PROJEKT „Pomyślny wiatr”

Stowarzyszenie Monti (Partner Wiodący) w partnerstwie z: Gminą Wydminy, w imieniu której realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach oraz Fundacją „Plan B”  realizuje projekt „Pomyślny wiatr”.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego 14 rodzin (53 osób) zagrożonych wykluczeniem społecznym dośwadczających trudności w pełnieniu funcji opiekuńczo-wychowawczych (rodziny naturalne – ze szczególnym uwzględnieniem rodzin zagrożonych utratą możliwości opieki nad dziećmi) z Gminy Wydminy w okresie 01.09.2020-31.08.2021 poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych lokalnie.

Projekt „Pomyślny wiatr” zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.1111 z późn. zm.), w tym w szczególności poprzez:

1. Poradnictwo specjalistyczne w tym:
Prawno-obywatelskie
Rodzinne
Psychologiczne
Społeczno-obywatelskie
2.Wsparcie terapeutyczne dla osób i członków rodzin z problemami alkoholowymi i/lub współuzależnieniem –
3. Szkołę dla Rodziców-warsztaty wsparcia rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa
4. Animacje dla rodzin z dziećmi – Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny
5. Grupy zabawowe i zajęcia dla młodzieży – usługi dla rodzin z dziećmi i zajęcia dla młodzieży wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań
6. Treningi i warsztaty psychospołeczne – wsparcie umiejętności społecznych rodzin.
7. Asystentura rodzinna

Planowane efekty i rezultaty projektu:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych

istniejących po zakończeniu projektu – 9

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 53
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy
 • zastępczej w programie – 53
 • Liczba godzin przeprowadzonego doradztwa specjalistycznego – 1160
 • Liczba zrealizowanych godzin animacji dla rodzin z dziećmi – 300
 • Liczba godzin zrealizowanej usługi wsparcia w ramach grup zabawowych dla dzieci i zajęć dla młodzieży – 200
 • Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny – 10

Liczba rodzin objetych projektem – 14Projekt niweluje dysproporcje w dostępności do wysokiej jakości usług społecznych wsparcia rodziny szczególnie na obszarach peryferyjnych oddalonych od miasta poprzez świadczenia usług w środowisku lokalnym – miejscu zamieszkania uczestników (mobilna praca specjalistów). Dzięki wsparciu specjalistów odpowiednio do potrzeb rodzice mają szansę na odbudowanie potencjału do pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskując poczucie kontroli, a także wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji. Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów. Rekrutacja do projektu: do 30 września 2020 r. Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego : (w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego zalecamy najpierw kontakt telefoniczny/mailowy) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. Rynek 1/4, 11-510 Wydminy, tel.: 87 421 10 15 lub poprzez e-mail: gops@wydminy.pl lub w siedzibie Stowarzyszenia Monti w Giżycku, al. 1 Maja 4a/32, 11-500 Gizycko lub zgłoszenie pocztą elektroniczną: ania@monti.org.pl, tel.: 600 600 071

Priorytety przy rekrutacji ustalono dla następujących rodzin/osób:

Spośród zgłaszających się w pierwszej kolejności zakwalifikowane do wsparcia są :

1) osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (3 i więcej przesłanek-5 pkt,2 przesłanki-2 pkt),

2) osoby/rodziny, których członkami są osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (5 pkt)

3) osoby/rodziny korzystające z POPŻ (5 pkt)

Działania rekrutacyjne są prowadzone w sposób zapobiegający wszelkim dyskryminacjom (płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie). Partnerzy zapewniają o otwartości dla wszystkich zainteresowanych – w projekcie zakładamy równy dostęp do form wsparcia.

Wartość projektu: 420 300,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 357 200,00 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 357 200,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl

REGULAMIN PROCESU REKRUTACJI I SELEKCJI

projektu „Pomyślny wiatr”

Projekt realizowany jest w ramach RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym-projekty konkursowe,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

realizowanego przez Stowarzyszenie Monti w partnerstwie z Fundacją „Plan B” z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach.

