Klub Integracji Społecznej

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU

W PROJEKCIE

pn. „Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2”

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pn. „Klub Integracji Społecznej w Wydminach” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014 – 2020.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 52 osób (30 K, 22 M) mieszkańców gminy Wydminy – osób doznających wykluczenia społecznego, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego w tym osób bezrobotnych w okresie od 01.03.2017 do 30.09.2019 roku w nowo utworzonym Klubie Integracji Społecznej w Wydminach.

PLANOWANE EFEKTY

* 27% ( 7 kobiet, 7 mężczyzn) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)
* 4 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujące pracy po opuszczeniu programu
* 2 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu
* 23,08% (7 kobiet, 5 mężczyzn) osób które dokonały postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszyły dystans do zatrudnienia w wymiarze zatrudnieniowym
* 57,69% (18 kobiet, 12 mężczyzn) osób które dokonały postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszyły dystans do zatrudnienia w wymiarze społecznym

* 52 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objęte wsparciem w programie
* 2 osoby z niepełnosprawnościami objęte wsparciem w programie

WARTOŚĆ PROJEKTU
935 725,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
795 366,25 zł