Zmiana ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Z DNIEM 15 mają 2014 ROKU WCHODZI W ŻYCIE USTAWA Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 15 WRZEŚNIA B.R.

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r., pod poz. 567 opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczynane będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

PODWYŻSZONA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO OD DNIA 1 MAJA2014 ROKU

W Dzienniku Ustaw z 2014 r., pod poz. 559 opublikowana została ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wejdzie w życie z dniem 1 maja 2014 r.
Obecnie, świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł miesięcznie. Na mocy omawianej ustawy świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić:
1. w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
2. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie
3. od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

Celem ustawy jest podniesienie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650) tj. świadczenia przysługującego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: (1) matce albo ojcu, (2) opiekunowi faktycznemu dziecka, (3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, (4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności:
jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ponadto, ustawa wprowadza mechanizm corocznej waloryzacji świadczenia. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2017 r. Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, bez obowiązku powiadomienia strony, a decyzje będą natychmiast wykonalne. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego będzie ogłaszał wysokości świadczenia pielęgnacyjnego na następny rok kalendarzowy w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 listopada każdego roku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wyniki I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Psycholog dziecięcy. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.