§1 Przepisy ogólne

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy nr RPWM.11.02.03-28-0171/19-00 Czas trwania projektu: 01.09.2020 r. – 31.08.2021 r.
 2. Uczestnikami projektu będzie co najmniej 14 rodzin (53 osoby) zamieszkujących gminę Wydminy, korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze.
 3. Wsparcie dla Beneficjentów/ek Ostatecznych obejmuje cykl działań zgodnie z zakresem usług określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w następującym zakresie:
1. Poradnictwo specjalistyczne w tym:
Prawno-obywatelskie
Rodzinne
Psychologiczne
Społeczno-obywatelskie
2.Wsparcie terapeutyczne dla osób i członków rodzin z problemami alkoholowymi i/lub współuzależnieniem –
3. Szkołę dla Rodziców-warsztaty wsparcia rodzin w rozwiązywaniu problemów Opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa
4. Animacje dla rodzin z dziećmi- Usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny
5. Grupy zabawowe i zajęcia dla młodzieży-usługi dla rodzin z dziećmi i zajęcia dla młodzieży wraz z zapewnieniem organizacji czasu, możliwości rozwoju osobistego oraz rozwijania zainteresowań
6. Treningi i warsztaty psychospołeczne – wsparcie umiejętności społecznych rodzin.
7. Asystentura rodzinna
 1. Regulamin Projektu określa zasady uczestnictwa w projekcie, w szczególności:
 1. Przepisy ogólne
 2. Kryteria uczestnictwa w projekcie
 3. Zasady rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń
 4. Wsparcie towarzyszące
 5. Zasady monitoringu uczestników w trakcie trwania projektu
 6. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych regulaminie należy do kompetencji Koordynatora Projektu oraz prezesa Stowarzyszenia Monti.

6. Definicje użyte na potrzeby niniejszego regulaminu

 • Beneficjent/Lider projektu– Stowarzyszenie Monti
 • Partner Projektu A – Fundacja „Plan B”
 • Partner Projektu B – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach
 • Uczestnik/czka/rodzina– kandydat/ka, rodzina który/a spełnił/a wszystkie wymogi formalne określone we wniosku o dofinansowanie projektu oraz otrzymał/a pozytywną opinię kwalifikacyjną wydaną przez komisję rekrutacyjną.
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie.
 • Kandydat/ka – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
 •  Komisja Rekrutacyjna – zespół, którego zadaniem jest wybór rodzin spełniających wymogi kwalifikacyjne do udziału w projekcie.
 • Organizator– Stowarzyszenie Monti

Projekt – należy przez to rozumieć projekt p.n. „Pomyślny wiatr” realizowany w ramach RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym-projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

§2 Kryteria uczestnictwa w projekcie

 1. W projekcie uczestniczyć mogą rodziny spełniające wszystkie poniższe kryteria Uczestników/czek projektu tj.
 • Osoby/rodziny zamieszkujące gminę Wydminy,
 • Osoby/rodziny korzystające ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.
 • Osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
 • Osoby/rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, rodzice wykazujący  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

(bez możliwości wsparcia dla osób odbywających karę pozbawienia wolności)

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest potwierdzenie spełniania powyższych kryteriów zawartych dokonane własnoręcznym podpisem pod oświadczeniem znajdującym się w kwestionariuszu/formularzu osobowym uczestnika projektu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz wypełnienie i dostarczenie w terminie określonym w §3 pkt 4:

 1. Załącznik 2 – Deklaracji uczestnictwa w projekcie
 2. Załącznik 3 – Oświadczenia uczestnika projektu

Kandydat/ka/rodzina, która nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym czasie zostanie wykluczony/a z etapu rekrutacji i tym samym wyłączony/a z udziału w projekcie. Za małoletnie dzieci powyższe dokumenty wypełnią rodzice lub opiekunowie prawni.

 1. Zasady uczestnictwa w projekcie zgodne są z polityką równych szans i niedyskryminacji. W projekcie zakładamy równy dostęp wszystkich uczestników do form wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych o różnych potrzebach funkcjonalnych
 2. Na potrzeby rekrutacji ustalono punktację rozstrzygającą o kwalifikowalności rodzin do projektu

– I etap rekrutacji warunkowy ( dostarczenie i niezbędnych dokumentów)

– II etap rekrutacji o zakwalifikowaniu decyduje ilość punktów zaczynając od największej (lista rankingowa).

I etap złożone dokumenty

RODZAJ DOKUMENTU ZŁOŻONY PRZEZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW RODZINY ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU
1. Załącznik 1. /Kwestionariusz-Formularz osobowy uczestnika projektu
2. Załącznik 2– Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3. Załącznik 3 – Oświadczenia uczestnika projektu

II etap kryteria selekcji

II etap kryteria selekcji

LP KRYTERIA REKRUTACJI RODZINY (priorytety)


1.
Osoba/rodzina* zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu poniższych przesłanek: 1)ubóstwa; 2)sieroctwa; 3)bezdomności; 4)bezrobocia; 5)niepełnosprawności; 6)długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7)przemocy w rodzinie; 7a)potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8)potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9)bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10)trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 11)trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 12)alkoholizmu lub narkomanii; 13)zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 14)klęski żywiołowej lub ekologicznej.
2.  osoba* o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi oraz członkowie rodzin w których znajdują się w/w osoby* 5 pkt
3. Osoba/rodzina korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) * 5 pkt

*osoba w rozumieniu członek rodziny. Punktację dla rodziny stosuje się łącznie. Zostanie ona dostosowana względem pozostałych członków rodziny w wypadku gdy przynajmniej jeden z jej członków spełnia przesłanki wyżej wymienione o wyższej punktacji.

