy osób samotnych: mycie okien, mycie mebli (od zewnątrz i wewnątrz) , mycie i pastowanie podłóg, kaloryferów, drzwi i futryn, urządzeń sanitarnych, łazienek, zdjęcie pranie i zawieszanie firan i zasłon, pranie koców trzepanie i pranie dywanów, wynoszenie śmieci.

 18. Dbanie o kondycję psychoruchową usługobiorcy oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem:

1) organizowanie spacerów lub pomoc w przemieszczanie się po mieszkaniu

2) prowadzenie rozmów

3) czytanie prasy, książek i ich wymiana w bibliotece

4) pomoc w prowadzeniu korespondencji świadczeniobiorcy

5) pomoc w dotarciu do ośrodków kultury lub innych miejsc wskazanych przez klienta (w obrębie

miejsca zamieszkania)

 1. Utrzymanie stałego kontaktu z pracownikiem Zamawiającego wskazanym do kontaktów w sprawie realizacji umowy.

 2. W razie konieczności, dla osób samotnych, które nie posiadają osób zobowiązanych do alimentacji, odśnieżanie ścieżki do posesji i mieszkania.

 3. W wyjątkowych sytuacjach pomoc w opiece nad zwierzęciem domowym klienta.

Termin realizacji: 2 czerwca 2017 – 31.12.2017 r.

 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

Spółdzielnia Socjalna HS PREKURSOR, Pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy

 1. Pozostali oferenci, którzy złożyli ofertę:

brak

Podstawa prawna ogłoszenia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy usług społecznych w rozumieniu art.138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( tj.Dz.U.z 2015r.,poz 2164 z późn. zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 750 000,0 euro w związku z tym, do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj.Dz.U.z 2016.,poz 380 z późn.zm.).


 Wydminy 29.05.2017r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

usługi opiekuńcze

na wykonanie zamówienia na:

świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach w miejscu ich zamieszkania.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

Publicznych (CPV) :85000000-9 Usługi społeczne i zdrowotne

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy usług społecznych w rozumieniu art.138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( tj.Dz.U.z 2015r.,poz 2164 z późn. zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 750 000,0 euro w związku z tym, do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj.Dz.U.z 2016.,poz 380 z późn.zm.).

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Strona internetowa: www.bip.wydminy.pl,

Godziny urzędowania: PON. 8.00 – 16.00, WT. – PT. 7.00 – 15.00

Tel/Faks do korespondencji w sprawie zamówienia 874210115

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia gopswydminy@wp.pl

I. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy usług społecznych w rozumieniu art.138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( tj.Dz.U.z 2015r.,poz 2164 z późn. zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 750 000,0 euro w związku z tym, do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Szczegółowe warunki dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są określone w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków postępowania o udzielenie zamówienia oraz wszelkie informacje potrzebne do prawidłowego sporządzenia oferty przez Wykonawców. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej( dalej „stronie internetowej”) stanowi zaproszenie do składania ofert.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach w miejscu ich zamieszkania, zwane dalej usługą.

Termin realizacji: 2 czerwca 2017 – 31.12.2017 r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

2. Formularz ofertowy


 

Wydminy 17.05.2017r.

Numer sprawy: KIS/ZP/02/2017/DŁ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:

Przeprowadzenie grupowych zajęć z trenerem ds. ekonomii społecznej w zakresie umiejętności społecznych dla 26 uczestników projektu pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez Gminę Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach:

Osi Priorytetowej: 11. Włączenie społeczne,

Działania 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

Poddziałanie: 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie projektu konkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowy z dnia 23.02.2017r., o numerze RPWM.11.01-28-0121/16-00.

Okres realizacji projektu 1.03.2017r. – 30.09.2019r.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

Publicznych (CPV) :85121270-6 – Usługi psychiatryczne i psychologiczne

:85312320-8- Usługa doradcza

ISTOTNE WARUNKI ZAMAWIENIA

Podstawa prawna:

Postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego dotyczy usług społecznych w rozumieniu art.138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( tj.Dz.U.z 2015r.,poz 2164 z późn. zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 750 000,0 euro w związku z tym, do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj.Dz.U.z 2016.,poz 380 z późn.zm.).

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Strona internetowa: www.bip.wydminy.pl,

Godziny urzędowania: PON. 8.00 – 16.00, WT. – PT. 7.00 – 15.00

Tel/Faks do korespondencji w sprawie zamówienia 874210115

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia gopswydminy@wp.pl

Zatwierdzam w dniu ………………………r.

I. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy usług społecznych w rozumieniu art.138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( tj.Dz.U.z 2015r.,poz 2164 z późn. zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 750 000,0 euro w związku z tym, do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Szczegółowe warunki dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są określone w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków postępowania o udzielenie zamówienia, warunków uczestnictwa Wykonawców w postępowaniu oraz wszelkie informacje potrzebne do prawidłowego sporządzenia oferty przez Wykonawców. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej( dalej „stronie internetowej”) stanowi zaproszenie do składania ofert.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmującą przeprowadzenie grupowych zajeć/warsztatów z trenerem ds. ekonomii społecznej w zakresie umiejętności społecznych dla 26 uczestników/uczestniczek projektu pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowanego w ramach:

Osi Priorytetowej: 11. Włączenie społeczne,

Działania 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

Poddziałanie: 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie projektu konkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowy z dnia 23.02.2017r., o numerze RPWM.11.01-28-0121/16-00.

W zajęciach weźmie udział 26 osób, wyłonionych w procesie rekrutacji problemowej, które podzielone zostaną na dwie grupy po 13 osób każda. Uczestnikami projektu będą osoby pow. 18. roku życia, w wieku produkcyjnym, bez prawa do świadczeń emerytalnych, zam. gminę Wydminy. Osoby doznające wykluczenia społecznego i /lub zagrożone ryzykiem ubóstwa w tym w pierwszej kolejności osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób ( tzw. oddalonych od rynku pracy ), o niskich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Wyłonione w trakcie przeprowadzonej rekrutacji we współpracy z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach a także pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku.

1.Termin realizacji : I grupa od 1lipca 2017r. – 25 lipca 2017r.;

II grupa od 2 stycznia 2018r. – 25 stycznia 2018r;

2.Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników warsztatów poprzez prowadzenie imiennych list obecności a także na bieżąco informowanie Zamawiającego o nieobecności w którym ta wystąpiła.

3.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć z datą, godziną, tematem.

4.Każdy uczestnik warsztatów musi otrzymać na własność: program szkolenia i harmonogram zajęć.

5.Wykładowcy prowadzący zajęcia, w trakcie ich prowadzenia, powinni posiadać identyfikatory zawierające imię i nazwisko.

6.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów, zgodnie z wymogami prawa określonymi w odrębnych przepisach i w zakresie zgodności z tymi przepisami.

7. Zamawiający zapewni salę warsztatową z infrastrukturą biurową.

III SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA;

Przedmiotem zamówienia są zajęcia/ warsztaty z ekonomi społecznej realizowane w okresie

od 1.07.2017r., do 25.07. 2017r., i od 2.01.2018r., do 25.01. 2018r.

Zamówienie będzie realizowane zgodnie z przedstawionym terminarzem, co należy uwzględnić składając ofertę.

1. Zajęcia/Warsztaty z trenerem ds. ekonomii społecznej: zostaną przeprowadzone w celu nabycia umiejętności poruszania się w sektorze ekonomii społecznej.

a)Zamówienie na przeprowadzenie grupowych warsztatów udzielone zostanie w łącznym wymiarze czasowym 60 godzin zegarowych dla grupy w tym:

– grupa I – 13 osób, 30h., zajęć grupowych w okresie od 1.07.2017r., do 25.07. 2017r.

– grupa 2 – 13 osób, 30h. zajęć grupowych, w okresie od 2.01.2018r., do 25.01. 2018r.

b)warsztaty będą odbywały się w budynku GOPS Wydminy, pl. Rynek 1/4,(I piętro pok.8) od poniedziałku w godzinach 8 00 – 16 00, i od wtorku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00 (z wyłączeniem sobót i niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

c)w warsztatach łącznie weźmie udział 26 uczestników projektu, którzy podzieleni zostaną na dwie grupy po 13 osób każda.

d)Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą wykształcenie wyższe i w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedna usługę/zlecenia dla co najmniej 10 osób w zakresie ekonomii społecznej.

e)Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie ustalony przez Zamawiającego, w porozumieniu z Wykonawcą najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

f)minimalny zakres merytoryczny warsztatów powinien obejmować następujące zagadnienia: – ekonomi społecznej i otoczenia, w tym spółdzielni socjalnej, NGO, – możliwość samozatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,

– zakładanie spółdzielni socjalnej: zasady, przepisy prawne, etapy zakładania spółdzielni, statut, rejestracja, funkcjonowanie spółdzielni socjalnej, „dobre praktyki”.

IV Warunki udziału w postępowaniu

1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca oświadczy, że będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz wykwalifikowanym personelem , które posiadają niżej opisane kwalifikacje:

a)Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą wykształcenie wyższe i w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedna usługę/zlecenia dla co najmniej 10 osób w zakresie ekonomii społecznej.

b)Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3.).

V. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust.5

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5.ustawy PZP

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Zał. nr 3.).

 2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (Zał. nr 4.).

 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. i 2. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach, w oświadczeniu o którym mowa w pkt 2.

 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 i 2.

 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta była została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a ) przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Zał. nr 5.).

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( Zał. nr 6.).

7. Inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia:

a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy PZN.

Dodatkowo:

Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy PZP, zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany (zał. nr 7.).

Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystego opakowania np. koperty, folii. Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja i wymiana informacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2012r.poz1529 oraz z 2015r., poz 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług droga elektroniczną, (Dz.U. z 2013r. Poz. 1422. z 2015r.poz 1844 oraz z 2016r. Poz. 147 i 615).

 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej Korespondencją) za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług droga elektroniczną– każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 3. Forma przekazania dokumentów za pośrednictwem faksu i droga elektroniczną(mailem) nie dotyczy: ofert, pełnomocnictw oraz oświadczeń. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.

