Ogłoszenie o zamówieniu publicznym-warsztaty z ekonomii społecznej

kk          herb_logo               k

1)      opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu ekonomii społecznej dla uczestników projektu „ 50 plus- to dopiero koniec początku”, w wymiarze 64h zegarowych.

2)      termin wykonania zamówienia: 0d 13.12.2014r do 31.01.2015r. Wykonanie zamówienia może zostać rozpoczęte po przedstawieniu harmonogramu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, mając na uwadze, że w grudniu 2014r musi odbyć się jedno spotkanie w dniu 13.12.2014r w godz. od 10.00 do 14.00.

3)      warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 do udziału w postępowaniu  mogą przystąpić  wykonawcy spełniający następujące warunki:

– posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności – oświadczenie

– posiadanie wiedzy – wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii społecznej, lub studia 

  podyplomowe z tego zakresu

– posiadanie doświadczenia – 2 lata doświadczenia zawodowego z zakresu ekonomii społecznej, oraz

  wykazanie 3  zrealizowanych usług w zakresie przedmiotu zamówienia

4)    wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia  spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz ofertowy

5) informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: Wszelkie wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie,  drogą elektroniczną na   adres e-mail: biuro@wydminy-projket.pl lub faksem numer (87) 4210 115. Wszelkich informacji dotyczących zamówienia udzieli  Joanna Buźniak – Asystent  Koordynatora Projektu,  tel.519 689 995.

6) wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie dotyczy

7)    termin związania ofertą: termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert.

8) opis sposobu przygotowywania ofert: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając formularz oferty cenowej stanowiący integralną część załącznika nr 3 .

9) miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: odpowiedź na wyżej wymienione zapytanie ofertowe należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach ul. 40-lecia PRL 4. 11-510 Wydminy,  lub na adres e-mail: biuro@wydminy-projekt.pl z dopiskiem „ Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu ekonomii społecznej” do dnia 08.12.2014r. Do godziny 14.00. Oferty które wpłyną po terminie 08.12.2014r po godz.14.00 nie będą rozpatrywane.

10) opis sposobu obliczenia ceny: Podana w ofercie cena musi Uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zaproszeniu do złożenia oferty oraz zwierać wszelkie koszty , jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z wymogami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa  realizacji przedmiotu zamówienia. Punkty dla wszystkich ważnych ofert zostaną wyliczone wg zasady: najniższa cena uzyska 100 pkt, która zostanie pomnożona przez wagę kryterium tj. 100%.

                                              Cena najniższa

                                            ——————————   x 100%

                                              cena oferty badanej

11)   opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych   kryteriów i sposobu oceny ofert: kryterium oceny ofert stanowi 100%

12) informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: nie dotyczy

13) wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: nie dotyczy

14)   istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany zostanie do podpisania umowy, wzór umowy   zostanie mu przedstawiony do zapoznania oraz zaakceptowania jej warunków zaraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, harmonogramu i programu warsztatów. O terminie podpisania umowy Zamawiający  powiadomi wybranego Wykonawcę.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do złożenia oferty >>>

Wzór formularza ofertowego >>>

Ten wpis został opublikowany w kategorii Zamówienia publiczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.