Zarządzenie Kierownika GOPS

Zarządzenie Nr 11/2017
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach
z dnia 26 kwietnia 2017
roku

w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017r.
w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach

Na podstawie art. 33 ust.1oraz ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016r. Poz. 446 ze.zm.) i art. 42 ust.1 ustawy zdnia 21 listopada 2008r. opracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. 2016r. poz. 902) oraz art.130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. 2016r. poz.1666, zm. zm.) oraz § 11 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 2 maja 2017 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pmocy Społecznej w Wydminach oprócz osób zatrudnionych jako opiekunki środkowiskowe. Zobowiązuję pracowników jednocześnie do odpracowania tego dnia w dniu 27 maja 2017 r. (sobota) na zasadach określonych w § 2.

§ 2. W dniu 27 maja 2017 r. określam rozkład czasu pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach odpowiadający rozkładowi czasu pracy we wtorki oprócz osób zatrudnionych jako opiekunki środkowiskowe.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik GOPS Wydminy
Artur Grygiencza

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.