 4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem sprawy:

KIS/ZP/02/2017/DŁ

 1. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 2. Prosi się by wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania była kierowana do zamawiającego z dopiskiem: „Klub Integracji Społecznej” w Wydminach, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 3. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na stronie www.bip.wydminy.pl można także odebrać w siedzibie Zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, w godzinach urzędowania Zamawiającego, pn 8:00-16:00, wt-pt 7:00-15:00

 4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania jest Pani Dorota Łabuz, e-mail:d.labuz@wydminy.pl, tel/fax 874210115

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce oraz termin składania ofert:

a) Oferty należy składać w w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w Wydminach, Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, I piętro w pok. nr 8. za

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.-

Prawo pocztowe, osobiści lub za pośrednictwem posłańca.

b) Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2017 r. o godz. 13:00 ( decyduje

data i godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego).

c) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.

d) W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu

ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r.,poz 1529 oraz

z 2015r., poz.1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, jako termin złożenia

przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

a) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.05.2017r. o godz. 13:30 w siedzibie

Zmawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy,

I piętro w pok. nr 8.

b) Otwarcie ofert jest jawne. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni

są o stawienie się o godz. 13:30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach.

  1. Bezpośredni przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen złożonych ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
 2. W przypadku podpisania oferty lub do kumentów do niej załączonych przez osobę(y)upełnomocnioną(e), należy dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.
 3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo.
 6. Oferta powinna być trwale spięta oraz mieć ponumerowane zapisane strony.
 7. Jeżeli SIWZ nie stanowi inaczej dokumenty muszą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem”. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych Podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te Podmioty.
 8. Na kompletną ofertę składa się ( obligatoryjnie):

a) formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o

zamówieniu (Załącznik Nr 1.).

c) Oświadczenia ( Załączniki: od 3 do 4)

b) pełnomocnictwo- o ile dotyczy.

 1. Oferta i wszystkie inne wymagane oświadczenia muszą być złożone na drukach formularzy załączonych do ogłoszenia lub przepisanych z zachowaniem pełnego zakresu treści.
 1. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
 2. Oferty należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym jej odczytanie przed otwarciem, zaadresowanie na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy i oznaczenie nazwą, adresem Wykonawcy oraz hasłem:

Oferta na przygotowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych w Klubie Integracji Społecznej w Wydminach”

Znak postępowania: KIS/ZP/02/2017/DŁ

Nie otwierać przed 29.05.2017r. godz. 13:30”

 1. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy , by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

 2. W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialność za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania ofert, a w przypadku składania ofert pocztą lub poczta kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

 3. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych na uprzednio przygotowana treść oferty.

 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość lub na jedną jego część ( tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe ( tym tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie ofert/ofert złożonych przez wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.

 5. Zmiana / wycofanie oferty: wymaga formy pisemnej. Na kopercie należy umieścić informację odpowiednio „ZMIANA OFERTY na … lub „WYCOFANIE OFERTY na … ”. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

 6. Wszelkie koszty związane z opracowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

 7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy PZP, zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany (załącznik nr 8.).

Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.(Dz.U. Z 2003 r. Nr.153.poz 1503 z późn. zm.) Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystego opakowania np. koperty, folii.

 1. W sytuacji niedochowania należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty.

 2. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej ceny ofert.

XII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Pojecie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U.z 2015 poz 2164 z późn. zm).
 2. Cena oferty to cena brutto.
 3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonywania przedmiotu zamówienia.
 4. Ceny jednostkowe podane w ofercie nie podlegają negocjacjom. Ceny jednostkowe podane w ofercie są niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.
 5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
 6. W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia .
 7. Ceny należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w obcych walutach.
 8. Zamawiający nie udziela zaliczek.
 9. Ewentualne zniżki,upusty,rabaty itp. muszą być zawarte w cenie oferty.
 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W formularzu ofertowym wykonawca wpisuje cenę tylko do tych części do których składa ofertę.
 11. W formularzu ofertowym należy podać ceny:

a) Cena jednostkowa/ kosztorysowa za godzinę szkolenia x ilość godzin szkolenia w ramach

warsztatu.

 1. W formularzu ofertowym należy podać największe doświadczenie zawodowe osoby/ternera realizującej zamówienie zgodnie z określonymi wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o zamówieniu: Przedmiotem zamówienia są: zajęcia/ warsztaty z ekonomi społecznej;

a) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą wykształcenie wyższe i w okresie

ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedna usługę/zlecenia dla co najmniej 10 osób

w zakresie ekonomii społecznej.

 1. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ zajęć osoby/trenera o tematyce takiej samej lub podobnej należy podać w miesiącach.

XIII. Badanie oferty

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie dokładnie sprawdzone, czy oferty zostały

sporządzone zgodnie z wymogami niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.

2. Ocena oferty będzie dokonywana dwuetapowo:

  1. 1. W pierwszym etapie oferty oceniane będą w aspekcie formalnym, obejmującym ocenę oferty pod względem jej zgodności z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu.

   1. Badania poprawności formalnej danej oferty (czy oferta jest ważna jak również czy nie podlega odrzuceniu) dokonane zostanie na podstawie niżej przedstawionych zasad.

   2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu;

b) została złożona w innej formie niż pisemna;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. 2. W drugim etapie oferty oceniane będą w aspekcie merytorycznym, tzn. pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert( Rozdział XIV ogłoszenia).Ten etap oceny obejmuje wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

3. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

4. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

d) poprawienie omyłek następuje poprzez odpowiednią adnotację w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Wzór protokołu określa Zamawiający mając na względzie zapewnienie jawności i przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia.

XIV. Kryteria oceny ofert

  1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według następujących

kryteriów:

a) Cena – 60%

b) Największe doświadczenie zawodowe jednej osoby/ trenera realizującego zajęcia/warsztaty w danej części (doświadczenie w prowadzeniu zajęć/warsztatów o tematyce takiej samej lub podobnej) – 40%

  1. Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:

KRYTERIUM: Cena – 60%

ocena zostanie dokonana następująco:

Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

———————————————————————— X 60% x 100=…..pkt

Cena badanej oferty brutto

KRYTERIUM: Największe doświadczenie zawodowe jednej osoby/ trenera skierowanej do realizacji zajęć/warsztatów w danej części (doświadczenie w prowadzeniu zajęć/warsztatów o tematyce takiej samej lub podobnej) – 40%

ocena zostanie dokonana następująco:

Doświadczenie trenera do12 miesięcy – 0 pkt

Doświadczenie trenera powyżej 12 nie więcej niż 24 miesięcy – 10 ptk

Doświadczenie trenera powyżej 24 nie więcej niż 36 miesięcy – 20 pkt

Doświadczenie trenera powyżej 36 nie więcej niż 48 miesięcy – 30 pkt

Doświadczenie trenera powyżej 48 miesięcy – 40 pkt

   1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów.

XV. Wybór wykonawcy, ogłoszenie wyników

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który przedłożył najkorzystniejsza ofertę z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców,którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, określonym w art. 94 ustawy PZP., po którym upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą

przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93.1,2 ustawy PZP.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,o których mowa w punkcie powyżej na stronie internetowej http://bip.wydminy.pl/ oraz w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy.

XVI. Unieważnienie postępowania

 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzucenia;

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć;

d) w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem Ogłoszenia o zamówieniu, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchylać się będzie od zawarcia umowy.

 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców, zamieszczając zawiadomienie o unieważnieniu postanowienia wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej.

XVII. Informacje o formalnościach jakie, powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

  1. Zamawiający, po uprawomocnieniu się czynności wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. W sytuacji, gdy zaproponowany termin nie będzie dla Wykonawcy dogodny, Wykonawca ma możliwość wnioskowania o zmianę terminu podpisania umowy, jednakże Zamawiający podejmie decyzję ostateczną o jego zmianie.

  2. Zawiadomienie, może być przekazywane pisemnie, w formie faksu lub drogą elektroniczną.

  3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana,mogą zostać zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- wybór formy zastrzega się dla Zamawiającego, zawierającą, co najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c) sposób rozliczeń między Wykonawcami a Zamawiającym

d) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

e) Spółka cywilna, której oferta została wybrana, może zostać zobowiązana do przedłożenia Zamawiającemu umowy spółki cywilnej- wybór formy zastrzega się dla Zamawiającego.

  1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi: dane osób wskazanych w Umowie.

  2. Wykonawca w imieniu którego umowę zawierał będzie pełnomocnik lub pełnomocnicy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ( najpóźniej w dniu zawarcia umowy) oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza odpowiedzialnych/odpowiedzialnego pełnomocnictw/a chyba że Wykonawca dołączy do swojej oferty wymagane pełnomocnictwa/o, z których/ego wynikać będzie, że – w imieniu tego Wykonawcy- osoba/osoby w nim wskazana/e jest/są uprawniona/e do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XVIII. Wzór umowy

  1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowią Załącznik Nr 2. do ogłoszenia o zamówieniu – Wzór umowy.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

  1. Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art.179- 198g)

XVIII. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są: zajęcia/ warsztaty z ekonomi społecznej realizowane w okresie od 1.07.2017r., do 25.07. 2017r., i w od 2.01.2018r., do 25.01. 2018r. Ofertę należy złożyć na całość zamówienia. W formularzu ofertowym należy wpisać cenę brutto do składanej oferty.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
 2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

XIX. Załączniki:

Następujące załączniki stanowią integralną część Ogłoszenia o zamówieniu

Załącznik nr 1. – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. – Wzór umowy

Załącznik nr 3. – Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22ust.1 Ustawy PZP

Załącznik nr 4. – Oświadczenie dot wykluczenia z postępowania art 25a ust.1

Załącznik nr 5. – Wykaz usług

Załącznik nr 6. – Wykaz Osób

Załącznik nr 7. –Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa


Wydminy 26.04.2017r

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pl. Rynek 1/4

11-510 Wydminy

OGŁOSZENIE

o udzielonym zamówieniu

W oparciu o zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej wskazanych progów (określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp), oraz udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp. Zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne zamieszczone na stronie internetowej www.bipwydminy.pl. w dniu 03.04.2017r.

 1. Przedmiot zamówienia:

pn. Przeprowadzenie grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, psychologicznego oraz zajęć z ekonomii społecznej w zakresie umiejętności społecznych dla 26 uczestników projektu (dwie grupy po 13 osób każda) pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W okresie od 24.04.2017.- 31.01.2018r.,

 1. Nazwa (firma) wykonawcy, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia / informacja o nieudzielaniu zamówienia:

1) Część I przedmiotu zamówienia: doradztwo zawodowe realizowane w okresie od 24.04.2017r. – 26.05. 2017r., i w okresie od 1.10.2017r. – 25.11. 2017r., wybrano ofertę złożoną przez: Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny „ Zacisze”, Katarzyna Waszkiewicz- Mikucka, ul. Baczyńskiego 2 lok. U3, 19-300 Ełk;

Postępowanie zakończono i podpisano w dniu 26.04.2017r.