W przypadku rodzin spełniających wymagane kryteria rekrutacyjne, które uzyskały taką samą ilość punktów z II etapu rekrutacji decydować będzie w pierwszej kolejności priorytet dla rodzin wielodzietnych, później priorytet dla rodzin z grupy inicjatywnej, deklarujących chęć uczestnictwa na etapie projektowania wniosku. Zostanie stworzona lista rezerwowa w przypadku większej ilości zgłoszeń. W celu ustalenia faktu uczestnictwa w/w, są wysyłane pisma z zapytaniem do instytucji i organizacji zajmujących się realizowaniem projektów na terenie gminy Wydminy.

Pracownicy socjalni GOPS Wydminy potwierdzą w formularzu osobowym uczestnika, że na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego rodzina kwalifikuje się do udziału w „Pomyślny wiatr”.

§3 Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń

 1. Rekrutacja dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: przedstawiciel zarządu Lidera i przedstawiciel GOPS Wydminy.
 2. Procedura rekrutacji obejmuje etapy zgodne z planem rekrutacji:
 1. weryfikacja kwalifikowalności potencjalnych uczestników,
 2. propozycja współpracy,
 3. wypełnienie formularza rekrutacyjnego (możliwe elektronicznie – oszczędność papieru, dostępność dla osób niemobilnych, niepełnosprawnych),
 4. dostosowanie wsparcia, ustalenie składu grupy przez Komisję Rekrutacyjną,
 5. podpisanie kontraktu socjalnego przez pracowników socjalnych Partnera B.
 1. Zgłoszenie chęci uczestnictwa rodziny w projekcie dokonane może być za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub osobiście w Stowarzyszeniu Monti lub w GOPS Wydminy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
 2. Proces rekrutacji i selekcji trwa od 01.09.2020 do 30.09.2020. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu trwania procesu rekrutacyjnego.
 3. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa rodzin, które w okresie rekrutacji potwierdzą pisemnie chęć uczestnictwa w projekcie oraz dostarczą komplet dokumentów określonych w regulaminie

§ 4 Kwalifikacja uczestników

 1. Kwalifikacji kandydatów dokonuje Komisja Rekrutacyjna do dnia 02.10.2020 na podstawie, kompletności złożonych dokumentów oraz przy uwzględnieniu kryteriów rekrutacji.

§ 5 Wsparcie towarzyszące

 1. Rodziny uczestniczące w projekcie mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu najtańszym, publicznym, dostępnym na danej trasie środkiem transportu lub otrzymają bilety komunikacji miejskiej, lub skorzystają z transportu zorganizowanego przez Lidera projektu.

§ 6 Zasady monitoringu Beneficjentów Ostatecznych w trakcie szkoleń

 1. Uczestnicy/czki zobowiązują się do wypełniania listy obecności, potwierdzania kart doradczych oraz ankiet oceniających świadczone wsparcie.
 2. Uczestnicy/czki już w trakcie procesu rekrutacji akceptują zasady ewaluacji Projektu.
 3. Uczestnicy/czki obowiązują się do uczestnictwa we wszystkich wskazanych w formularzu osobowym formach wsparcia.

§ 7 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Uczestnik/czka lub rodzina zobowiązuje się poinformować o tym fakcie – osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem Internetu – Lidera Projektu przedstawiciela Stowarzyszenia Monti niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, będących przyczyną rezygnacji.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie po podpisaniu formularza zgłoszeniowego o udzielenie wsparcia Uczestnik/czka lub rodzina zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/czki lub rodziny z listy uczestników/czek Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu lub innych postanowień określonych odrębnymi zasadami lub zasad współżycia społecznego.

Sporządziła: Anna Zalewa – Prezes Stowarzyszenia Monti

Projektu „Pomyślny wiatr” realizowany jest w ramach RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

FORMULARZ OSOBOWY UCZESTNIKA PROJEKTU

Formularz osobowy - wypełniony wzór | Uprawnienia Budowlane - Wymagania Praktyka Egzamin - Jak zdobyć uprawnienia budowlane? Program do nauki pytania i testy.
Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania PROJEKT „Pomyślny wiatr” została wyłączona

STYPENDIA SZKOLNE

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach od dnia 24.08.2020 r. wydawane będą wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski przyjmowane będą w terminie 1-15 września 2020 r.

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego

Zakup podręczników szkolnych, słowników, atlasów, encyklopedii, vademecum. Zakup podręczników szkolnych używanych rozliczany będzie na podstawie umowy kupna – sprzedaży, której wzór dostępny jest w miejscu składania wniosków.

