Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Specjalista do spraw pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych

1. Wymagania niezbędne od kandydata:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. preferowane wykształcenie wyższe,
 4. min. roczne doświadczenie w pracy dotyczącej pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych, rozliczania środków,
 5. doświadczenie i koordynacja pracy w projektach międzynarodowych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego, umiejętność korzystania z Internetu oraz obsługi urządzeń biurowych,
 8. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 2. umiejętność komunikacji społecznej, dyskrecja,
 3. dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej,
 4. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
 5. kreatywność,
 6. systematyczność,
 7. rzetelność, odpowiedzialność i obowiązkowość za wykonywaną pracę,
 8. podstawowa znajomość: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych,
 9. wysoka kultura osobista.

3. Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 1. znajomość problematyki pozyskiwania funduszy zewnętrznych, rozliczania środków,
 2. nadzór merytoryczny nad prowadzonymi procedurami aplikacyjnymi w sprawie pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
 3. sprawozdawczość w powyższym zakresie,
 4. prowadzenie czynności pomocniczych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji społecznych będących przedmiotem pracy na powyższym stanowisku,
 5. współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju gminy i ekonomii społecznej;
 6. nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów w skali regionalnej, krajowej i zagranicznej służących rozwojowi społecznemu,
 7. prowadzenie badań potrzeb społecznych i opinii mieszkańców gminy;
 8. obsługa w zakresie tłumaczeń w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej,
 9. planowanie zadań związanych ze stanowiskiem w ramach zakresu pracy oraz koordynacja pracy związanej z informacją społeczną,
 10. prowadzenie wymaganej dla potrzeby pozyskanych środków dokumentacji merytorycznej.

4. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę – cały etat. Wynagrodzenie wypłacane z dołu do 29 dnia każdego miesiąca. Urlop udzielany na podstawie art. 153 i art. 154 Kp. Obowiązuje okres wypowiedzenia zgodnie z art. 33, art. 34 i art. 36 Kp.

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz ewentualne kursy i szkolenia,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.
 10. podpisana klauzula informacyjna oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). oraz własnoręcznym podpisem.

8. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia : 16 stycznia 2020 roku, do godziny 12.00

osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach

pl. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy

w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Specjalista do spraw pozyskiwania i realizacji zadań pochodzących z funduszy zewnętrznych, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

9. Etapy naboru i informacje dla kandydatów:

Proces naboru przewiduje dwa etapy:

 1. ocena formalna złożonych dokumentów;
 2. rozmowa kwalifikacyjna.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu oraz nie załączenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one komisyjnie niszczone.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni indywidualnie kolejno na rozmowę kwalifikacyjną. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Informacja o wynikach umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach www.gopswydminy.pl oraz na tablicy ogłoszeń GOPS.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w GOPS Wydminy przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. GOPS nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.