Wydminy 14.04.2017r

OGŁOSZENIE
z wyboru najkorzystniejszej oferty

W oparciu o zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej wskazanych progów (określonych na podstawie art. 138g ustawy Pzp), oraz udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp. Zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne zamieszczone na stronie internetowej www.bipwydminy.pl. w dniu 03.04.2017r.

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań pn. Przeprowadzenie grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, psychologicznego oraz zajęć z ekonomii społecznej w zakresie umiejętności społecznych dla 26 uczestników projektu (dwie grupy po 13 osób każda) pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W okresie od 24.04.2017.- 31.01.2018r.,
 2. W terminie od dnia ogłoszenia zamówienia tj. 03.04.2017r. do dnia 11.04.2017r. do godz. 11.00, wpłynęły 4 oferty:

1) Rajos Consulting, Rafał Stelmasik , ul ul. C.K. Norwida 1,37-550 Radymno;

2) Centrum Szkoleń Wielozawodowych „DELTA”,Jakub Błaszczyk,ul. Sandomierska 26a

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski;

3) Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych, Katarzyna Topolska, ul. Wojska Polskiego 6

19-400 Olecko;

4) Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny „ Zacisze”, Katarzyna Waszkiewicz-

Mikucka, ul. Baczyńskiego 2 lok. U3, 19-300 Ełk;

 1. Otwarcie ofert nastąpiło o godz. 11.30 w dniu 11.04.2017r. w pokoju nr 8 budynku GOPS w Wydminach, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy (siedziba Zamawiającego)

 2. Po sesji otwarcia wpłynęła jedna oferta: Akademia Rozwoju eCONOMIK, Aneta Rozwadowska Jachacz, ul. Dulęby 1/21,20-357 Lublin, która nie została otwarta i odesłana do oferenta.
 3. Kryteria oceny ofert:

Cena oferty brutto – 60%

Doświadczenie trenera – 40%

 1. Tabela z badania ofert:

 

LP

Rajos Consulting Rafał Stelmasik ul. C.K. Norwida 1
37-550 Radymno

1

Cz. I

nie dotyczy

Cz. II

66,89 pkt

Cz. III

nie dotyczy

2

Centrum Szkoleń Wielozawodowych „DELTA” Jakub Błaszczyk ul. Sandomierska 26a
27-400 Ostrowiec Św.

Cz. I

66,87 pkt

Cz. II

80,00 pkt

Cz. III

80,00 pkt

3

Ośrodek Badań i Usług
Psychologicznych Katarzyna Topolska ul. Wojska Polskiego 6
19-400 Olecko

Cz. I

nie dotyczy

Cz. II

92,83 pkt

Cz. III

nie dotyczy

4

Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny „ Zacisze”
Katarzyna Waszkiewicz-Mikucka ul. Baczyńskiego 2 lok. U3
19-300 Ełk

Cz. I

90,00 pkt

Cz. II

nie dotyczy

Cz. III

nie dotyczy

 

7. Za najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 1. Część I przedmiotu zamówienia: doradztwo zawodowe realizowane w okresie w okresie od 24.04.2017r. – 26.05. 2017r., i w okresie od 1.10.2017r. – 25.11. 2017r., wybrano ofertę złożoną przez: Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny „ Zacisze”, Katarzyna Waszkiewicz- Mikucka, ul. Baczyńskiego 2 lok. U3, 19-300 Ełk;

Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nr 4 – nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią ogłoszenia na usługi społeczne, spełnia wymagania zawarte w szczegółowym opisie zamówienia i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (cena brutto – 60%, doświadczenie 40% – stanowiące 100 % wagi), uzyskała najwyższą liczbę punktów – 90,00 pkt. podczas dokonanego badania oferty.

 1. Część II przedmiotu zamówienia: zajęcia/warsztaty z psychologiem realizowane w okresie od 1.06.2017r. do 25.06. 2017r., i w okresie od 1.12.2017r., do 20.12. 2017r., wybrano ofertę złożoną przez: Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych, Katarzyna Topolska, ul. Wojska Polskiego 6, 19-400 Olecko;

Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nr 3 – nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią ogłoszenia na usługi społeczne, spełnia wymagania zawarte w szczegółowym opisie zamówienia i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (cena brutto – 60%, doświadczenie 40% – stanowiące 100 % wagi), uzyskała najwyższą liczbę punktów – 92,83 pkt. podczas dokonanego badania oferty.

 1. Część III przedmiotu zamówienia: zajęcia/ warsztaty z ekonomi społecznej realizowane w okresie od 1.07.2017r., do 25.07. 2017r., i w od 2.01.2018r., do 25.01. 2018r. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia tej części (III części zamówienia), na podstawie art. 93. 1. pzp., ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części (III części zamówienia).

Postępowanie zakończono i podpisano w dniu 14.04.2017r.


Wydminy 03.04.2017r.

Numer sprawy: KIS/ZP/01/2017/DŁ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na wykonanie zamówienia pn:

Przeprowadzenie grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, psychologicznego oraz zajęć z ekonomii społecznej w zakresie umiejętności społecznych dla 26 uczestników projektu pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez Gminę Wydminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach:

Osi Priorytetowej: 11. Włączenie społeczne,

Działania 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

Poddziałanie: 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie projektu konkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowy z dnia 23.02.2017r., o numerze RPWM.11.01-28-0121/16-00.

Okres realizacji projektu 1.03.2017r. – 30.09.2019r.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

Publicznych (CPV) :85121270-6 – Usługi psychiatryczne i psychologiczne

:85312320-8- Usługa doradcza

ISTOTNE WARUNKI ZAMAWIENIA

Podstawa prawna:

Postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego dotyczy usług społecznych w rozumieniu art.138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( tj.Dz.U.z 2015r.,poz 2016 z późn. zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 750 000,0 euro w związku z tym, do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj.Dz.U.z 2016.,poz 380 z późn.zm.).

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres: Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

Strona internetowa: www.bip.wydminy.pl,

Godziny urzędowania: PON. 8.00 – 16.00, WT. – PT. 7.00 – 15.00

Tel/Faks do korespondencji w sprawie zamówienia 874210115

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia gopswydminy@wp.pl

Zatwierdzam w dniu ………………………r.

I. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy usług społecznych w rozumieniu art.138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych( tj.Dz.U.z 2015r.,poz 2016 z późn. zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 750 000,0 euro w związku z tym, do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Szczegółowe warunki dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są określone w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu. Ogłoszenie o zamówieniu zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków postępowania o udzielenie zamówienia, warunków uczestnictwa Wykonawców w postępowaniu oraz wszelkie informacje potrzebne do prawidłowego sporządzenia oferty przez Wykonawców. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej( dalej „stronie internetowej”) stanowi zaproszenie do składania ofert.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmującą przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć/warsztatów z doradztwa zawodowego, psychologii i ekonomii społecznej w zakresie umiejętności społecznych dla 52 uczestników/uczestniczek projektu pn.: Klub Integracji Społecznej w Wydminach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowanego w ramach:

Osi Priorytetowej: 11. Włączenie społeczne,

Działania 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

Poddziałanie: 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie projektu konkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowy z dnia 23.02.2017r., o numerze RPWM.11.01-28-0121/16-00. Okres realizacji projektu 1.03.2017r. – 30.09.2019r.

W zajęciach weźmie udział 26 osób, wyłonionych w procesie rekrutacji problemowej, które podzielone zostaną na dwie grupy po 13 osób każda. Uczestnikami projektu będą osoby pow. 18. roku życia, w wieku produkcyjnym, bez prawa do świadczeń emerytalnych, zam. gminę Wydminy. Osoby doznające wykluczenia społecznego i /lub zagrożone ryzykiem ubóstwa w tym w pierwszej kolejności osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób ( tzw. oddalonych od rynku pracy ), o niskich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Wyłonione w trakcie przeprowadzonej rekrutacji we współpracy z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach a także pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku.

1.Termin warsztatów: od 24 kwietnia 2017r. do 31 stycznia 2018r.

2.Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników warsztatów poprzez prowadzenie imiennych list obecności a także na bieżąco informowanie Zamawiającego o nieobecności w którym ta wystąpiła.

3.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć z datą, godziną, tematem.

4.Każdy uczestnik warsztatów musi otrzymać na własność: program szkolenia i harmonogram zajęć.

5.Wykładowcy prowadzący zajęcia, w trakcie ich prowadzenia, powinni posiadać identyfikatory zawierające imię i nazwisko.

6.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów, zgodnie z wymogami prawa określonymi w odrębnych przepisach i w zakresie zgodności z tymi przepisami.

7. Zamawiający zapewni salę warsztatową z infrastrukturą biurową.

III SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA;

Zamówienie podzielone jest na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z poniższych części. Wszystkie części zamówienia będą realizowane zgodnie z przedstawionym terminarzem, co należy uwzględnić składając ofertę na więcej niż jedna część zamówienia. Ofert można składać na dowolną ilość części.

Część I przedmiotu zamówienia: doradztwo zawodowe realizowane w okresie w okresie od

24.04.2017r. – 26.05. 2017r., i w okresie od 1.10.2017r. – 25.11. 2017r.

Część II przedmiotu zamówienia:zajęcia/warsztaty z psychologiem realizowane w okresie

od 1.06.2017r. do 25.06. 2017r., i w okresie od 1.12.2017r., do 20.12. 2017r.

Część III przedmiotu zamówienia: zajęcia/ warsztaty z ekonomi społecznej realizowane w okresie

od 1.07.2017r., do 25.07. 2017r., i w od 2.01.2018r., do 25.01. 2018r.

1. Zajęcia/Warsztaty z doradztwa zawodowego: zostanie przeprowadzone w celu określenia osobistych predyspozycji i uzdolnień uczestników projektu.

a)zamówienie na przeprowadzenie grupowych i indywidualnych warsztatów udzielone zostanie w łącznym wymiarze czasowym 92 godzin zegarowych dla grupy w tym:

– grupa I – 13 osób, 40h zajęć grupowych, 52h indywidualnych (4h na uczestnika) = 92h w okresie od 24.04.2017r., do 26.05. 2017r.