Zakup artykułów szkolnych (bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, piórnik itp).

Tornister, plecak szkolny.

Tusze do drukarek, papier do drukarki.

Zakup komputera ( stacjonarny, laptop, notebook), klawiatura do komputera, mysz do komputera, tabletu, pendrive, części do komputera ( np. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, myszka, klawiatura).

Zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego, tj.:

 • odzież sportowa: dres sportowy, bluza sportowa, bluzka sportowa, koszulka sportowa, spodenki sportowe, spodnie sportowe, getry sportowe– 2 pary każdego artykułu na semestr,
 • obuwie sportowe, tenisówki, halówki, trampki-2 pary na semestr.

Zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu (za wrzesień-czerwiec danego roku szkolnego) – umowa w miejscu zamieszkania ucznia + faktura VAT i dowód opłaty.

Zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko.

Płatne zajęcia pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym, rozwojowym: zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia taneczne, zajęcia sportowe.

Wyjazdy organizowane przez szkołę: wycieczka szkolna, zielona szkoła, wyjazd do kina, wyjazd do teatru.- Wydatki te należy udokumentować na podstawie pisemnego zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu wyjazdu poniesionego przez ucznia oraz podpisem wychowawcy klasy i dyrektora szkoły.

Zwrot kosztów dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkania.

Zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, bursie.

Okulary korekcyjne.

Inne wydatki niewymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia- uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne.

UWAGA!:

 • faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia,
 • przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków(w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy – o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury),
 • odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu.

Nie będą refundowane wydatki o charakterze nieedukacyjnym:

 • odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, sandały, bielizna osobista, rajstopy),
 • książki, podręczniki, lektury szkolne do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,
 • stroje odświętne, np. strój pierwszokomunijny, na studniówkę,
 • meble (np. regały, stojaki na płyty, szafy),
 • obozy i zimowiska rekreacyjne.

Faktury bądź rachunki powinny być wystawione od następujących miesięcy:

 • zakup podręczników i artykułów szkolnych –od czerwca poprzedzającego dany rok szkolny,
 • pozostałe wydatki wg wykazu wydatków kwalifikowanych- od lipca poprzedzającego dany rok szkolny,
 • abonament za Internet –od września do czerwca danego roku szkolnego,
 • bilety miesięczne, koszt pobytu w bursie, internacie –od września do czerwca danego roku szkolnego.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania STYPENDIA SZKOLNE została wyłączona

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 7/2020

z dnia 30 lipca 2020 roku

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

Na podstawie §12 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się dodatkowy dzień wolny od pracy 17 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) za Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcia NMP, przypadające w sobotę w dniu 15 sierpnia 2020 roku.

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach oraz zamieszcza się na tablicy informacyjnej.

§ 3.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artur Grygiencza

Kierownik GOPS Wydminy

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Zarządzenie została wyłączona

Nabór do Ogniska Wychowawczego

Nabór do Ogniska Wychowawczego

Tęczowa Kraina”

na rok szkolny 2020/2021

1. Do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” przyjmowani są uczniowie szkoły podstawowej i licealnej, którzy mieszkają na terenie Gminy Wydminy.

2. Warunkiem przyjęcia dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” jest złożenie w wyznaczonym terminie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach prawidłowo i kompletnie wypełnionego wniosku zapisu dziecka do placówki. Wnioski można osobiście odebrać w GOPS Wydminy lub wydrukować ze strony.

3. Kompletnie i czytelnie wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do:

25 sierpnia 2020 roku

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Ogniska mogą składać rodzice (opiekunowie prawni), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pedagog szkolny, wychowawcy klas oraz inne osoby prawne lub fizyczne, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy świadczonej przez Ognisko.

5. Do Ogniska przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej, sprawiające problemy dydaktyczno – wychowawcze, zagrożone sieroctwem lub niedostosowaniem społecznym.

6. Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” podejmuje Komisja.

7. Lista uczniów przyjętych do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” będzie dostępna od września u wychowawcy świetlicy a także w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach; pl. Rynek ¼.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania Nabór do Ogniska Wychowawczego została wyłączona

BEZPŁATNE WARSZTATY – ZAPRASZAMY :-)

„Szkoła dla Rodziców”

poniedziałki – 10.00 – 14.00

piątki – 13.30 – 17.30

Zajęcia prowadzone są w bardzo małej grupie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

tel. 87/421 00 19 wew. 213./GOPS Wydminy/

(harmonogram warsztatów podamy na spotkaniu)

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia | Możliwość komentowania BEZPŁATNE WARSZTATY – ZAPRASZAMY :-) została wyłączona