– grupa 2 – 13 osób, 40h zajęć grupowych, 52h indywidualnych (4h na uczestnika) = 92h w okresie od 1.10.2017r., do 25.11. 2017r.

b) zajęcia/warsztaty będą odbywały się w budynku GOPS Wydminy, pl. Rynek 1/4,(I piętro pok.8) od poniedziałku w godzinach 8 00 – 16 00, i od wtorku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00 (z wyłączeniem sobót i niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

c)w warsztatach łącznie weźmie udział 26 uczestników projektu, które podzielone zostaną na dwie grupy po 13 osób każda..

d)wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą wykształcenie wyższe i w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedną usługę/zlecenie dla co najmniej 10 osób w zakresie aktywizacji zawodowej, osobą legitymującą się co najmniej 12- miesięcznym stażem pracy i doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów umiejętności społeczno – zawodowych.

e)szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie ustalony przez Zamawiającego, w porozumieniu z Wykonawcą najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

f)minimalny zakres merytoryczny warsztatów powinien obejmować następujące zagadnienia:

– przygotowanie i realizacja Indywidualnego Planu Działania, skuteczne i nowoczesne metody poszukiwania pracy,

– pisanie listów motywacyjnych, CV,

– określanie profilu zawodowego,

– przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,

– przeprowadzenie zajęć grupowych oraz indywidualnych uwzględniających doradztwo pod kątem możliwości dalszego kształcenia z rozeznaniem lokalnego rynku pracy,

– wspieranie aktywności społecznej i zawodowej,

– współpraca z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej, środowiskiem lokalnym oraz innymi instytucjami na rzecz uczestników projektu,

– prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań,

– udzielanie porad, wskazówek, informacji i instrukcji uczestnikom poszukującym pracy

– pomoc w rozwiązywaniu problemów bezrobotnym, w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,

– udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, oraz możliwościach szkolenia i kształcenia z wykorzystaniem zasobów informacji w formie drukowanej, audiowizualnej oraz innych nowoczesnych technik przekazu opartego na technologii teleinformatycznej,

– udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmiany kwalifikacji,

– badanie zainteresowań i uzdolnień zawodowych.

2. zajęcia/warsztaty psychologiczne: zostanie przeprowadzone przez doradców/ psychologów w celu pomocy w wyjściu z bierności, podniesieniu motywacji w poszukiwaniu pracy oraz własnej samooceny.

a)zamówienie na przeprowadzenie grupowych i indywidualnych warsztatów udzielone zostanie w łącznym wymiarze czasowym 92 godzin zegarowych dla grupy w tym:

– grupa I – 13 osób, 40h. zajęć grupowych, 52h. indywidualnych (4h. na uczestnika) = 92h. w okresie od 1.06.2017r., do 25.06. 2017r.

– grupa 2 – 13 osób, 40h. zajęć grupowych, 52h. indywidualnych (4h. na uczestnika) = 92h. w okresie od 1.12.2017r., do 20.12. 2017r.

b)zajęcia/warsztaty będą odbywały się w budynku GOPS Wydminy, pl. Rynek 1/4,(I piętro pok.8) od poniedziałku w godzinach 8 00 – 16 00, i od wtorku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00 (z wyłączeniem sobót i niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

c)w warsztatach łącznie weźmie udział 26 uczestników projektu, które podzielone zostaną na dwie grupy po 13 osób każda.

d)wykonawca wykaże, że posiada osobę posiadającą dyplom magistra psychologii polskiej uczelni lub wykształcenie uzyskane za granicą uznane za równorzędne w Rzeczpospolitej Polskiej oraz min. roczne doświadczenie z zakresu prowadzenia zajęć z psychologii dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

e)szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie ustalony przez Zamawiającego, w porozumieniu z Wykonawcą najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

f)minimalny zakres merytoryczny warsztatów powinien obejmować następujące

zagadnienia:

– radzenie sobie ze stresem,

– podnoszenie motywacji w poszukiwaniu pracy,

– stawianie sobie celów i dążenie do ich realizacji,

– udzielanie wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów życiowych uczestników ( słabe i mocne strony),

– poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych,

– budowanie pozytywnego myślenia i poczucia własnej wartości,

– odkrywanie potencjału tkwiącego w uczestnikach.

3. Zajęcia/Warsztaty z trenerem ds. ekonomii społecznej: zostaną przeprowadzone w celu nabycia umiejętności poruszania się w sektorze ekonomii społecznej.

a)Zamówienie na przeprowadzenie grupowych warsztatów udzielone zostanie w łącznym wymiarze czasowym 60 godzin zegarowych dla grupy w tym:

– grupa I – 13 osób, 30h., zajęć grupowych w okresie od 1.07.2017r., do 25.07. 2017r.

– grupa 2 – 13 osób, 30h. zajęć grupowych, w okresie od 2.01.2018r., do 25.01. 2018r.

b)warsztaty będą odbywały się w budynku GOPS Wydminy, pl. Rynek 1/4,(I piętro pok.8) od poniedziałku w godzinach 8 00 – 16 00, i od wtorku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00 (z wyłączeniem sobót i niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

c)w warsztatach łącznie weźmie udział 26 uczestników projektu, które podzielone zostaną na dwie grupy po 13 osób każda.

d)Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą wykształcenie wyższe i w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedna usługę/zlecenia dla co najmniej 10 osób w zakresie ekonomii społecznej.

e)Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie ustalony przez Zamawiającego, w porozumieniu z Wykonawcą najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

f)minimalny zakres merytoryczny warsztatów powinien obejmować następujące zagadnienia: – ekonomi społecznej i otoczenia, w tym spółdzielni socjalnej, NGO, – możliwość samozatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej,

– zakładanie spółdzielni socjalnej zasady, przepisy prawne, etapy zakładania spółdzielni, statut, rejestracja, funkcjonowanie spółdzielni socjalnej, „dobre praktyki”

III. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: od 24 kwietnia 2017r. do 31.01.2018 roku.

IV Warunki udziału w postępowaniu

1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca oświadczy, że będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz wykwalifikowanym personelem , które posiadają niżej opisane kwalifikacje:

Część I przedmiotu zamówienia: doradztwo zawodowe

a)wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą wykształcenie wyższe i w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedną usługę/zlecenie dla co najmniej 10 osób w zakresie aktywizacji zawodowej, osobą legitymującą się co najmniej 12- miesięcznym stażem pracy i doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów umiejętności społeczno – zawodowych.

b)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

c)Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do określonej działalności, jeżeli wykonawca jest wpisany (zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) do rejestru agencji zatrudnienia. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3.).

Część II przedmiotu zamówienia:zajęcia/warsztaty z psychologiem

a)Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą dyplom magistra psychologii polskiej uczelni lub wykształcenie uzyskane za granicą uznane za równorzędne w Rzeczpospolitej Polskiej oraz min. roczne doświadczenie z zakresu prowadzenia zajęć z psychologii dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

b)Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

c)Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3.).

Część III przedmiotu zamówienia: zajęcia/ warsztaty z ekonomi społecznej

a)Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą wykształcenie wyższe i w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedna usługę/zlecenia dla co najmniej 10 osób w zakresie ekonomii społecznej.

b)Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 3.).

V. Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust.5

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5.ustawy PZP

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 1. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Zał. nr 3.).

 2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (Zał. nr 4.).

 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. i 2. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach, w oświadczeniu o którym mowa w pkt 2.

 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 i 2.

 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta była została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a ) przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (Zał. nr 5.).

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( Zał. nr 6.).

7. Inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia:

a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1

b) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy PZN.

Dodatkowo:

Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy PZP, zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany (zał. nr 7.).

Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystego opakowania np. koperty, folii. Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja i wymiana informacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2012r.poz1529 oraz z 2015r., poz 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług droga elektroniczną, (Dz.U. z 2013r. Poz. 1422. z 2015r.poz 1844 oraz z 2016r. Poz. 147 i 615).

 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej Korespondencją) za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług droga elektroniczną– każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 3. Forma przekazania dokumentów za pośrednictwem faksu i droga elektroniczną(mailem) nie dotyczy: ofert, pełnomocnictw oraz oświadczeń. Zamawiający nie dopuszcza składania wniosków, oświadczeń i innych informacji telefonicznie.

 4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem sprawy:

KIS/ZP/01/2017/DŁ

 1. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 2. Prosi się by wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania była kierowana do zamawiającego z dopiskiem: „Klub Integracji Społecznej” w Wydminach, projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 3. SIWZ została opublikowana na stronie www.bip.wydminy.pl można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, w godzinach urzędowania Zamawiającego, pn 8:00-16:00,wt-pt 7:00-15:00

 4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania jest Pani Dorota Łabuz, e-mail:d.labuz@wydminy.pl, tel/fax 874210115

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu

związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego

terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Miejsce oraz termin składania ofert:

a) Oferty należy składać w w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej w Wydminach, Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, I piętro w pok. nr 8. za

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.-

Prawo pocztowe, osobiści lub za pośrednictwem posłańca.

b) Termin składania ofert upływa w dniu 11.04.2017 r. o godz. 11:00 ( decyduje

data i godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego).

c) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom.

d) W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu

ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r.,poz 1529 oraz

z 2015r., poz.1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, jako termin złożenia

przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

a) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2017r. o godz. 11:30 w siedzibie

Zmawiającego tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Rynek ¼, 11-510 Wydminy,

I piętro w pok. nr 8.

b) Otwarcie ofert jest jawne. Zainteresowani udziałem w otwarciu ofert Wykonawcy proszeni

są o stawienie się o godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach.

  1. Bezpośredni przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę,jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen złożonych ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
 2. W przypadku podpisania oferty lub do9kumentów do niej załączonych przez osobę(y)upełnomocnioną(e), należy dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.
 3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo.
 6. Oferta powinna być trwale spięta oraz mieć ponumerowane zapisane strony.
 7. Jeżeli SIWZ nie stanowi inaczej dokumenty muszą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem”. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych Podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te Podmioty.
 8. Na kompletną ofertę składa się ( obligatoryjnie):

a) formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o

zamówieniu (Zał. Nr 1.).

c) Oświadczenia ( Załączniki: od 3 do 4)

b) pełnomocnictwo- o ile dotyczy.

 1. Oferta i wszystkie inne wymagane oświadczenia muszą być złożone na drukach formularzy załączonych do ogłoszenia lub przepisanych z zachowaniem pełnego zakresu treści.
 2. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
 3. Oferty należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym jej odczytanie przed otwarciem, zaadresowanie na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy i oznaczenie nazwą, adresem Wykonawcy oraz hasłem:

Oferta na przygotowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych w Klubie Integracji Społecznej w Wydminach”

Znak postępowania: KIS/ZP/01/2017/DŁ

Nie otwierać przed 11.04.2017r. godz. 11:00”

 1. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy , by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

 2. W przypadku braku powyższego opisu, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialność za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania ofert, a w przypadku składania ofert pocztą lub poczta kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

 3. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek zmian merytorycznych na uprzednio przygotowana treść oferty.

 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość lub na jedną jego część ( tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe ( tym tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie ofert/ofert złożonych przez wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.

 5. Zmiana / wycofanie oferty: wymaga formy pisemnej. Na kopercie należy umieścić informację odpowiednio „ZMIANA OFERTY na … lub „WYCOFANIE OFERTY na … ”. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

 6. Wszelkie koszty związane z opracowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

 7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy PZP, zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany (załącznik nr 8.).

Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.(Dz.U. Z 2003 r. Nr.153.poz 1503 z późn. zm.) Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystego opakowania np. koperty, folii.

 1. W sytuacji niedochowania należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty.

 2. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczącej ceny ofert.

XII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Pojecie „cena” rozumiana zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U.z 2015 poz 2164 z późn. zm).
 2. Cena oferty to cena brutto.
 3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonywania przedmiotu zamówienia.
 4. Ceny jednostkowe podane w ofercie nie podlegają negocjacjom. Ceny jednostkowe podane w ofercie są niezmienne do końca realizacji przedmiotu umowy.
 5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego.
 6. W cenie brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z całkowitym zgodnym z prawem wykonaniem przedmiotu zamówienia .
 7. Ceny należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w obcych walutach.
 8. Zamawiający nie udziela zaliczek.
 9. Ewentualne zniżki,upusty,rabaty itp. muszą być zawarte w cenie oferty.
 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W formularzu ofertowym wykonawca wpisuje cenę tylko do tych części do których składa ofertę.
 11. W formularzu ofertowym należy podać ceny:

a) Cena jednostkowa/ kosztorysowa za godzinę szkolenia x ilość godzin szkolenia w ramach warsztatu. Dotyczy części I,II,III

 1. W formularzu ofertowym należy podać największe doświadczenie zawodowe osoby/ternera realizującej zamówienie zgodnie z określonymi wymaganiami zawartymi w Ogłoszeniu o zamówieniu:

Część I przedmiotu zamówienia: doradztwo zawodowe

a)wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą wykształcenie wyższe i w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedną usługę/zlecenie dla co najmniej 10 osób w zakresie aktywizacji zawodowej, osobą legitymującą się co najmniej 12- miesięcznym stażem pracy i doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów umiejętności społeczno – zawodowych.

Część II przedmiotu zamówienia:zajęcia/warsztaty z psychologiem

a)Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą dyplom magistra psychologii polskiej uczelni lub wykształcenie uzyskane za granicą uznane za równorzędne w Rzeczpospolitej Polskiej oraz min. roczne doświadczenie z zakresu prowadzenia zajęć z psychologii dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Część III przedmiotu zamówienia: zajęcia/ warsztaty z ekonomi społecznej

a)Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą wykształcenie wyższe i w okresie ostatnich trzech lat wykonał co najmniej jedna usługę/zlecenia dla co najmniej 10 osób w zakresie ekonomii społecznej.

 1. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów/ zajęć osoby/trenera o tematyce takiej samej lub podobnej należy podać w miesiącach.

XIII. Badanie oferty

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie dokładnie sprawdzone, czy oferty zostały

sporządzone zgodnie z wymogami niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.

2. Ocena oferty będzie dokonywana dwuetapowo:

  1. 1. W pierwszym etapie oferty oceniane będą w aspekcie formalnym, obejmującym ocenę oferty pod względem jej zgodności z wymogami Ogłoszenia o zamówieniu.

   1. Badania poprawności formalnej danej oferty (czy oferta jest ważna jak również czy nie podlega odrzuceniu) dokonane zostanie na podstawie niżej przedstawionych zasad.

   2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu;

b) została złożona w innej formie niż pisemna;

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    1. 2. W drugim etapie oferty oceniane będą w aspekcie merytorycznym, tzn. pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert( Rozdział XII ogłoszenia).Ten etap oceny obejmuje wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

  1. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  2. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

d) poprawienie omyłek następuje poprzez odpowiednią adnotację w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Wzór protokołu określa Zamawiający mając na względzie zapewnienie jawności i przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia.

XIV. Kryteria oceny ofert

  1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą według następujących

kryteriów:

a) Cena – 60%

b) Największe doświadczenie zawodowe jednej osoby/ trenera realizującego zajęcia/warsztaty w danej części (doświadczenie w prowadzeniu zajęć/warsztatów o tematyce takiej samej lub podobnej) – 40%

  1. Liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:

KRYTERIUM: Cena – 60%

ocena zostanie dokonana następująco:

Najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

———————————————————————— X 60% x 100=…..pkt

Cena badanej oferty brutto

KRYTERIUM: Największe doświadczenie zawodowe jednej osoby/ trenera skierowanej do realizacji zajęć/warsztatów w danej części (doświadczenie w prowadzeniu zajęć/warsztatów o tematyce takiej samej lub podobnej) – 40%

ocena zostanie dokonana następująco:

Doświadczenie trenera do12 miesięcy – 0 pkt

Doświadczenie trenera powyżej 12 nie więcej niż 24 miesięcy – 10 ptk

Doświadczenie trenera powyżej 24 nie więcej niż 36 miesięcy – 20 pkt

Doświadczenie trenera powyżej 36 nie więcej niż 48 miesięcy – 30 pkt

Doświadczenie trenera powyżej 48 miesięcy – 40 pkt

   1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów.

   2. Punktacja ofert będzie dokonana z uwzględnieniem podziału na części tj. Oddzielna dla każdej części zamówienia.

XV. Wybór wykonawcy, ogłoszenie wyników

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który przedłożył najkorzystniejsza ofertę z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym postępowaniu.

 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców,którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom;

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne;

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

d) terminie, określonym w art. 94 ustawy PZP., po którym upływie umowa w sprawie

zamówienia publicznego może być zawarta.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród

pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą

przesłanki unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 93.1,2 ustawy PZP.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,o których mowa w punkcie powyżej na stronie internetowej http://bip.wydminy.pl/ oraz w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach Pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy.

XVI. Unieważnienie postępowania

 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzucenia;

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć;

d) w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem Ogłoszenia o zamówieniu, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchylać się będzie od zawarcia umowy.

 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców, zamieszczając zawiadomienie o unieważnieniu postanowienia wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej.

XVII. Informacje o formalnościach jakie, powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

  1. Zamawiający, po uprawomocnieniu się czynności wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. W sytuacji, gdy zaproponowany termin nie będzie dla Wykonawcy dogodny, Wykonawca ma możliwość wnioskowania o zmianę terminu podpisania umowy, jednakże Zamawiający podejmie decyzję ostateczną o jego zmianie.

  2. Zawiadomienie, może być przekazywane pisemnie, w formie faksu lub drogą elektroniczną.

  3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana,mogą zostać zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- wybór formy zastrzega się dla Zamawiającego, zawierającą, co najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

c) sposób rozliczeń między Wykonawcami a Zamawiającym

d) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

e) Spółka cywilna ,której oferta została wybrana, może zostać zobowiązana do przedłożenia Zamawiającemu umowy spółki cywilnej- wybór formy zastrzega się dla Zamawiającego.

  1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi: dane osób wskazanych w Umowie.

  2. Wykonawca w imieniu którego umowę zawierał będzie pełnomocnik lub pełnomocnicy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ( najpóźniej w dniu zawarcia umowy) oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza odpowiedzialnych/odpowiedzialnego pełnomocnictw/a chyba że Wykonawca dołączy do swojej oferty wymagane pełnomocnictwa/o, z których/ego wynikać będzie, że – w imieniu tego Wykonawcy- osoba/osoby w nim wskazana/e jest/są uprawniona/e do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XVIII. Wzór umowy

  1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowią Załącznik Nr 2. do ogłoszenia o zamówieniu – Wzór umowy.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

  1. Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art.179- 198g)

XVIII. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych:

Część I przedmiotu zamówienia: doradztwo zawodowe realizowane w okresie w okresie od

24.04.2017r., do 26.05. 2017r., i w okresie od 1.10.2017r., do 25.11. 2017r.

Część II przedmiotu zamówienia:zajęcia/warsztaty z psychologiem realizowane w okresie

od 1.06.2017r., do 25.06. 2017r., i w okresie od 1.12.2017r., do 20.12. 2017r.

Część III przedmiotu zamówienia: zajęcia/ warsztaty z ekonomi społecznej realizowane w okresie

od 1.07.2017r., do 25.07. 2017r., i w od 2.01.2018r., do 25.01. 2018r.

 1. Oferty można składać na dowolną ilość części. Brak ceny w formularzu ofertowym oznacza, że wykonawca nie nie składa oferty dla danej części zamówienia. W formularzu ofertowym należy wpisać ceny tylko dla części do których wykonawca składa ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
 3. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

XIX. Załączniki:

Następujące załączniki stanowią integralną część Ogłoszenia o zamówieniu

Załącznik nr 1. – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2. – Wzór umowy

Załącznik nr 3. – Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22ust.1 Ustawy PZP

Załącznik nr 4. – Oświadczenie dot wykluczenia z postępowania art 25a ust.1

Załącznik nr 5. – Wykaz usług

Załącznik nr 6. – Wykaz Osób

Załącznik nr 7. –Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa


 

Wydminy, 22.02.2017 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl/Rynek 1/4 , 11-510 Wydminy
 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach.
 3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

  Webicon Lesław Kryczałło , 09-410 Płock , ul.Kasztanowa 29a

 4. Pozostali oferenci, którzy złożyli ofertę:

 1. DPR Corporation Sp zoo , 31-030 Kraków , ul.Librowszczyzna 3

 2. ARTBORO R.Łacna, B.Świtniewski , GK System Sp zoo SC , 46-022 Zawada ul. Turawska 9

 3. Webicon Lesław Kryczałlo , 09-410 Płock , ul.Kasztanowa 29a

 4. Altrix Sp zoo , 03-152 Warszawa , ul.Modlińska 246C

 5. Infobox Sp zoo SKA , 43-400 Cieszyn , ul.Kraszewskiego 9

5. Oferent – AJHmedia Sp zoo , ul.Gierdziejewskiego , 02-495 Warszawa, któremu udzielono w dniu 14 lutego 2017 r. zamówienia na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego jw., w dniu 21 lutego 2017 r. złożył oświadczenie o odstąpieniu od realizacji zamówienia.

Podstawa prawna ogłoszenia: Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


Wydminy, 15.02.2017 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl/Rynek 1/4 , 11-510 Wydminy
 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę Multimedialnego Infokiosku dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach.
 3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia

  Webicon Lesław Kryczałlo

  09-410 Płock , ul.Kasztanowa 29a

 4. Pozostali oferenci, którzy złożyli ofertę:

 1. DPR Corporation Sp zoo , 31-030 Kraków , ul.Librowszczyzna 3

 2. ARTBORO R.Łacna, B.Świtniewski , GK System Sp zoo SC , 46-022 Zawada ul. Turawska 9

 3. Infomiasto.com.sc , 47-400 Racibórz , ul.Zakładowa 2

 4. Infobox Sp zoo SKA , 43-400 Cieszyn , ul.Kraszewskiego 9

 5. AJH media Sp zoo , ul.Gierdziejewskiego 7/41 , 02-495 Warszawa

 6. Altrix Sp zoo , 03-152 Warszawa , ul.Modlińska 246C

 7. iMedia Joanna Sawicka , 15-680 Białystok, ul.Produkcyjna 98A

Podstawa prawna ogłoszenia: Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


Wydminy, 14.02.2017 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl/Rynek 1/4 , 11-510 Wydminy
 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach.
 3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

  AJH media Sp. z o.o.

  02-495 Warszawa , ul. Gierdziejewskiego 7/41

 4. Pozostali oferenci, którzy złożyli ofertę:

 1. DPR Corporation Sp zoo , 31-030 Kraków , ul.Librowszczyzna 3

 2. ARTBORO R.Łacna, B.Świtniewski , GK System Sp zoo SC , 46-022 Zawada ul. Turawska 9

 3. Webicon Lesław Kryczałlo , 09-410 Płock , ul.Kasztanowa 29a

 4. Altrix Sp zoo , 03-152 Warszawa , ul.Modlińska 246C

 5. Infobox Sp zoo SKA , 43-400 Cieszyn , ul.Kraszewskiego 9

Podstawa prawna ogłoszenia: Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


Wydminy, 13.02.2017 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl/Rynek 1/4 , 11-510 Wydminy
 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: organizowanie warsztatów na rzecz wzmacniania więzi rodzinnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Wydminach w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach, w terminie do 15.02.2017r. – 31.12.2018 r.
 3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

  Gabinet Psychoterapii Integratywnej

  Gizela Dorota Dąbrowska

  ul. Ogrodowa 28 , 19-300 Ełk

  Pozostali oferenci, którzy złożyli ofertę:

 1. Prywatna Pracowania Psychologiczna , Magdalena Sobolewska, 11-500 Giżycko,

  ul. Jagiełly 6A lok.51

 2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Halina Chorążewicz , 12-100 Szczytno

  ul.Lidzbarska 6

Podstawa prawna ogłoszenia: Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


Wydminy, 03.02.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 1. opis przedmiotu zamówienia:

  Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl.Rynek1/4, 11-510 Wydminy, zaprasza do złożenia oferty na organizowanie warsztatów na rzecz wzmacniania więzi rodzinnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Wydminach , w terminie do 15.02.2017r. – 31.12.2018 r.

  Zamówienie obejmuje zorganizowanie przez trenera ds. kształtowania postaw rodzinnych warsztatów podnoszących wiedzę oraz kształtujących pozytywne postawy wśród 120 uczestników projektu dot. przeciwdziałania przemocy domowej. Ilość godzin pracy trenera w całym projekcie – 160 , sposób zatrudnienia trenera – umowa zlecenie. Celem warsztatów jest wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa komunikacji między jej członkami oraz podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie okazywania miłości, bycia konsekwentnym i umiejętności stawiania granic. Podczas treningu rodzice poznają sekrety komunikacji i ustalania zasad oraz reguł panujących w domu. Zajęcia będą organizowane na podstawie Metody Porozumienia bez Przemocy ; dni i godziny świadczenia usług do ustalenia z Zamawiającym; usługi powinny być świadczone w godzinach pracy GOPS w Wydminach, czyli między 7.00 a 15.00 (wtorek-piątek ) i 8.00-16.00 (poniedziałek). Warsztaty będą odbywały się w wyznaczonych pomieszczeniach GOPS w Wydminach, udostępnianych Wykonawcy usługi bezpłatnie.

 2. termin wykonania zamówienia: 15.02.2017 r. – 31.12.2018r.

 3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  Wykonawca musi posiadać wyższe wykształcenie na kierunkach : pedagogika, psychologia, socjologia lub socjoterapia oraz minimum roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć na rzecz wzmacniania więzi rodzinnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Musi także wycenić i przedstawić cenę brutto/brutto za usługę, w tym podać oferowaną kwotę w złotych brutto/brutto za godzinę usługi, a także kwotę brutto/brutto łącznie za cały okres realizacji projektu. W kwocie brutto/brutto muszą być zawarte zarówno koszty pracownika, jak i pracodawcy.

  Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków poprzez analizę oferty Oferenta, w tym stosownych oświadczeń zawartych w punkcie III oferty, a po wyborze najkorzystniejszej oferty poprosi potencjalnego Wykonawcę usługi o przedstawienie dokumentów wymienionych w punkcie 4.

 4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  W postępowaniu wymagane będą następujące dokumenty :

  – dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego na kierunkach : pedagogika, psychologia, socjologia lub socjoterapia,

  – dokument potwierdzający minimum roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć na rzecz wzmacniania więzi rodzinnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Ww. dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, na jego prośbę, po dokonaniu przez Zamawiającego oceny przedstawionych ofert .

 5. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami drogą telefoniczną /faxem pod numerem telefonu 87 42 10 115, drogą tradycyjną : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl.Rynek 1/4, 11-510 Wydminy lub/i pocztą elektroniczną na adres : e.stajuda@wydminy.pl.

  Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Ewa Stajuda – Inspektor – Koordynator Projektu.

 6. wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy

 7. termin związania ofertą: 30 dni .

 8. opis sposobu przygotowywania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.

 9. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  Dokumenty należy złożyć do dnia 10 lutego 2017 roku, do godziny 10.00, osobiście – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach, przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy lub mailem na adres gopswydminy@wp.pl.

  w kopercie opisanej : „Zorganizowanie warsztatów dla uczestników projektu dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydminach” lub pod takim tytułem w formie oferty przesyłanej drogą mailową.

  W przypadku dostarczenia oferty pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Zamawiającego. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2017 r. o godz. 10.30 w miejscu jw.

 10. opis sposobu obliczenia ceny:

  Potencjalny Wykonawca musi wycenić usługę i przedstawić swoją ofertę w cenach brutto/brutto, w tym podać kwotę w złotych brutto/brutto za godzinę usługi, a także kwotę brutto/brutto łącznie za cały okres realizacji usługi. W cenie brutto/brutto muszą być zawarte zarówno koszty pracownika, jak i pracodawcy.

 11. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami :

  a) wykształcenie i doświadczenie zawodowe – 75% (max. 75 punktów), oceniane wg następujących zasad :

  – posiadane stosowne wykształcenie i kwalifikacje – tak/nie ( w przypadku braku wymaganego wykształcenia i doświadczenia oferta zostanie odrzucona )

  – 1-3 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć na rzecz wzmacniania więzi rodzinnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie z wymogami zamówienia – max.25 pkt

  – 3-6 lat doświadczenia jw. – max.50 pkt

  – powyżej 6 lat doświadczenia jw. – max 75 pkt

  b) proponowana cena za usługę brutto – 25 % ( max. 25 punktów).

  Maksymalnie Oferent może uzyskać 100 punktów.

 12. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

  Po wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca usługi przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.

 13. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy

 14. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: nie dotyczy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej gopswydminy.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Wzór oferty >>>

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wydminy, 02.02.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA. WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 1. opis przedmiotu zamówienia:

  Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl.Rynek1/4, 11-510 Wydminy, zaprasza do złożenia oferty na dostawę, montaż, podłączenie do Internetu, konfigurację i uruchomienie  Multimedialnego Infokiosku oraz dostawę Urządzenia Wielofunkcyjnego dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego ds. przemocy w Rodzinie w Wydminach.

  a. Multimedialny Infokiosk (czyli komputer przeznaczony do publicznego dostępu) przeznaczony będzie dla klientów Punktu Konsultacyjnego i ustawiony będzie w publicznie dostępnym miejscu. Infokiosk zawierać będzie informacje i wskazówki dot.przemocy domowej, aspektów prawnych , sposobów rozwiązywania problemów życiowych.

  Urządzenie wielofunkcyjne zostanie zintegrowane z Multimedialnym Infokioskiem, a za jego pomocą będzie istniała możliwość wydruku wniosków , formularzy , bądź informacji dotyczących przemocy domowej.

  Multimedialny Infokiosk , jako urządzenie wolno-stojące, wewnętrzne powinien zawierać minimum następujące elementy składowe : monitor min.19”, nakładkę dotykową IR, komputer PC, głośniki, oprogramowanie zarządzające, wszystko zabudowane konstrukcją stalową lakierowaną na ustalony z Zamawiającym kolor z palety RAL, konstrukcja spełniająca funkcje wizualne oraz zapewniająca bezpieczeństwo urządzeniu, odporna na zarysowania.

  b. Urządzenie wielofunkcyjne będzie zintegrowane z Infokioskiem umożliwiające wydruk stron internetowych, informacji tematycznych zawartych w Infokiosku. Technologia druku laserowa (mono) , wydajność 10000 stron/m-c, pamięć 32 MB.

  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na dostawę tylko jednego urządzenia.

 2. termin wykonania zamówienia: 13.02.017 r – 28.02.2017 r.

 3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie swojej oferty na stosownym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.

  Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków poprzez analizę oferty Oferenta, w tym stosownych oświadczeń zawartych w punkcie III formularza oferty.

  Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych, czyli na dostawę tylko jednego urządzenia.

 4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 5. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami drogą telefoniczną pod numerem telefonu 87 42 10 115, drogą tradycyjną : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl.Rynek 1/4, 11-510 Wydminy lub/i pocztą elektroniczną na adres : e.stajuda@wydminy.pl.

  Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Ewa Stajuda – Inspektor – Koordynator Projektu.

 6. wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy

 7. termin związania ofertą: 30 dni .

 8. opis sposobu przygotowywania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.

  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na dostawę tylko jednego urządzenia.

 9. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  Dokumenty należy złożyć do dnia 10 lutego 2017 roku, do godziny 10.00, osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach, przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy lub mailem na adres gopswydminy@wp.pl.

  w kopercie opisanej : „Oferta na dostawę Multimedialnego Infokiosku oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wydminach” lub zawrzeć ww. nazwę przedmiotu dostawy w tytule E-maila.

  W przypadku dostarczenia oferty pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Zamawiającego.

  Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2017r. o godz. 10.30 w miejscu jw.

 10. opis sposobu obliczenia ceny:

  Potencjalny Wykonawca musi przedstawić swoją ofertę w cenach brutto, w rozbiciu na cenę netto oraz należny podatek VAT.

  Należy podać cenę na oba zamawiane/dostarczane urządzenia oddzielnie.

  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na dostawę tylko jednego urządzenia.

 11. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami :

  a) Multimedialny Infokiosk

  – proponowana cena brutto za dostarczane urządzenie (wraz z instalacją) – 80% (max. 80

  punktów),

  – gwarancja i rękojmia – 20 % (max.20 punktów)

  b) Urządzenie wielofunkcyjne

  – proponowana cena za dostarczone urządzenie – 90% ( max. 90 punktów)

  – gwarancja i rękojmia – 10 % (max. 10 punktów)

  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na dostawę tylko jednego urządzenia.

  Każde z urządzeń objętych zamówieniem będzie oceniane oddzielnie, według podanych wyżej kryteriów. O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydowała ilość uzyskanych punktów na każde z urządzeń oddzielnie ( cena + okres gwarancji). Dopuszcza się zatem sytuację, że każde z urządzeń może być dostarczone przez innego Wykonawcę.

 12. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

  Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 13. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy

 14. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: nie dotyczy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej gopswydminy.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Wzór oferty >>>

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wydminy, dnia 02.02. 2017 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA

ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek 1/4 , 11-510 Wydminy
 2. Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmowało zorganizowanie warsztatów na rzecz wzmacniania więzi rodzinnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, podnoszących wiedzę oraz zmierzających do kształtowania pozytywnych postaw wśród uczestników projektu dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydminach, do zrealizowania w terminie od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
 3. Unieważnia się postępowanie określone w punkcie 2 jw. ze względu na fakt, że cena otrzymanej najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna ogłoszenia: Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


Wydminy, 01.02.2017

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA

ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek 1/4 , 11-510 Wydminy
 2. Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmowało dostawę Multimedialnego Infokiosku oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach.
 3. Na skutek zaistniałej pomyłki niemożliwej na tym etapie postępowania do usunięciu lub skorygowania Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie dostawy Multimedialnego Infokiosku oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie.

  Pomyłka dotyczy zamieszczenia niespójnych informacji w dokumentach dotyczących postępowania.


Wydminy, dnia 30.01.2017r.

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl/Rynek 1/4 , 11-510 Wydminy
 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach.
 3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

  Webicon Lesław Kryczało

  09-410 Płock , ul.Kasztanowa 29a

 4. Pozostali oferenci, którzy złożyli ofertę:

 1. Media Joanna Sawicka , 15-680 Białystok , ul.Produkcyjna 98A

 2. DPJ System Dariusz Mościcki , 03-321 Warszawa , ul.Palestyńska 8/72.

 3. KSERKOM Tomasz Zmarzły , 33-100 Tarnów , ul.Romanowicza 32

 4. Altrix Sp zoo , 03-152 Warszawa , ul.Modlińska 246C

 5. Infobox Sp zoo SKA , 43-400 Cieszyn , ul.Kraszewskiego 9

 6. DPR Corporation Sp zoo , 31-030 Kraków , ul.Librowszczyzna 3

 7. ARTBORO R.Łacna, B.Świtniewski , GK System Sp zoo SC , 46-022 Zawada ul. Turawska 9

Podstawa prawna ogłoszenia: Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


Wydminy, dnia 30.01.2017r.

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl/Rynek 1/4 , 11-510 Wydminy
 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę, montaż, podłączenie do Internetu, konfigurację oraz uruchomienie  Multimedialnego Infokiosku dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach.
 3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

  Media Joanna Sawicka

  15-680 Białystok , ul.Produkcyjna 98A

 4. Pozostali oferenci, którzy złożyli ofertę:

 1. DPJ System Dariusz Mościcki , 03-321 Warszawa , ul.Palestyńska 8/72.

 2. KSERKOM Tomasz Zmarzły , 33-100 Tarnów , ul.Romanowicza 32

 3. Altrix Sp zoo , 03-152 Warszawa , ul.Modlińska 246C

 4. Infobox Sp zoo SKA , 43-400 Cieszyn , ul.Kraszewskiego 9

 5. Webicon Lesław Kuryłło, 09-410 Płock , ul.Kasztanowa 29a

 6. DPR Corporation Sp zoo , 31-030 Kraków , ul.Librowszczyzna 3

 7. ARTBORO R.Łacna, B.Świtniewski , GK System Sp zoo SC , 46-022 Zawada ul. Turawska 9

Podstawa prawna ogłoszenia: Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


Wydminy, dnia 30.01.2017r.

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl/Rynek 1/4 , 11-510 Wydminy
 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: prowadzenie poradnictwa prawnego dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach.
 3. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia:

  Kancelaria Radcy Prawnego

  Marta Wojsa , 10-334 Olsztyn , ul. Reymonta 4a/4

 4. Pozostali oferenci, którzy złożyli ofertę:

 1. Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Czerniecki , ul.Liliowa 15/22 , 11-041 Olsztyn

Podstawa prawna ogłoszenia: Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


Wydminy, dnia 24.01.2017 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko – ASYSTENT RODZINY – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach.

L.p. Imię i nazwisko Miejscowość  
1. Żaneta Dorota Drozdowska Wydminy  
       

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 Wydminy, dnia 24.01.2017 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze- PSYCHOLOG – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach.

L.p. Imię i nazwisko Miejscowość  
1. Elżbieta Szajrych Giżycko  
2. Agnieszka Szymańska – Chodnicka Olecko  
3. Katarzyna Topolska Olecko  
       

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wydminy, dnia 24.01.2017 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze- STARSZY TERAPEUTA – TERAPEUTA DS.PRZEMOCY – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach.

L.p. Imię i nazwisko Miejscowość  
1. Elżbieta Szajrych Giżycko  
2. Agnieszka Szymańska – Chodnicka Olecko  
3. Gizela Maria Frojman Giżycko  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wydminy, dnia 24.01.2017 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze- STARSZY REFERENT – OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach.

L.p. Imię i nazwisko Miejscowość  
1. Żaneta Dorota Drozdowska Wydminy  
2. Paweł Grądzki Wydminy  
3. Dorota Łabuz Giżycko  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


Wydminy, dnia 24.01.2017 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze- STARSZY TERAPEUTA – TERAPEUTA DS. UZALEŻNIEŃ – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach.

L.p. Imię i nazwisko Miejscowość
1. Gizela Maria Frojman Giżycko

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Wydminy, dnia 24.01.2017 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze- SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach.

L.p. Imię i nazwisko Miejscowość
1. Elżbieta Szajrych Giżycko

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Wydminy, 19.01.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 1. opis przedmiotu zamówienia:

  Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl.Rynek1/4, 11-510 Wydminy, zaprasza do złożenia oferty na organizowanie warsztatów na rzecz wzmacniania więzi rodzinnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w Wydminach , w terminie do 01.02.2017r. – 31.12.2018 r.

  Zamówienie obejmuje zorganizowanie przez trenera ds. kształtowania postaw rodzinnych warsztatów podnoszących wiedzę oraz kształtujących pozytywne postawy wśród 120 uczestników projektu dot. przeciwdziałania przemocy domowej. Ilość godzin pracy trenera w całym projekcie – 160 , sposób zatrudnienia trenera – umowa zlecenie. Celem warsztatów jest wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa komunikacji między jej członkami oraz podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie okazywania miłości, bycia konsekwentnym i umiejętności stawiania granic. Podczas treningu rodzice poznają sekrety komunikacji i ustalania zasad oraz reguł panujących w domu. Zajęcia będą organizowane na podstawie Metody Porozumienia bez Przemocy ; dni i godziny świadczenia usług do ustalenia z Zamawiającym; usługi powinny być świadczone w godzinach pracy GOPS w Wydminach, czyli między 7.00 a 15.00 (wtorek-piątek ) i 8.00-16.00 (poniedziałek). Warsztaty będą odbywały się w wyznaczonych pomieszczeniach GOPS w Wydminach, udostępnianych Wykonawcy usługi bezpłatnie.

 2. termin wykonania zamówienia: 01.02.2017 r. – 31.12.2018r.

 3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  Wykonawca musi posiadać wyższe wykształcenie na kierunkach : pedagogika, psychologia, socjologia lub socjoterapia oraz minimum roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć na rzecz wzmacniania więzi rodzinnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Musi także wycenić i przedstawić cenę brutto/brutto za usługę, w tym podać oferowaną kwotę w złotych brutto/brutto za godzinę usługi, a także kwotę brutto/brutto łącznie za cały okres realizacji projektu. W kwocie brutto/brutto muszą być zawarte zarówno koszty pracownika, jak i pracodawcy.

  Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków poprzez analizę oferty Oferenta, w tym stosownych oświadczeń zawartych w punkcie III oferty, a po wyborze najkorzystniejszej oferty poprosi potencjalnego Wykonawcę usługi o przedstawienie dokumentów wymienionych w punkcie 4.

 4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  W postępowaniu wymagane będą następujące dokumenty :

  – dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego na kierunkach : pedagogika, psychologia, socjologia lub socjoterapia,

  – dokument potwierdzający minimum roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć na rzecz wzmacniania więzi rodzinnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  Ww. dokumenty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, na jego prośbę, po dokonaniu przez Zamawiającego oceny przedstawionych ofert .

 5. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami drogą telefoniczną /faxem pod numerem telefonu 87 42 10 115, drogą tradycyjną : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl.Rynek 1/4, 11-510 Wydminy lub/i pocztą elektroniczną na adres : e.stajuda@wydminy.pl.

  Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Ewa Stajuda – Inspektor – Koordynator Projektu.

 6. wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy

 7. termin związania ofertą: 30 dni .

 8. opis sposobu przygotowywania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.

 9. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  Dokumenty należy złożyć do dnia 27 stycznia 2017 roku, do godziny 10.00, osobiście – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach, przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy lub mailem na adres gopswydminy@wp.pl.

  w kopercie opisanej : „Zorganizowanie warsztatów dla uczestników projektu dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydminach” lub pod takim tytułem w formie oferty przesyłanej drogą mailową.

  W przypadku dostarczenia oferty pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Zamawiającego. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 stycznia o godz. 10.30 w miejscu jw.

 10. opis sposobu obliczenia ceny:

  Potencjalny Wykonawca musi wycenić usługę i przedstawić swoją ofertę w cenach brutto/brutto, w tym podać kwotę w złotych brutto/brutto za godzinę usługi, a także kwotę brutto/brutto łącznie za cały okres realizacji usługi. W cenie brutto/brutto muszą być zawarte zarówno koszty pracownika, jak i pracodawcy.

 11. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami :

  a) wykształcenie i doświadczenie zawodowe – 75% (max. 75 punktów), oceniane wg następujących zasad :

  – posiadane stosowne wykształcenie i kwalifikacje – tak/nie ( w przypadku braku wymaganego wykształcenia i doświadczenia oferta zostanie odrzucona )

  – 1-3 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć na rzecz wzmacniania więzi rodzinnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zgodnie z wymogami zamówienia – max.25 pkt

  – 3-6 lat doświadczenia jw. – max.50 pkt

  – powyżej 6 lat doświadczenia jw. – max 75 pkt

  b) proponowana cena za usługę brutto – 25 % ( max. 25 punktów).

  Maksymalnie Oferent może uzyskać 100 punktów.

 12. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

  Po wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca usługi przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.

 13. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy

 14. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: nie dotyczy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej gopswydminy.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Wzór oferty >>>

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Wydminy, 17.01.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 1. opis przedmiotu zamówienia:

  Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl.Rynek1/4, 11-510 Wydminy, zaprasza do złożenia oferty na dostaw, montaż, podłączenie do Internetu, konfigurację i uruchomienie  Multimedialnego Infokiosku oraz dostawę Urządzenia Wielofunkcyjnego dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego ds. przemocy w Rodzinie w Wydminach.

  Multimedialny Infokiosk ( czyli komputer przeznaczony do publicznego dostępu) przeznaczony będzie dla klientów Punktu Konsultacyjnego i ustawiony będzie w publicznie dostępnym miejscu. Infokiosk zawierać będzie informacje i wskazówki dot.przemocy domowej, aspektów prawnych , sposobów rozwiązywania problemów życiowych.

  Urządzenie wielofunkcyjne zostanie zintegrowane z Multimedialnym Infokioskiem, a za jego pomocą będzie istniała możliwość wydruku wniosków , formularzy , bądź informacji dotyczących przemocy domowej.

  Multimedialny Infokiosk , jako urządzenie wolno-stojące, wewnętrzne powinien zawierać minimum następujące elementy składowe : monitor min.19”, nakładkę dotykową IR, komputer PC, głośniki, oprogramowanie zarządzające, wszystko zabudowane konstrukcją stalową lakierowaną na ustalony z Zamawiającym kolor z palety RAL, konstrukcja spełniająca funkcje wizualne oraz zapewniająca bezpieczeństwo urządzeniu, odporna na zarysowania.

  Urządzenie wielofunkcyjne będzie zintegrowane z Infokioskiem umożliwiające wydruk stron internetowych, informacji tematycznych zawartych w Infokiosku. Technologia druku laserowa (mono) , wydajność min. 10000 stron/m-c, min. pamięć 32 MB.

 2. termin wykonania zamówienia: 27.01.2017 r – 27.02.2017 r.

 3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie swojej oferty na stosownym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.

  Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków poprzez analizę oferty Oferenta, w tym stosownych oświadczeń zawartych w punkcie III formularza oferty.

 4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 5. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami drogą telefoniczną /faxem pod numerem telefonu 87 42 10 115, drogą tradycyjną : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl.Rynek 1/4, 11-510 Wydminy lub/i pocztą elektroniczną na adres : e.stajuda@wydminy.pl.

  Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Ewa Stajuda – Inspektor – Koordynator Projektu.

 6. wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy

 7. termin związania ofertą: 30 dni .

 8. opis sposobu przygotowywania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.

 9. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  Dokumenty należy złożyć do dnia 25 stycznia 2017 roku, do godziny 10.00, osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach, przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy lub mailem na adres gopswydminy@wp.pl.

  w kopercie opisanej : „Oferta na dostawę Multimedialnego Infokiosku oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wydminach” lub zawrzeć ww. nazwę przedmiotu dostawy w tytule E-maila.

  W przypadku dostarczenia oferty pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Zamawiającego.

  Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 stycznia 2017r. o godz. 10.30 w miejscu jw.

 10. opis sposobu obliczenia ceny:

  Potencjalny Wykonawca musi przedstawić swoją ofertę w cenach brutto, w rozbiciu na cenę netto oraz należny podatek VAT.

  Należy podać cenę na oba zamawiane/dostarczane urządzenia oddzielnie.

 11. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami :

  a) Multimedialny Infokiosk

  – proponowana cena brutto za dostarczane urządzenie (wraz z instalacją) – 80% (max. 80

  punktów),

  – gwarancja i rękojmia – 20 % (max.20 punktów)

  b) Urządzenie wielofukcyjne

  – proponowana cena za dostarczone urządzenie – 90% ( max. 90 punktów)

  – gwarancja i rękojmia – 10 % (max. 10 punktów)

 12. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

  Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 13. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy

 14. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: nie dotyczy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej gopswydminy.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Wzór oferty >>>

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Wydminy, 16.01.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 1. opis przedmiotu zamówienia:

  Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl.Rynek1/4, 11-510 Wydminy, zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie poradnictwa prawnego w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. przemocy w Rodzinie w Wydminach, w terminie od 01 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2019 r.

  Zamówienie obejmuje poradnictwo prawne skierowane do uczestników projektu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach zajęć indywidualnych z uczestnikami przedsięwzięcia; usługi świadczone będą kilka razy w miesiącu – w sumie 8 godz./miesiąc, (razem 192 godziny w całym projekcie); dni i godziny świadczenia usług do ustalenia z Zamawiającym. Usługi powinny być świadczone w godzinach pracy GOPS w Wydminach, czyli między 7.00 a 15.00 (wtorek-piątek ) i 8.00-16.00 (poniedziałek). Spotkania z klientami będą odbywały się w wyznaczonych pomieszczeniach GOPS w Wydminach, udostępnianych Wykonawcy bezpłatnie.

  Ww. poradnictwo realizowane będzie poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, a także na przekazaniu klientowi informacji o powszechnie obowiązującym w Polsce prawie oraz o praktyce jego stosowania, w szczególności poprzez podanie i omówienie odpowiednich przepisów, przekazanie wzorów pism prawnych, sporządzenie projektu pisma procesowego, w tym w zakresie prawa rodzinnego (rozwody, separacja, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalania opiekunów prawnych, rodzin zastępczych i in.) oraz prawa karnego (wszczęcie postępowania karnego i jego przebiegu), a także prawa administracyjnego w odniesieniu do prawa lokalowego dla rodzin.

 2. termin wykonania zamówienia: 01.02.2017 r. – 31.01.2019r.

 3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  Potencjalny Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje/uprawnienia zawodowe oraz doświadczenie zawodowe, a także bardzo dobrą znajomość przepisów dot. przemocy domowej oraz znajomość specyfiki pracy z osobami stosującymi przemoc domową oraz osobami doświadczającymi przemocy.

  Musi także wycenić i przedstawić swoją ofertę w cenach brutto/brutto za usługę, w tym podać oferowaną kwotę w złotych brutto/brutto za godzinę usługi, a także kwotę brutto/brutto łącznie za cały okres realizacji projektu. W kwocie brutto/brutto muszą być zawarte zarówno koszty pracownika, jak i pracodawcy.

  Zamawiający oceni spełnienie powyższych warunków poprzez analizę oferty Oferenta, w tym stosownych oświadczeń zawartych w punkcie III formularza oferty, a po wyborze najkorzystniejszej oferty poprosi potencjalnego Wykonawcę usługi o przedstawienie dokumentów wymienionych w punkcie 4.

 4. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  W postępowaniu wymagane będą następujące dokumenty :

  – dokument potwierdzający odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia)

  – dokument potwierdzający minimum roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu usług w zakresie poradnictwa prawnego dotyczącego przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

  Wykonawca usługi przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje zawodowe i doświadczenie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

 5. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami drogą telefoniczną /faxem pod numerem telefonu 87 42 10 115, drogą tradycyjną : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl.Rynek 1/4, 11-510 Wydminy lub/i pocztą elektroniczną na adres : e.stajuda@wydminy.pl.

  Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Ewa Stajuda – Inspektor – Koordynator Projektu.

 6. wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy

 7. termin związania ofertą: 30 dni .

 8. opis sposobu przygotowywania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.

 9. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  Dokumenty należy złożyć do dnia 24 stycznia 2017 roku, do godziny 10.00, osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach, przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach, pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy lub mailem na adres gopswydminy@wp.pl.

  w kopercie opisanej : „Oferta na Poradnictwo Prawne w ramach Punktu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wydminach”

  W przypadku dostarczenia oferty pocztą tradycyjną decyduje data wpływu do Zamawiającego.

  Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia o godz. 10.30 w miejscu jw.

 10. opis sposobu obliczenia ceny:

  Potencjalny Wykonawca musi wycenić usługę i przedstawić swoją ofertę w cenach brutto/brutto, w tym podać kwotę w złotych brutto/brutto za godzinę usługi, a także kwotę brutto/brutto łącznie za cały okres realizacji usługi. W cenie brutto/brutto muszą być zawarte zarówno koszty pracownika, jak i pracodawcy.

 11. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

  Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami :

  a) doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe – 80% (max. 80 punktów), oceniane wg następujących zasad :

  – posiadane uprawnienia/kwalifikacje – tak/nie ( w przypadku braku stosownych uprawnień oferta zostanie odrzucona )

  – 1-2 lat doświadczenia w zakresie prowadzenia porad prawnych dot. przemocy w rodzinie, zgodnie z wymogami zamówienia – max.20 pkt

  – 2-5 lat doświadczenia jw. – max.40 pkt

  – 5-10 lat doświadczenia jw. – max.60 pkt

  – powyżej 10 lat doświadczenia jw. – max 80 pkt

  b) proponowana cena za usługę brutto – 20 % ( max. 20 punktów)

  Maksymalnie Oferent może uzyskać 100 punktów..

 12. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

  Po wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca usługi przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje zawodowe i doświadczenie.

 13. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy

 14. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: nie dotyczy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej gopswydminy.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wzór oferty >>>